Вписване в сайтаЕдномерни масиви

Понеделник, 10 Ноември 2014 15:15

масив с кратни индекси

В едномерен масив да се въведат стойности, естествени числа.
Да се създаде и изведе масив, съдържащ индексите на елементите на първия масив, които се делят на 3 и 5 без остатък.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Да се състави програма (C++) чрез която се въвеждат N [5..25] броя цели числа от интервала [-99..99] в едномерен масив. Програмата да намери елемента от масива с най-голяма абсолютна стойност max_el.
Да се променят стойностите на всички въведени елементи на масива по следния начин:
ако стойността е отрицателна се заменя със сумата между елемента и квадрата на max_el, а ако е положителна с произведението между индекса и корен квадратен от max_el.
Пример: N=10; -7; 47; 86; 85; 93; 98; -12; 91; 41; 55;
Изход: максимален елемент в масива: 98 9597; 9.89949; 19.799; 29.6985; 39.598; 49.4975; 9592; 69.2965; 79.196; 89.0955;

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Имате двумерен масив 6x5 от естествени числа, чиито стойности за въведени предварително.
Да се състави програма (C++), чрез която по въведено естествено число за уникален индекс от интервала [0..29] се извежда елемент от масива. Броенето на елементите е по ред и колона.
Пример:
11 12 13 14 15
21 22 23 24 25
31 32 33 34 35
41 42 43 44 45
51 52 53 54 55
61 62 63 64 65
Пример: 5 Изход 21

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Имате предварително въведена редица с числа A1, A2,…Аn, съдържаща n броя елементи.
Да се състави цикличен алгоритъм за намиране на сума от всички елементи в редицата, които имат индекс, кратен на 2.
Да се изчертае блок схема на този алгоритъм.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Вторник, 18 Октомври 2011 15:35

масив - равни числа с равни индекси

Дадени са два едномерни масива с естествени числа от интервала [0..299].
Да се състави програма (C++), която извежда броя равни числа имащи равни индекси, както и броя равни числа в двата масива.
Пример:
1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10
1,2,3,4,5,6,7,18,7,11
Изход:
Брой равни числа на еднакви позиции 7
Брой равни числа в двата масива 8

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Дадени са два едномерни масива с естествени числа от интервала [0..299].
Да се състави програма (C++), която сравнява всички числа с еднакви индекси от двата масива и записва в трети масив, по-голямото от двете числа.
Да се изведе съдържанието и на трите масива
Пример:
18,19,32,1,3, 4, 5, 6, 7, 8
1, 2, 3,4,5,16,17,18,27,11
Изход: 18,19,32 ,4,5,16,17,18,27,11

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Вторник, 18 Октомври 2011 15:27

едномерен масив - квадрат на индекс

Да се състави програма (C++), чрез която предварително въведени 10 реални числа от интервала [-99.99.. 99.99] се обработват по следния начин: 1. Извежда съществуващите числа.
2. Всички елементи със стойност по-малки от -0.231 се заменят със сумата от квадрата на индекса им + числото 41.25, а всички останали елементи се заменят с произведението между самия елемент и неговият пореден номер
3. Да се изведат елементите от началния и новообразувания масив.
4. Да се изведат средната стойност на всички елементи от новата редица, които са различни от 0.
Пример: -1.12, -2.43, 3.1, 4.2, 0, 6.4, - 7.5, 8.6, 9.1, -4
Изход: 42.25, 45.25, 9.3, 16.8, 0, 38.4, 90.25, 68.8, 81.9,141.25

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Понеделник, 26 Юли 2010 04:14

двумерен масив четна сума индекси

Условие

Имате предварително въведени стойности от естествени числа, принадлежащи на интервала [10..99]. числата са въведени в квадратна таблица (двумерен масив) с размери 6 реда и 6 колони.
Да се състави програма на C++, чрез която се намира сумата на всички елементи, чиято сума на индекси за ред и колона е четно число. Програмата да извежда формираните суми за всеки отделен ред на квадратната таблица, както и общата сума от тези елементи.
Да се използва само един цикъл.
Пример:
11,12,13,14,15,16,
21,22,23,24,25,26,
31,32,33,34,35,36,
41,42,43,44,45,46,
51,52,53,54,55,56,
61,62,63,64,65,66
Изход:
11, ,13, ,15, , сума от елементите за реда: 39
,22, ,24, ,26, сума от елементите за реда: 72
31, ,33, ,35, , сума от елементите за реда: 99
,42, ,44, ,46, сума от елементите за реда: 132
51, ,53, ,55, , сума от елементите за реда: 159
,62, ,64, ,66 сума от елементите за реда: 192
Сума на елементите: 693

