Условия за ползване

Условия за ползване

Ползването на сайта 1001zadachi.com изисква съгласието на потребителя със следните условия:

“ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на настоящите “Условия за ползване” е лице, което ползва информацията на сайта 1001zadachi.com.

“САЙТ” е уебсайта 1001zadachi.com, предоставящ достъп до задачи и тестове по математика, химия, биология и информатика, както и техните решения.

“ДОСТАВЧИК” е Драгомани ООД в качеството си на собственик и администратор на САЙТА.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Достъп до информацията на сайта

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва информацията на САЙТА след въвеждане на валиден код за достъп. Код за достъп се получава след изпращане на SMS с добавена стойност.

2. Зачитане на авторските права

ПОТРЕБИТЕЛЯТ ясно съзнава, че всички материали, информация, тестове, снимки и картинки, лого, графики, методите на работа и дизайна са собственост на САЙТА и авторските права над тях принадлежат на Драгомани ООД или съответните сътрудници, предоставили задачи, тестове или техните решения. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да съхранява или разпространява информация от САЙТА, в т.ч. да предоставя на трети лица в цялост или части от поместените на САЙТА задачи, тестове или техни решения освен след получаване на изрично писмено разрешение от ръководството на Драгомани ООД.

3. Лични данни

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че с диагностична и статистическа цел, за подобряване качеството на услугите, както и за заплащането на комисионни на наши партньори, ДОСТАВЧИКЪТ събира и запазва информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещение, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра и др.

4. Лична отговорност

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди акаунти или съдържанието на САЙТА, атаки за отказ от услуги DoS срещу САЙТА, регистриране на невалидни потребители, съзнателно използване на компютърни програми, проектирани да причиняват каквато и да е вреда. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не клевети, заплашва или нанася вреда на друг потребител, служител или собственост на САЙТА. Нарушаването на настоящите Условия за ползване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ e основание за незабавно прекратяване на предоставяните услуги, без право на възстановяване на предходни плащания. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да защитава и предпазва САЙТА, фирмата, нейните представители, клиенти, членове на ръководния персонал или служители от каквито и да е искове, задължения и съдебни разноски, които биха могли да възникнат при нарушаване на тези Условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да ограничи евентуалните задължения на Драгомани ООД до сумата, заплатена за използваните услуги.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

1. Услуги

ДОСТАВЧИКЪТ осигурява достъп до съдържанието на САЙТА при предоставен валиден код за достъп от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай на невъзможност за ползване на САЙТА по технически причини, ДОСТАВЧИКЪТ осигурява еднократен безплатен код за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който е заплатил код за достъп.

2. Промяна на услугите

ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване. Всяка съществена промяна в начина на функциониране на САЙТА ще бъде оповестена на самия сайт. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.

3. Защита на личните данни

ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ освен в посочените от закона и настоящите условия случаи. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за проследени и записани от трети страни данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4. Ограничена отговорност

ДОСТАВЧИКЪТ полага грижи за осигуряване коректността на предоставяната информация, но не носи отговорност за щети или пропуснати ползи в резултат на ползване на неточна, непълна или невярна информация. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за щети, възникнали заради невъзможност да се използва САЙТА поради технически причини.

5. Промяна на условията за ползване

ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да промени или обнови условията за използване на услугите си без предизвестие. Обновените условия за ползване ще бъдат публикувани на адрес http://1001zadachi.com/условия_за_ползване.html