Вписване в сайтаВторник, 25 Ноември 2014 15:15

цифра в число - итерация, цикъл while

От клавиатура се въвежда естествено число N (N > 0) и цифра C, и двете са от 10-ична бройна система.
Да се състави програма, чрез която се извeжда съобщение на екрана дали C е цифра в числото N.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

В редица от N [10..10010] елемента са записани естествени числа [1..N]. Всички числа са различни с изключение на 1, което се повтаря.
Да се състави програма {C++), чрез която се въвежда естествено число N, генерира се редица от N елемента. Числата са подредени по случаен начин, като едно липсва, а друго се повтаря.
Програмата да осъществи търсене и да изведе тези числа.
Пример: N=15 Изход: 7; 6; 13; 3; 11; 2; 14; 4; 7; 8; 15; 5; 9; 12; 1;
липсващо число: 10; повтарящо се число: 7

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в търсене
Четвъртък, 29 Декември 2011 14:41

възможни разбивания като суми на число

Да се състави програма, която извежда всички възможни разбивания като суми на дадено естествено число от интервала [5..20].
Пример: 4 Изход: 4; 3+1; 2+2; 2+1+1; 1+1+1+1

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в комбинаторика
Четвъртък, 29 Декември 2011 14:40

брой инверсии във въведено число

Да се състави програма, чрез която се въвежда естествено число с брой цифри от интервала [5..45].
Програмата да изведе брой инверсии във въведеното число, т.е. колко цифри отляво надясно са по-малки от цифрата в текущата позиция за всяка една цифра от числото.
Програмата да извежда броя инверсии за всяка отделна цифра.
Пример: 1234321 Изход: 9.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в комбинаторика
Четвъртък, 29 Декември 2011 12:04

число - произведение от цифри

Да се състави програма, чрез която по въведено естествено съставно число N от интервала [10..1000] се търси най-малкото естествено число, за което произведението от всички негови цифри е равно на въведеното число N.
Ако въведем 512, то може да бъде получено като произведеие на 8*8*8, т.е числото 888.
Ако това не е възможно, да се изведе уведомяващо съобщение.
Пример: 672 Изход: 2678.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в комбинаторика
Неделя, 04 Декември 2011 14:34

число - като сума от степени

Да се състави програма, чрез която се извеждат всички естествени числа от интервала [10..9999].
Програмата да извежда резултат от проверката дали въведеното число може да се представи като сума от степени на предварително указано естествено число от интервала [2..9].
Всяка от степените трябва да присъства в сбора само 1 път.
Броят на въвежданите за проверка числа не е зададен предварително.
Пример: За основа 3.
Вход 40 Изход Да.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в бройна система
Неделя, 04 Декември 2011 14:29

бройна система - квадрат на число

Да се състави програма, чрез която по въведено естествено число N от интервала [2..16] за основа на бройна система се извежда квадратът на числото (N*N) в съответната бройна система на основа N.
Пример: 2 Изход: 100.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в бройна система
Събота, 26 Ноември 2011 23:10

бройна система

Да се състави програма (C++), чрез която по въведено реално число от интервала [0.01..0.99] от 10-ичната бройна система се представя с точност до 7-ми разряд в 2-ична бройна система.
Пример: 0.0125 Изход .0000001
Решение (свободен достъп)

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число N от интервала [5..10].
Програма да изведе всички различни N-цифрени числа, които нямат повтарящи се цифри и са числа от бройна система с основа N, т.е. съдържат само цифри от интервала [0..N-1].
Пример: N=10 Изход: 3265920
Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежа естествено число от интервала [100..1000100]. Чрез функция да се изведе отношението в проценти на брой четни към брой нечетни цифри в числото. Приема се, че цифрата 0 е четна.
Пример: 245791 Изход: 50% 2 четни; 4 нечетни цифри
Решение

Да се състави програма (C++), чрез която въведено естествено число N от интервала [1..1 000 000] и K[2..36]. Програмата да изчисли и изведе в бройна система с основа K въведеното число N.
Да се изгради потребителска функция за преобразуване на числото в новата бройна система и нейните резултати да се съпоставят с вградената библиотечна функция.
Пример: 513, 12 Изход: 369.
Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число N от интервала [1000 .. 1000 000]. Чрез функция да се провери дали въведеното число, но в 2-ична бройна система съдържа в записа си K и повече на брой последователни нули.
Пример: N=12345; K=5 Изход:11000000111001 - брой последователни нули 5
Решение