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Вторник, 20 Юли 2010 05:51

Задачи за едномерни масиви

Едномерни масиви

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 цели числа от интервала [-5000..5000] в едномерен масив. Програмата да изведе общата сума на въведените числа.

Пример: 89, -123, 45, 196, 1204, 0, 112
Изход: 1523

Решение (свободен достъп)

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 цели числа от интервала [-5000..5000] в едномерен масив. Програмата да изведе най-голямото от въведените числа.

Пример: 89, -123, 45, 196, 1204, 0, 112
Изход: 1204

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 цели числа от интервала [-5000..5000] в едномерен масив. Програмата да изведе най-малкото от въведените числа.

Пример: 89, -123, 45, 196, 1204, 0, 112
Изход: -123

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 цели числа от интервала [-5000..5000] в едномерен масив. Програмата да изведе средната стойност на въведените числа.

Пример: 89, -123, 45, 196, 1204, 0, 112
Изход: 217.571

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 цели числа от интервала [-5000..5000] в едномерен масив. Програмата да изведе средната стойност на въведените числа като се взема абсолютната им стойност.

Пример: 89, -123, 45, 196, 1204, 0, 112
Изход: 252.714

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 цели числа от интервала [-5000..5000] в едномерен масив. Програмата да изведе числото, което е най-близко до средната стойност на въведените числа.

Пример: 1,2,3,4,5,6,7
Изход: средна стойност 4, най-близка стойност 4

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 цели числа от интервала [-5000..5000] в едномерен масив. Програмата да изведе числото, което е с максимална разлика от средната стойност на въведените числа.

Пример: -2, 15, 18, -7, 6, 7, 8
Изход: средна стойност 6.42857; число -7

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 числа от интервала [-4999.99..4999.99] в едномерен масив. Програмата да изведе сумата от абсолютната стойност на въведените числа.

Пример: -3.2, 1.8 2.5, -3.5 1.4, -2.6 7
Изход: 22

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 естествени числа от интервала [0..5000] в едномерен масив. Програмата да извежда броя на цифрите на получената сума.

Пример: 13, 14, 25, 16, 55, 97 900
Изход: сума 1120 брой цифри 4

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 естествени числа от интервала [0..5000] в едномерен масив. Програмата да изведе броя на цифрите на въведените числа, както и сумата на въведените четни числа.

Пример: 13, 14, 25, 16, 55, 97 900
Изход: сума 930 брой цифри 15

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 естествени числа от интервала [0..5000] в едномерен масив. Програмата да изведе всички прости, неповтарящи се делители на сумата от въведените числа.

Пример: 13, 14, 25, 16, 55, 97 900

Изход: сума 1120 делители: 2 5 7

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 естествени числа от интервала [0..5000] в едномерен масив. Програмата да извежда броя на съвпадения на цифра в числото и позицията му в масива.

Пример: 321,345,456,567,678,789,101
Изход: 1 т.к. само в първото число (321) има цифра=индекса.

Решение

Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата 7 цели числа от интервала [-5000..5000] в едномерен масив Програмата да изведе всички числа кратни на 5, но по големи от 5.

Пример: -23, -55, 17, 75, 56, 105, 134
Изход: 75,105 2 числа

Решение

Имате предварително въведени естествени числа от интервала [0..5000] в едномерен масив. Да се състави програма, чрез която се извеждат всички делители на въведените числа в масива.

Пример: 24
Изход: 12, 8,6,4,3,2

Решение

Да се състави програма, чрез която предварително въведени 7 естествени числа от интервала [0..5000] в едномерен масив и се разменят местата на елементи с индекси:
- 1 и 2 чрез трета променлива;
- 3 и 4 чрез събиране;
- 5 и 6 чрез умножение.

