Вписване в сайтаЕдномерни масиви

Решения на задачи с едномерни масиви

Решения на задачи с едномерни масиви (69)

Понеделник, 10 Ноември 2014 15:15

масив с кратни индекси

Написана от

В едномерен масив да се въведат стойности, естествени числа.
Да се създаде и изведе масив, съдържащ индексите на елементите на първия масив, които се делят на 3 и 5 без остатък.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Събота, 28 Септември 2013 06:18

Нечетни числа на четна позиция

Написана от

Да се състави програма, чрез която се въвеждат N броя естествени двуцифрени числа в едномерен масив.
Програмата да изведе всички нечетни числа, намиращи се на четна позиция.
Пример:36 20 65 34 37 55 85 64 51 56 66 75 31 51 68 36 42 92 82 12
Изход: 2:65 4:37 6:85 8:51 12:31

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Петък, 04 Януари 2013 06:21

три едномерни масива - четни, нечетни

Написана от

Да се състави програма, чрез която се въвеждат две естествени числа N и М от интервала [5..105]. След това последователно се въвеждат в два различни едномерни масива цели числа. Програмата да обедини всички въведени числа в трети едномерен масив последователно както следва:
В началото всички четни числа от масив 1; всички четни числа от масив 2; всички нечетни числа от масив 1 и накрая всички нечетни числа от масив 2. Да се запази относителни ред на числата от двата входни масива.
Пример: N=5 - 51; 27; 44; 50; 99; M=6 - 74; 58; 28; 62; 84; 45;
Изход: 44; 50; 74; 58; 28; 62; 84; 51; 27; 99; 45;

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Четвъртък, 03 Януари 2013 18:26

едномерен масив - четни и нечетни числа

Написана от

Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда естествено число N от интервала [10..110]. След което се въвеждат N броя естествени двуцифрени числа в едномерен масив.
Програмата да промени всички въведени числа в масива след най-голямото число както следва:
нечетните числа в по-малкото четно число;
четните числа в по-голямото нечетно число;
Пример: N=15; и 51, 27, 44, 50, 99, 74, 58, 28, 62, 84, 45, 75, 71, 97, 71
Изход: 51, 27, 44, 50, 99, 75, 59, 29, 63, 85, 44, 74, 70, 96, 70

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Сряда, 02 Януари 2013 09:28

едномерен масив - ред на Фибоначи

Написана от

Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда естествено число N от интервала [5..1005]. Да се въведат N броя двуцифрени естествени числа в едномерен масив. Програмата да изведе сумата на всички елементи на масива, чийто индекс е равен на число от редица Фибоначи. Началният индекс в масива е 1.
Примерr: N=21 51, 27, 44, 50, 99, 74, 58, 28, 62, 84, 45, 75, 71, 97, 71, 51, 35, 72, 67, 46, 91
Изход: 51+51+27+44+ 99+28+71=371

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Неделя, 23 Декември 2012 12:54

едномерен масив - ненамаляваща подредица

Написана от

Дадена е редица от K елемента, съдържаща естествени числа от интервала [1..101]. Числото K е от същия интервал. Да се състави програма, която извежда най-дългата ненамаляваща подредица.
Пример: K=12; 5,6,1,3,2,4,5,6,7,2,8,9 Изход: 2, 4, 5, 6, 7

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Събота, 12 Ноември 2011 20:38

едномерни масиви - еднакви елементи

Написана от

Имате две редици съдържащи естествени числа. Стойностите на 1-вата редица са въведени предварително, а във втората се въвеждат от клавиатурата.
Да се състави програма (C++), чрез която се проверява дали всички числа от първата редица са числа и от втората редица, т.е. дали първата и вторта редица съдържат еднакви елементи.
Пример: 1-ва редица: 11,72,13,14,15 2-ра редица: 72, 15, 11, 13, 14, 33.
Изход: числата от 1-та редица са числа и от втората редица.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Имате речен док (пристанище), на който са стоварени N [10..109] брой пратки, не непременно с равни тегла.
Няма пратка с маса, по-голяма от максималния полезен обем на шлепа M [100..500] тона.
Шлепът се товари като се спазва редът на пристигане на пратките.
Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат предварително теглата на N пратки. Тези тегла са стойности на последователни елементи от едномерен масив.
Програмата да извежда на кой пореден курс с колко тона е натоварен шлепа - какви са сумите от последователните елементи.
Пример: M=160, N=15; 31,12,17,33,45,34,17,19,31,42,5,9,23,16,10 Изход: 138,157

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Събота, 12 Ноември 2011 20:35

едномерен масив - четни и нечетни индекси

Написана от

Да се състави програма (C++) чрез която се въвеждат N [5..35] естествени числа от интервала [100..990] в едномерен масив.
Стойността на всеки от въведените елементи на масива да се закръгли към число кратно на 10. Елементите с четни индекси се закръглят към по-малкото число, а елементите с нечетни индекси към по-голямото число.
Да се изведе началната и крайна сума на елементите.
Пример: N=10 351; 268; 789; 341; 665; 716; 484; 686; 298; 604 сума 5202
Изход: 350; 270; 780; 350; 660; 720; 480; 690; 290; 610; сума 5200

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Събота, 12 Ноември 2011 20:33

едномерен масив - последна цифра на елемент

Написана от

Да се състави програма (C++) чрез която се въвеждат N [5..35] естествени числа от интервала [10..99] в едномерен масив.
Стойността на всеки от въведените елементи на масива да се промени на 3 цифрено число, като се запазват първите 2 цифри, а последните 2 цифри са равни.
Да се изведе началната и крайна сума на елементите.
Пример: N=10 53; 81; 70; 88; 38; 45; 15; 57; 33; 50 сума 530
Изход: 533; 811; 700; 888; 388; 455; 155; 577; 333; 500 сума 5340

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Страница 1 от 5