Вписване в сайтаЕдномерни масиви

Понеделник, 10 Ноември 2014 15:15

масив с кратни индекси

В едномерен масив да се въведат стойности, естествени числа.
Да се създаде и изведе масив, съдържащ индексите на елементите на първия масив, които се делят на 3 и 5 без остатък.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

В квадратна таблица с размери 10х10 да се въведат или генерират псевдослучайни естествени числа от интервала [10..1000].
Да се състави програма, чрез която въведените стойности в двумерния масив се извеждат на екран, сортират се елементите по главния диагонал в низходящ ред и отново се извежда на екран и в текстов файл промененото съдържание на двумерния масив.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в текстов файл 101

В квадратна таблица с размери 10х10 да се въведат или генерират псевдослучайни естествени числа от интервала [10..1000].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в двумерния масив, извеждат се на екран и във файл, разменят се местата на редовете симетрично (относно средния ред) и отново се извежда на екран и в текстов файл новото съдържание на двумерния масив.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в текстов файл 101

Да се състави програма, която чрез меню извежда данни в текстов файл, както и следните операции:
а) въвеждане на определен брой стойности в редицата/едномерния масив;
б) извеждане на екран съдържанието на масива;
в) търсене на определена стойност измежду въведените;
г) търсене на най-голямото произведение на два от въведените елемента в масива;
д) въвеждане данни от текстов файл в масив;
е) извеждане данни от масив в текстов файл.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в текстов файл 101
Понеделник, 09 Декември 2013 11:27

масив, произведение, файл

Да се създаде програма, чрез която потребителят въвежда естествено число N от интервала [50..100].
Програмата генерира N броя естествени числа и ги въвежда в масив, а съдържанието на целия масив във файл,
Всяко записано число заема един ред от текстовия файл.
Програмата създава нов файл със същия брой числа N, като всяко поредно число от новия файл е произведение на числата от първия файл и техния индекс - пореден номер.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в текстов файл 101

Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат три естествени числа N,G,D, където N е брой числа [10..30], G - най-малкото случайно число, D - най-голямото случайно число. G,D са от интервала [10..99] и са различни.
Програмата да извършва обхождане на масив като:
а) чрез рекурсивна функция да се генерират и съхранят в масив N броя случайни числа от интервала {G..D];
б) чрез рекурсивна функция да се изведат във възходящ ред на номерата (индекса в масива) генерираните числа;
в) чрез рекурсивна функция да се изведат в низходящ ред на номерата генерираните числа

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в функции - void

Да се състави програма (C++), при която предварително са въведени псевдослучайни естествени числа от интервала [1..100] в двумерен масив 4*4 елемента.
Програмата, при работа с масива, да извежда като резултат максималната стойност от всички минимални стойности по отделни редове.
8 80 15 89
90 70 57 40
25 40 41 91
55 55 24 32
Изход: 40

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат координати на N броя точки в масив. Всяка от въведените координати е различна от 0, т.е. точката не лежи на координатна ос.
Програмата да илюстрира работа с двумерен масив и да извежда в кой квадрант колко точки има. Координатите са числа от интервала [-99.9..99.9].
Пример: 1,2; 2,-3; 5,-15; 7,8; 15,9
Изход:
квадрант 1: 3
квадрант 2: 0
квадрант 3: 0
квадрант 4: 2

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Да се състави програма (C++), чрез която се изчисляват и извеждат квадратите на всички естествени числа от интервала [1..20].
При изчисляване стойността на квадрата N^2 да не се ползва умножение или степенуване.
При работа с масив получените стойности да се извеждат в нарастващ ред на сбора от цифрите на вече изчислената стойност N^2.
Пример: 10^2 (сбор на цифрите - 1) да се изведе преди 3^2 (=9).
Примерен Изход: със сбор на цифрите сведен до 1:
1^2 = 1 със сбор на цифри 1
8^2 = 64 със сбор на цифри 1
10^2 = 100 със сбор на цифри 1
17^2 = 289 със сбор на цифри 1
19^2 = 361 със сбор на цифри 1

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Да се състави програма (C++), която извежда стойностите на двумерен масив по редове и колони, след това разменя елементите, така че редовете да станат колони, а колоните редове.
Елементите на масива (квадратна таблица с размер 4х4) са предварително въведени и са естествени числа от интервала [0..100].
Размяната на стойностите да се извърши чрез умножение.
Пример:
11,12,13,14,
15,16,17,18,
19,20,21,22,
23,24,25,26;
Изход:
11; 15; 19; 23;
12; 16; 20; 24;
13; 17; 21; 25;
14; 18; 22; 26;

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Страница 1 от 3