Пример: 1,2,3,4,5,6,7
Изход: 2,1,4,3,6,5,7

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която предварително въведени N естествени числа от интервала [0..5000] в едномерен масив се реверсират (разменят) местата на елементите му.
Така 1-вият става последен а последният елемент 1-ви; 2-рият елемент става предпоследен, а предпоследният елемент става 2-ри и т.н.
Програмата да илюстрира обхождане на масив при извършване размяна стойностите на отделните елементи.
Пример: 1,2,4,3,5,6,7 Изход: 7,6,5,3,4,2,1

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число от интервала [100..1000] и се представя като число в двоична бройна система.
Програмата, чрез масив, да изчислява последователно всички цифри на въведеното естествено число в 2-ична бройна система.
Пример: 99 Изход: 1100011

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число от интервала [100..1000] и се представя като число в N-ична бройна система, където 2 Програмата да илюстрира работа с масив като изчислява последователно всяка цифра на въведеното естествено число в новата бройна система. Всяка отделна цифра се записва като елемент на масива.
Пример: 99, 4 Изход: 1203

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число N от интервала [5..25].
Да се въведат N броя двуцифрени естествени числа.
Програмата да използва само един масив и да изведе броя четни и нечетни числа, както и поотделно средна стойност на въведените числа.
Въвежданите числа могат да бъдат и само четни или само нечетни.
Пример: N=5 1,2,3,4,5
Изход: четни 2, средна стойност 3; нечетни 3, средна стойност 3

Решение

Да се състави програма, която по предварително въведени N естествени числа от интервала [0..5000] в едномерен масив проверява за равни стойности на елементи от масива.
Програмата да извежда индекса (позицията в масива) на всички равни стойности от масива.
Пример: 1,2,3,4,5,4,6
Изход: 4,6

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число N от интервала [5..25].
Да се въведат N броя двуцифрени естествени числа.
Програмата да използва само един масив и да илюстрира алгоритъм за вмъкване на елемент при работа с масив.
Въведените в масива числа се разглеждат като четни и нечетни по следния начин: след всяко четно число се вмъква ново четно число със стойност квадрата на предходното, за нечетните числа няма допълнителна обработка.
Пример: N=5; 12, 45, 33, 26, 32 Изход: 12,144,45,33,26,676,32,1024

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число N от интервала [5..25].
Да се въведат N броя двуцифрени естествени числа.
Програмата да използва само един масив и да илюстрира алгоритъм за изтриване на елемент при работа с масив.
Въведените в масива числа се разглеждат като четни и нечетни по следния начин: всяко четно число се изтрива, нечетните числа съхраняват стойността си и съответната относителна позиция в масива.
Пример: N=11; 12,45,33,26,32,47,91,92,72,14,62 Изход: 45,33,47,91

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число N от интервала [5..25].
Да се въведат N броя двуцифрени естествени числа.
Програмата да използва само един масив и да илюстрира алгоритъм за компресиране на данни при работа с масив.
Изчислява се средната стойност на въведените в масива числа се изтриват всички числа, които са по-малки от изчислената средна стойност. Останалите елементи в масива със стойност над средната запазват съответната си относителна позиция в масива.
Пример: N=11; 12,45,33,26,32,47,91,92,72,14,62 Изход: средна стойност: 57.0909 елементи: 76; 91; 92; 72; 62; 85.

Решение

Имате предварително въведен едномерен масив, съдържащ реални числа от интервала [-4999.99..4999.99].
Да се състави програма (C++), чрез която се избират само елементи със стойности от интервала [-2.99..2.99] и новата редица се извежда на екрана.
Пример: 7.1,8.5,0.2,3.7,0.99,1.4,-3.5,-110,212,341,1.2
Изход: 0.2; 0.99; 1.4; 1.2

Решение

Да се състави програма (C++), която въвежда естествени числа от интервала [1..101] до въвеждане на 0. Максималният брой въвеждани числа не може да превишава числото 500.
Като изход програма да извежда всички въведени числа с техния пореден номер, но в обратна последователност.
Пример: 5; 6; 7; 3 Изход: 1:3; 2:7; 3:6; 4:5