Имате 2 естествени числа N от интервала [10..1000001] и К от интервала [2..51].
Търсите всички числа, от интервала [1..N], чиято сума от цифри е кратна на К.
Да се състави програма, чрез която по въведени 2 естествени числа N, K се извеждат броя числа отговарящи на изискването.
Пример: 120, 9 Изход:13
Решение

Инициативен комитет от една община решил да се прояви чрез инициатива за 14.II.
Обявили чрез медиите, че на всички местни забележителности ще има организиран купон с безплатен вход. Изискването е да имаш партньор и да посочиш предпочитано място.
Да се състави програма, чрез която по въведено естествено число от интервала [10..1000010] се представя като сума от минимален брой събираеми, представляващи степените на 2.
Да се изведат брой групи и брой членове във всяка от тях.
Пример: 456 Изход: 256 + 128 + 64 + 8, 4 групи.
Решение

Съседът Петър, ученик от 9-ти клас е направо поразен от филма 'Матрицата' и по-специално от един ефект - на екрана се появява безкрайна серия от множество 0 и 1.
Да се състави програма, която чрез функция извежда по 60 цифри 0 и/или 1 на ред, като началната колона при печат е 6-та.
Така формираните дълги числа да са избрани на случаен принцип.
Броят отпечатвани редове да се въвежда от клавиатурата - естествено число от интервала [2000..20000].
Решение

Да се състави програма, чрез която по въведено двуцифрено число се извежда сумата от всички числа от интервала между първата и втората цифра включително.
Пример: Вход 51 Изход: 15;
или Вход 89 Изход: 17.
Решение

Да се състави програма, чрез която се търсят първите 4 най-малки естествени числа, отговарящи на съвкупността от следните условия:
При делене на 2 има остатък 1, при делене на 3 има остатък 2, при делене на 4 има остатък 3, при делене на 5 има остатък 4, при делене на 6 има остатък 5, при делене на 7 има остатък 6, при делене на 8 има остатък 7, при делене на 9 има остатък 8.
Пример за такова число: 2519
Решение

Да се състави програма, чрез която се намира най-малкото естествено число, което умножено по 18 дава число е еднакви цифри.
Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число N от интервала [10000…1000000000].
От въведеното число да се съставят две нови естествени числа K и L, съдържащи съответно само четните и нечетните цифри на N.
Да се изведат двете нови числа, както и тяхната сума.
Пример: 23456 Изход 246, 35, сума 281
Решение

Дадени са: естествено число N, принадлежащо на интервала [2..2002], както и естествено число M от интервала [30..75].
Трябва да се изведат всички естествени числа от интервала [1..N], разделени със запетая. На всеки ред се извеждат M броя символи.
Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат две естествени числа от указания интервал и се извеждат всички последователни естествени числа.
Пример: N= 22 Изход: брой символи 15
Изход:
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,
Решение

Да се състави програма, чрез която се търси най-малкото естествено число, което представено във всички бройни системи от интервала [2..9] е с последна цифра 0.
Процесът на търсене да се извърши в интервала [1..20000].
Решение

Да се състави програма, чрез която по въведено естествено число N от интервала [2..16] за основа на бройна система се извежда квадратът на числото (N*N) в съответната бройна система на основа N.
Пример: 2 Изход: 100.
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 5 естествени числа от интервала [10000..50000].
Числата се представят в 2-ична бройна система и се извежда номера на колона, съдържаща най-голям брой 1-ци.
Пример: 34567,2346,12346,67,2315 Изход: колона 15.
Решение

Да се състави програма, чрез която по въведено естествено число N от интервала [9999..999999999] се извеждат:
1) представянето на числото в позиционна бройна система с основа от интервала [2..9];
2) дължината на най-дългия палиндром, съдържащ се в него, в избраната бройна система;
3) позицията, от която започва палиндромът.
Пример: 98765, 3 Изход:12000110222 дължина 4 начало 5.
Решение

Да се състави програма, чрез която се извеждат всички естествени числа от интервала [10..9999].
Програмата да извежда резултат от проверката дали въведеното число може да се представи като сума от степени на предварително указано естествено число от интервала [2..9].
Всяка от степените трябва да присъства в сбора само 1 път.
Броят на въвежданите за проверка числа не е зададен предварително.
Пример: За основа 3.
Вход 40 Изход Да.
Решение

Влиза майката в стаята на Иван, а на пода навсякъде играчки. Няма къде да стъпи човек. Не, че си играе с всичките, но просто така.
Иване, вземи и прибери малко нещата. И аз, и бебчо, и тати, и баба, и дядо искаме да си играем с тях, но ти не си ни оставил нищо.
След половин час Иван пристига запъхтян.
Мамо, не мога да ги разделя на 2, остава една играчка повече, на 3, на 4, 5 и на 6 става същото. Мога да ги разделя точно само на 7.
Да се състави програма, чрез която се извеждат всички естествени числа от интервала [1..1500], отговарящи на следното изискване:
При целочислено делене на 2,3,4,5 и 6 имат целочислен остатък 1, но са кратни на 7.
Решение

