Вписване в сайта



Лице, обем

Лице, повърхнина, обем

Лице, повърхнина, обем (38)

Вторник, 03 Януари 2012 08:52

описан правоъгълник - удвоено лице

Написана от

Дадени са две естествени четни числа a,b [100..10100]. Числата представляват дължини на прилежащи страни в правоъгълник.
Да се състави програма (C++), чрез която се извеждат други двойки естествени числа c,d, които са едновременно по-малки от съответните входни данни и чието произведеие: a*b=2*c*d. Ако няма такива двойки се извежда съответното съобщение.
Ако търсения правоъгълник е вписан, то началния, описан правоъгълник има удвоено лице спрямо вписания. Страните на вписания правоъгълник трябва да са едновременно по-малки от страните на описания правоъгълник.
Пример: a=148, b=282 Изход: 94,222; 111,188; 141,148

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Вторник, 03 Януари 2012 08:51

полуобла епруветка - цилиндър и полусфера

Написана от

Организирано е производство на епруветки. Всяка епруветка е кух цилиндър, като една от неговите основи е полуобло дъно - полусфера с диаметър диаметъра на цилиндъра. Вътрешността на всяка отделна епруветката е също цилиндър и сфера, като и дветет са с еднакъв радиус и са кухи.
Като данни за всяко изделие са въведени:
H - височина на цялата епруветка, D1 - външен диаметър на цилиндъра/сферата, d2 - дебелина на епруветкатa/сферичния край, Ra[%] - рандеман в проценти, K - заявен брой епруветки.
Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат размери за епруветка, брой епруветки, рандеман (процента годна продукция от общия брой) и се извежда необходимия обем материал за закупуване.
Пример: D1=10, d2=1; H=25; Ra=85 K=1000 Изход: 815582

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Вторник, 03 Януари 2012 08:50

кръгла килия - цилиндър и конус

Написана от

Градил Илия нейде килия, на пътя на кръстопътя.
Ветри и халища да минават, покрай нея да отминават.
Праведник бил Илия - прав кръгов цилиндър била неговата килия.
Стените й пръстен, покривът й прав кръгов конус, с прав ъгъл отгоре.
С два отвора била тази килия, и двата отвора правоъгълни.
През единия Илия да влиза, през другия пушекът да излиза.
Умен човек бил Илия, кредит за енергийна ефективност получил.
И двата отвора затворил, насред зида Al дограма сложил.
Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат:
d1 - външен диаметър на цилиндър и конус;
d2 - вътрешен диаметър на цилиндър и конус;
H1 - височина на цилиндър;
L2, L3 - ширина на отворите;
H2, H3 - височина на отворите.
Хоризонталните ръбове на отворите са успоредни на основата на цилиндъра.
Правата, преминаваща през техните вертикални ръбове, пресича остта на цилиндъра.
Програмата да изведе общия обем на илиевата килия.
Пример: D1=100, d2=80; H=100; L1=4; H2=4; L2=2; H2=2 Изход: 346422

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Вторник, 03 Януари 2012 08:49

ред в куха пирамида - куб

Написана от

Съседът на Петкан иска да впечатли всички с талантите си. Ще строи голяма пирамида от пластмасови кубчета.
Върхът на пирамидата е образуван от едно кубче, а редът под него има 4 кубчета и то така сложени спрямо по-горен ред, че няма кубче от по-долен ред, което да е застъпено с <33% от кубче, формиращо по-горен ред.
На всеки по-долен ред страната на квадратната пирамида се увеличава с по 1 кубче. Вече се досещате за проблема - пирамида се строи отдолу-нагоре.
Да се състави програма, която изчислява по въведен брой колко са нужни за построяване на най-голямата възможна КУХА пирамида - всеки слой се формира само от външните стени, т.е. без запълване.
Пример: 3456 Изход: 41 нива с 3445 и 11 неизползвани кубчета.