Решение

Да се състави програма (C++), която въвежда числа от интервала [-999.99..999.99] до въвеждане на 0. Максималният брой въвеждани числа не може да превишава числото 500.
Като изход програмата извежда съответния брой цифри по вид, с които започва всяко от въведените реални числа - всяка първа цифра на число.
Пример: 3.13; -4.2; 4.9; 5.1, 6.5, 1.7, 0.56
Изход::0:1; 1:1, 2:0; 3:1; 4:2; 5:1; 6:1; 7:0; 8:0; 9:0;

Решение

Да се състави програма (C++), която въвежда в едномерен масив реални числа от интервала [-999.99..999.99] до въвеждане на 0. Максималният брой въвеждани числа не може да превишава числото 500.
Като изход: програма извежда онези 3 различни числа, чиято абсолютна стойност формира максималната обща сума.
Пример: 7.13; 0.2; 4.9; 5.1; 6.34; 1.12 Изход: 5.1; 6.34; 7.13

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която предварително въведени 10 реални числа от интервала [-99.99.. 99.99] се обработват по следния начин: 1. Извежда съществуващите числа.
2. Всички елементи със стойност по-малки от -0.231 се заменят със сумата от квадрата на индекса им + числото 41.25, а всички останали елементи се заменят с произведението между самия елемент и неговият пореден номер
3. Да се изведат елементите от началния и новообразувания масив.
4. Да се изведат средната стойност на всички елементи от новата редица, които са различни от 0.
Пример: -1.12, -2.43, 3.1, 4.2, 0, 6.4, - 7.5, 8.6, 9.1, -4
Изход: 42.25, 45.25, 9.3, 16.8, 0, 38.4, 90.25, 68.8, 81.9,141.25

Решение

Една редица от естествени числа ще наричаме зигзагообразна нагоре, ако за елементите й са изпълняват условията:
N1 < N2 > N3 < N4 > N5 <..
Съставете програма (C++), която проверява дали въведени в едномерен масив редица от числа изпълняват горните изисквания.
Пример: 1 3 2 4 3 7
Изход: изпълнява изискванията за зигзагообразна нагоре редица

Решение

Дадени са два едномерни масива с естествени числа от интервала [0..299].
Да се състави програма (C++), която сравнява всички числа с еднакви индекси от двата масива и записва в трети масив, по-голямото от двете числа.
Да се изведе съдържанието и на трите масива
Пример:
18,19,32,1,3, 4, 5, 6, 7, 8
1, 2, 3,4,5,16,17,18,27,11
Изход: 18,19,32 ,4,5,16,17,18,27,11

Решение

Дадени са два едномерни масива с естествени числа от интервала [0..299].
Да се състави програма (C++), която извежда броя равни числа имащи равни индекси, както и броя равни числа в двата масива.
Пример:
1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10
1,2,3,4,5,6,7,18,7,11
Изход:
Брой равни числа на еднакви позиции 7
Брой равни числа в двата масива 8

Решение

Множество е съвкупност от неповтарящи се елементи. Дадени са два едномерни масива с естествени числа от интервала [0..299].
Да се състави програма (C++), която проверява дали всички числа от първия масив се съдържат във втория масив, т.е. дали първият масив е подмножество на втория.
Първият масив да съдържа САМО неповтарящи се числа, т.е няма площадки.
Пример:
2,1,5,4,6
1,2,3,4,5,6,7,18,7,11
Изход: Първият масив е подмножество на втория

Решение

Имате два едномерни масива съдържащи естествени числа. Стойностите на 1-вия масив са въведени предварително.
Да се състави програма (C++), чрез която се проверява дали всички числа от първия масив са числа и във втория масив, дали има съвпадащи числа в двата масива.
Да се изведе съответното уведомително съобщение.
Пример:
11,72,13,14,15
12,11,14,24,33
Изход: Всички числа от първия масив не са числа от втория масив