Да се състави програма, чрез която по въведено естествено число от 2-ична бройна система, с брой цифри от интервала [30..60] се извежда еквивалента му (същото число) представено в 16,8 и 4-ична бройна система и не се ползва междинна бройна система.
Да се реализира защита по вход - въвеждат се само 0 и 1.
Пример: 110010100101 Изход: 16:CA5, 8:6245, 4:302211.
Решение

Да се състави програма, чрез която се извеждат всички естествени числа от интервала [1..99999], отговарящи на следното условие:
При целочислено делене на N [2..222] да имат еднакви числа при целочислено делене - за целочислено частно и целочислен остатък.
Пример за такова число при N=5 е 6 = 1*5 + 1.
Решение

Баба Мария сън сънува - от лотарията голямата печалба ще вземе.
Праща внучката Елена билет да купува - ама тъй да е някак печеливш, такъв да му е номера, някак особен.
Елена много, много не се вслушала в обясненията на баба си, но решила да избере номерът на билета по следния начин:
Да се състави програма, чрез която се въвежда естествено число с брой цифри от интервала [10..30].
Програма да формира две нови числа, всяко съставено с половината от цифрите на въведеното.
Да се изведе дали числата формирани от левите и десните цифри на въведеното число имат равен брой 1 при представянето им в 2-ична бройна система.
Пример: 345678 Изход: 345 = 101011001, 678 = 1010100110 имат по 5 1-ци.
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвежда естествено число N от интервала [101..1000001].
Програмата да изведе като резултат сума на всички 1 в двоичното представяне на всички естествени числа по-малки и равни на въведеното.
Пример: N=10 Изход: S=17
Решение

С оглед тежката метеорологична обстановка и по-специално силно намалялото присъствие в клас, група ученици направили предложение за допълнителна ваканция.
Молбата им била надлежно разгледана и предложението било следното.
Всяка седмица може да има 1 ден допълнителна ваканция, който се компенсира с 1 от двата неучебни дни - все пак учебният материал трябва да бъде усвоен и е необходим ден за надучване.
Въпросната ваканция ще бъде възможна само при въвеждане на естествени числа, отговарящи на следното условие.
Числата се въвеждат в 10-ична бройна система, но се разглеждат техните битове - същото число в двоична бройна система.
Последните 2 бита да са 0, а в левите да има точно 4 единици, като 0 в левите битове е неучебен ден.
Пример: 116 Изход: учим понеделник, вторник, сряда, ваканция, петък, събота надучване, неделя неучебен ден.
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвежда дълго естествено число N [2..10000000000000002] и се извежда в двоична бройна система.
Пример: N=12345 Изход: 11000001001
Решение

Публикувана в бройна система

Имало едно време един Иван. Той бил с много "крехко" здраве и веднъж след поредната дълга ваканция му дали домашно. Трябва да напише 20 задачи с умножение на 2,3 и 4-цифрени числа и сам да си провери задачите.
Иван естествено се сетил за Великия стар смърф и отишъл да го моли за помощ. Смърфът го изслушал внимателно и го успокоил.
"Няма проблем" - казал той. "Сега ще дам на учениците по информатика програма да напишат."
Да се състави програма (C++), чрез която по метода на математическата индукция се доказва, че сумата от цифрите на произведението от две естествени числа, редуцирана до едноцифрено число е равна на произведението от сумата на цифрите на двата множителя, редуцирано до едноцифрено число.
От клавиатурата се въвеждат 2 естествени числа от интервала [6..12341] и се извежда произведението им, сумата от неговите цифри, както и произведението от сумите на цифрите на двата множителя.
Броят проверки се определя от потребителя. Да се използва функция за определяне на сумите от цифри.
Пример: 25, 15
Изход: произведение 375, сума от цифрите му 6, произведение от цифрите на множителите 7*6 = 42.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в търсене

Дадено е естествено число N от интервала [100..2000000000]. Част от цифрите на числото могат да се повтарят.
Търси се друго, минимално естествено число M, което има същия брой, но неповтарящи се цифри.
Всяко първо срещане (отляво надясно) на уникална цифра и в двете числа да е на еднакви позиции.
Да се състави програма (C++) чрез която се въвежда числото N и се извежда M.
Пример: 999331231 Изход: 904351267

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в търсене
Страница 1 от 3