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Вторник, 03 Януари 2012 08:48

квадратната пирамида - куб

Написана от

Петкан отсега е решил да става строителен предприемач - като татко. Замислил е нов строеж - ще строи голяма пирамида от пластмасови кубчета.
Върхът на пирамидата е образуван от едно кубче, а редът под него има 4 кубчета и то така сложени спрямо по-горен ред, че няма кубче от по-долен ред, което да е застъпено с с по-малко от 33% от кубче, формиращо по-горен ред.
На всеки по-долен ред страната на желаната квадратна пирамида се увеличава с по 1 кубче. Вече се досещате за проблема - пирамида се строи отдолу-нагоре.
Да се състави програма, която изчислява по въведен брой колко са нужни за построяване на най-голямата възможна квадратна пирамида.
Пример: 3456 Изход: 21 нива с 3311 и 145 неизползвани кубчета.

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Вторник, 03 Януари 2012 08:47

фигура - срязан куб

Написана от

Нашият стар познат, 6 годишния Петкан, иска да строи нещо като куб, срязан по основния диагонал. И той не знае точно какво, но ще строи. Градивният материал са пластмасови кубчета.
Върхът на фигурата е съставен от 1 кубче, слоят под него има 3 кубчета, т.е. на всеки следващ слой дължината на страната се увеличава с 1 кубче и се наблюдава стремеж за запълване на поне половината от квадрата, служещ за основа на срязания куб.
Вече се досещате за проблема - описаната фигура е срязан куб и се строи от основата към върха, а описанието е от върха към основата.
Да се състави програма, която изчислява по въведен брой кубчета колко са нужни за построяване на възможно най-високия срязан куб.
Пример: 2040 Изход: 22 нива с 2024 и 16 неизползвани кубчета.br/>

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Петък, 07 Октомври 2011 04:31

страни на триъгълник - обща площ

Написана от

Имате N на брой триъгълници, за които са въведени дължини на страни a,b,c.
Променливите a,b,c са естествени числа от интервала [2 ..9999].
Да се състави програма (C++), която по въведени 3 числа представляващи страни в произволен триъгълник и се извежда лице и периметър на този триъгълник.
Използвайте структура за съхраняване дължините на страните в триъгълника.
Програмата да изведе броя триъгълници с неправилно въведени страни, броя с правилно въведени страни, както и тяхната обща площ.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Петък, 07 Октомври 2011 04:30

правоъгълник - 2 срещулежащи върха

Написана от

Имате N на брой правоъгълници, за които са дадени x1,y1,x2,y2 - координатите на два срещулежащи върха. x1,y1,x2,y2 са естествени числа от интервала [2 ..9999].
Страните на всички правоъгълници са успоредни на координатните оси.
Да се състави програма (C++), която по въведени 4 числа в указания интервал, за координати на 2 срещуположни върха в правоъгълник, се извежда сумата на лицата и периметрите на въведените правоъгълници.
Използвайте структура за съхраняване координатите на върховете.
Пример: 0,0; 3,4 Изход: лице 12, периметър 14.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Петък, 07 Октомври 2011 04:28

точка в правоъгълник - лица на триъгълници

Написана от

Имате правоъгълник ABCD, чиито страни са a,b – естествени числа от интервала [10..100]. В правоъгълника има точка с координати M(x y), Всеки от върховете на правоъгълника е свързан с отсечка, чийто общ край е точката M. Да се създаде програма (C++), чрез която по въведени стойности за a,b,x,y се изчисляват лицата на образуваните триъгълници. Използвайте структура за съхраняване дължините на страните в триъгълника.
Пример: 10,10; 5,5 Изход: 25, 25, 25, 25.

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Петък, 07 Октомври 2011 04:26

сума от обеми на цилиндри

Написана от

Иван е зашеметен от невероятните бицепси на шампиона по вдигане на тежести. Отива в местния клуб по щанги и моли да бъде записан в отбора. Треньорът го посъветвал първо да погледа тренировката и едва след това ще говорят. Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат радиус и височина на цилиндър (щангата има в двата си края цилиндрични тежести). Дължините им са естествени числа от интервала [1..100]. Да се изведе дължината на най-големия въведен радиус, както и радиуса на цилиндъра, чийто обем е сумата от обемите на всички въведени цилиндри, но височината му е 1. Използвайте структура за съхраняване дължините на радиус и височина за всеки цилиндър.
Броят на въведените цилиндри е от интервала [2..20]. Пример: 6,4; 2,5 Изход: 6, 12.8062

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Страница 1 от 3