Решение

Имате предварително въведени стойности в едномерен масив от 9 числа от интервала [-99.99..99.99].
Да се състави програма (C++), която:
1) По въведено число от клавиатурата се сравнява всеки от елементите на масива, извежда се броя и самите елементи на масива, които са по-големи от въведеното число.
2) Въведеното число се сравнява с абсолютната стойност стойност на елементите от масива, като се извежда средната стойност на всички елементи, чиято абсолютна стойност е по-голяма от въведеното число.
Пример: -73.5, 21.3, 0.37, -0.45, 71.2, 81.4, -9.1, 41.3, 32.5; 20
Изход: >20 21.3; 71.2, 81.4, 41.3, 32.5
абсолютна стойност >20 -73.5, 21.3; 71.2, 81.4, 41.3, 32.5
средна стойност: 53.5333

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която в едномерен масив предварително са въведени редица естествени числа от интервала [0..5000].
Програмата да съхрани само ненулевите елементи, т.е. Да се премахнат всички елементи със стойност 0 и така формираната нова последователност да се разпечатва в ред обратен на началния.
Пример: 7,8,0,3,0,1,5,110,212,341,2 Изход: 2,341,212,110,5,1,3,8,7

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число N от интервала [8..8888].
Програмата да изведе всички прости множители по брой и вид на N!, т.е. произведението 1*2*3*...*N да се изведе като произведеие на всички прости множители на участващите в него числа.
Пример: N=10 Изход: 222222223333557

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се решава следната задача: предварително се въвеждат N [5..25] броя цели числа в едномерен масив и се извършва замяна на въведените в масива елементи. Ако числото е отрицателно се заменя с неговия квадрат, а ако числото е положително или 0 се заменя с увеличената му стойност с квадрата на неговия пореден номер.
Приема се, че началният номер на елемент от масива е 1.
Програмата да изведе елементите на масива преди и след обработването им.
Пример: N=10 14.8, -17.3, 21.5, 32.2,-43.7, -34.8, 47.3, -121.5, -92.2,143.7
Изход: 15.8, 299.29, 30.5, 48.2, 1909.69, 1211.04, 96.3, 14762.3, 8500.84, 243.7

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се решава следната задача: предварително се въвеждат N [5..25] броя цели числа в едномерен масив, въвежда се естествено K за максимална сума между два съседни елемента на масива и се извеждат само тези съседни двойки елементи с равна или по-малка стойност на тяхната сума от въведеното число K.
Пример: N=10 K=0 14, -17, 21, 32,-43, 43, 47, -121, -92,143
Изход: -43, 43

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се решава следната задача: предварително се въвеждат N [5..25] броя цели числа в едномерен масив и се извършва сравняване по абсолютна стойност на всички съседни двойки от въведените елементи. Извеждат само двойките с равна абсолютна стойност.
Пример: N=10 184, -17, 21, -21, 98, -43, -43, 47, -121, 143
Изход: 21, -21; -43, -43

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се решава следната задача: предварително се въвеждат N [5..25] броя цели числа в едномерен масив и се изчислява сумата на всички положителни числа, елементи на масива, до срещане на първото отрицателно число.
Програмата да извежда всички положителни числа, формиращи тази сума.
Пример: N=10 14, 43, 47,-17, 21, 32,-43, -121, -92,143
Изход: 14, 43, 47, сума 104

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се решава следната задача: предварително се въвеждат N [5..25] броя цели числа в едномерен масив и се изчислява сумата на всички елементи на масива, стоящи след първото срещане на елемент със стойност 0.
Програмата да извежда всички числа, формиращи тази сума.
Пример: N=10 -14, 43, 147, 0, 221, 832,-48, 21, -98,441
Изход: 221, 832, -48, 21, -98, 441, сума : 1369

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се решава следната задача: предварително се въвеждат N [5..25] броя цели числа в едномерен масив и се намират всички прости числа, елементи на масива , както и тяхната обща сума.
Въвежданите числа са от интервала [100..9999], а техния брой N е от интервала [5..25].
Пример: N=10 14, 47,117, 21, 32, 43, 58, 121, 92,143
Изход: 43, 47, сума 90

Решение

Имате два предварително въведени едномерно масива, съдържащи естествени числа от интервала [1..22].
Броят на числата и в двата масива е N - естествено число от интервала [10..15].
Да се състави програма (C++), чрез която по въведен избор от клавиатурата се създава трети масив, чиито елементи са равни на сумата или разликата на съответните елементи от първите два масива.
Пример:
I-ви масив: 11 17 4 10 29 4 18 18 22 14 5 5 1 27 1
II-ви масив: 11 25 2 27 6 21 24 2 3 22 22 21 26 8 5
сума Изход: 22 42 6 37 35 25 42 20 25 36 27 26 27 35 6

Решение

Съществуват предварително въведени стойности в два едномерни масива - естествени числа от интервала [1..22].
Броят на числата и в двата масива е N - естествено число от интервала [10..15].
Да се състави програма (C++), чрез която по въведен избор от клавиатурата се създава трети масив, чиито елементи са равни на умножението или деленето на съответните елементи от първите два масива.
Пример:
I-ви: 11 17 4 10 29 4 18 18 22
II-ри: 14 5 5 1 27 1 11 25 2
произведение Изход: 154 85 20 10 783 4 198 450 44

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която в едномерен масив предварително се въвеждат естествени числа от интервала [0..5000]. Програмата да :проверява дали е симетричен, т.е 1-вия елемент е равен на последния 2-рия елемент е равен на предпоследния и т.н.
Пример: 7,8,9,4,9,8,7 Изход: масивът е симетричен

Решение

Малката Ани през ваканцията е на гости при дядо – белобрад инжинер. Едно от първите неща, което всяко дете прави при баба и дядо е инвентаризация на мазе и таван. Та нали там са складирани всички ценности.
Интуицията й не я подвежда и скоро намира разкошен велосипед – доста прашасал, но със скорости, фар с динамо и изобщо всички екстри. Ани е сръчна и амбициозна, но не може да кара колело. Моли дядо си да я научи как се кара колело.
Дядото се позасмива и й обещава при следните условия: тя ще го почисти и потегне и едва след това ще кара. Ако се научи да кара без ръце велосипедът става изцяло нейн.
Основният проблем е следният: и двете гуми ‘бият’ – трябва спиците на всяко колело да се потегнат или разхлабят. Дядото започва да обяснява как колелото трябва да се завърти и да се проследи къде точно, в кой участък, бие наляво или надясно. С ключа оправя една от спиците и подканва Ани да действа.
Това, че Ани ще кара колело, не се съмнявайте – стария инжинер си знае работата. Преди много години и бащата на Ани е учил и да кара колело, и сам да си оправя.
Нека оставим Ани и колелото и да напишем следната програма (C++).
В едномерен масив от N [10..25] елемента са въведени цели числа от интервала [-10..10], представляващи положителните числа – обороти завъртане надясно за затягане и отрицателните завъртане наляво за отпускане.
Програмата да изведе общия брой обороти и разликата между двете посоки.

Решение

Приема се, че една редица е триъгълна, ако наредбата на елементите в лявата й част е във възходящ ред, а в дясната е в низходящ ред или обратно.
Елементите в редицата не са непременно различни, от значение е само веднъж да се сменя посоката на наредбата.
Имате предварително въведена редица ( едномерен масив) от естествени числа от интервала [1..9999], като броят на числата N е естествено число от интервала [5..55].
Да се състави програма (C++), чрез която се проверява дали редицата от елементи е триъгълна.
Пример: 1,3,5,6,4,2 Изход: Да.

Решение

При мониторите в текстов режим отпечатвания знак представлява набор от колони и редове като знакът се изписва обърнат на 90 градуса.
Така можем да разглеждаме знака като двумерен масив от 0 и 1.
Създайте програма (C++), която по 8 естествени числа от интервала [0 ..255] в едномерен масив изчертава със знака '*' желаната буква.
Пример: 0,252,32,32,32,252,0,0 Изход: изчертава се Н

Решение

В матричните принтери печатащата глава представлява колона от игли като отпечатвания знак се формира като съвкупност от удари на съответните игли.
Така можем да разглеждаме отпечатания знак като двумерен масив от 0 и 1.
Да се създаде програма (C++), която по предварително въведени 8 естествени числа от интервала [0 ..255] в едномерен масив се изчертава със знака '*' желаната буква.
Пример: при въведени 0,252,32,32,32,252,0,0 Изход: изчертава се Н

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 10 естествени числа от интервала [9..299].
Програмата да изведе колко от елементите в масива имат за своя последна цифра първата цифра на общата сума на всички въведени числа.
Пример: N=10 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 100 Изход: сума 595 елемент 5, стойност 55

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 10 естествени числа от интервала [9..299].
Програмата да изведе средната стойност на въведените числа, както и брой цифри по вид, които формират въведените числа.
Пример: N=10 12, 23, 34, 45, 56, 67,78,89, 99,123 Изход: сума 626, средна стойност 62.6
Брой цифри по вид: 0-0;1-2; 2-3;3-3;4-2;5-2;6-2; 7-2;8-2;9-3

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат в масив 10 естествени числа от интервала [100..999].
Програмата да изведе всички четни числа, които принадлежат на интервала предварително указан интервал - примерно [400..600].
Програмата да допуска въвеждане само на числа в указания интервал.
Пример: интервал N=415, M=598; 234, 423, 490, 580, 567, 890, 500, 556, 456, 887
Изход: 5 броя 490, 580, 500, 556, 456

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат N [5..105] естествени числа от интервала [100..999].
Програмата да изведе всички нечетни числа, които НЕ принадлежат на предварително указан интервал [550..750].
Програмата да допуска въвеждане само на числа в указания интервал.
Пример: N=10 интервал K=415, M=598; 123,623,648,921,456,789,234,777,768,235,671,567
Изход: 5 броя - 789, 777, 235, 671, 567

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда редица от 7 естествени числа от интервала [10..299] в едномерен масив.
Да се формира нова редица представляваща суми от 2 числа - последователните елементи от началната редица събрани с елемента, чиито индекс е с 5 по-голям, т.е. В0=А0+А5, В1=А1+А3 и т.н. Всеки елемент от втората редица се формира като сума от два елемента на началната редица. Първата редица да се разглежда като пръстен, в който елементът следващ последния е началния елемент на редицата.
Програмата да изведе всички елементи на новата редица, както и най-малкото число от нея.
Пример: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 стъпка 5 Изход: 7,6,5,11,10,9,8 минимален 5

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда N [3..35] броя естествени числа от интервала [10..10010].
За всяко въведено число програмата да генерира друго естествено число, така че всяка двойка съседни числа - въведено и генерирано да имат равни максимални суми.

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда N [3..25] броя естествени числа от интервала [10..90009].
За всяко отделно въведено естествено число програмата да генерира друго естествено число, така че всяка двойка числа - въведено и генерирано да имат равни минимални суми.

Решение

Да се състави програма (C++) чрез която се въвеждат N [5..25] броя цели числа от интервала [-99..99] в едномерен масив. Програмата да намери елемента от масива с най-голяма абсолютна стойност max_el.
Да се променят стойностите на всички въведени елементи на масива по следния начин:
ако стойността е отрицателна се заменя със сумата между елемента и квадрата на max_el, а ако е положителна с произведението между индекса и корен квадратен от max_el.
Пример: N=10; -7; 47; 86; 85; 93; 98; -12; 91; 41; 55;
Изход: максимален елемент в масива: 98 9597; 9.89949; 19.799; 29.6985; 39.598; 49.4975; 9592; 69.2965; 79.196; 89.0955;

Решение

Да се състави програма (C++) чрез която се въвеждат N [5..25] естествени числа от интервала [10..99] в едномерен масив.
Да се провери всеки от въведените елементи на масива. Ако стойността е кратна на 10 към нея да се добави индекс на самия елемент, в противен случай стойността на елемента да се умножи с последната си цифра.
Минимална стойност на индекс е 1.
Пример: N = 10 93; 46; 31; 62; 41; 90; 84; 96; 91; 85;
Изход: 279; 276; 31; 124; 41; 96; 336; 576; 91; 425;

Решение

Да се състави програма (C++) чрез която се въвеждат N [5..35] естествени числа от интервала [10..99] в едномерен масив.
Стойността на всеки от въведените елементи на масива да се промени на 3 цифрено число, като се запазват първите 2 цифри, а последните 2 цифри са равни.
Да се изведе началната и крайна сума на елементите.
Пример: N=10 53; 81; 70; 88; 38; 45; 15; 57; 33; 50 сума 530
Изход: 533; 811; 700; 888; 388; 455; 155; 577; 333; 500 сума 5340

Решение

Да се състави програма (C++) чрез която се въвеждат N [5..35] естествени числа от интервала [100..990] в едномерен масив.
Стойността на всеки от въведените елементи на масива да се закръгли към число кратно на 10. Елементите с четни индекси се закръглят към по-малкото число, а елементите с нечетни индекси към по-голямото число.
Да се изведе началната и крайна сума на елементите.
Пример: N=10 351; 268; 789; 341; 665; 716; 484; 686; 298; 604 сума 5202
Изход: 350; 270; 780; 350; 660; 720; 480; 690; 290; 610; сума 5200

Решение

Имате речен док (пристанище), на който са стоварени N [10..109] брой пратки, не непременно с равни тегла.
Няма пратка с маса, по-голяма от максималния полезен обем на шлепа M [100..500] тона.
Шлепът се товари като се спазва редът на пристигане на пратките.
Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат предварително теглата на N пратки. Тези тегла са стойности на последователни елементи от едномерен масив.
Програмата да извежда на кой пореден курс с колко тона е натоварен шлепа - какви са сумите от последователните елементи.
Пример: M=160, N=15; 31,12,17,33,45,34,17,19,31,42,5,9,23,16,10 Изход: 138,157

Решение

Имате две редици съдържащи естествени числа. Стойностите на 1-вата редица са въведени предварително, а във втората се въвеждат от клавиатурата.
Да се състави програма (C++), чрез която се проверява дали всички числа от първата редица са числа и от втората редица, т.е. дали първата и вторта редица съдържат еднакви елементи.
Пример: 1-ва редица: 11,72,13,14,15 2-ра редица: 72, 15, 11, 13, 14, 33.
Изход: числата от 1-та редица са числа и от втората редица.

Решение

Дадена е редица от K елемента, съдържаща естествени числа от интервала [1..101]. Числото K е от същия интервал. Да се състави програма, която извежда най-дългата ненамаляваща подредица.
Пример: K=12; 5,6,1,3,2,4,5,6,7,2,8,9 Изход: 2, 4, 5, 6, 7

Решение

Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда естествено число N от интервала [5..1005]. Да се въведат N броя двуцифрени естествени числа в едномерен масив. Програмата да изведе сумата на всички елементи на масива, чийто индекс е равен на число от редица Фибоначи. Началният индекс в масива е 1.
Примерr: N=21 51, 27, 44, 50, 99, 74, 58, 28, 62, 84, 45, 75, 71, 97, 71, 51, 35, 72, 67, 46, 91
Изход: 51+51+27+44+ 99+28+71=371
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда естествено число N от интервала [10..110]. След което се въвеждат N броя естествени двуцифрени числа в едномерен масив.
Програмата да промени всички въведени числа в масива след най-голямото число както следва:
нечетните числа в по-малкото четно число;
четните числа в по-голямото нечетно число;
Пример: N=15; и 51, 27, 44, 50, 99, 74, 58, 28, 62, 84, 45, 75, 71, 97, 71
Изход: 51, 27, 44, 50, 99, 75, 59, 29, 63, 85, 44, 74, 70, 96, 70
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат две естествени числа N и М от интервала [5..105]. След това последователно се въвеждат в два различни едномерни масива цели числа. Програмата да обедини всички въведени числа в трети едномерен масив последователно както следва:
В началото всички четни числа от масив 1; всички четни числа от масив 2; всички нечетни числа от масив 1 и накрая всички нечетни числа от масив 2. Да се запази относителни ред на числата от двата входни масива.
Пример: N=5 - 51; 27; 44; 50; 99; M=6 - 74; 58; 28; 62; 84; 45;
Изход: 44; 50; 74; 58; 28; 62; 84; 51; 27; 99; 45;
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат N броя естествени двуцифрени числа в едномерен масив.
Програмата да изведе всички нечетни числа, намиращи се на четна позиция.
Пример:36 20 65 34 37 55 85 64 51 56 66 75 31 51 68 36 42 92 82 12
Изход: 2:65 4:37 6:85 8:51 12:31
Решение

В едномерен масив да се въведат стойности, естествени числа.
Да се създаде и изведе масив, съдържащ индексите на елементите на първия масив, които се делят на 3 и 5 без остатък.
Решение