Четвъртък, 05 Януари 2012 19:27

решени задачи за сортиране с функция

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Имате предварително въведени стойности в правоъгълна матрица. Елементите й са естествени числа от интервала [10..99]. Броят на елементите е от интервала [10..70].
Да се състави програма, чрез която се извършва сортиране на елементите във възходящ ред по редове и колони. Програмата да използва функция и алгоритъм за пряка селекция.
Пример:
15,16,18,17
12,11,23,25,
89,76,33,44,
51,61,71,81;
Изход:
11,12,15,16;
17,18,23,25,
33,44,51,61,
71,76,81,89;
Решение (свободен достъп)

Близнаците Иван и Мария решили купон да вдигат.
Предварително се разбрали кой кого ще кани. Иван само връстници, Мария само приятели.
Оказало се, че за всеки гост стол с различна височина трябва да се търси. Височините на поканените гости и наличните столове са естествени числа от интервала [120..200]. За улеснение на програмистите се приема, че височините на столовете са нечетни числа, а тази на поканените гости четни числа.
Да се състави програма, чрез която се генерират случайни числа 10 четни и 10 нечетни в указания интервал. Програмата да използва функция при сортиране на елементите.
Числата да се подредят четни-нечетни като нечетните са във възходящ ред, а четните в низходящ ред.
Пример:
Височина на поканените гости и налични столове:
G 169; S 176;G 143; S 166;G 181; S 144;G 153; S 132;G 121; S 140;
G 135; S 186;G 197; S 138;G 169; S 196;G 151; S 196;G 161; S 136;
Изход:
G 121; S 196, G 135; S 196, G 143; S 186, G 151; S 176, G 153; S 166
G 161; S 144, G 169; S 140, G 169; S 138, G 181; S 136, G 197; S 132
Решение

Било отдавна, ама много отдавна - по времето на рицарските подвизи.
Тевтонският орден предявил желание да стопанисва част от земите на Александър Невски, но последният нещо не бил съгласен. И ето ти война (6.IV.1242 г.)
Всеки си има стратегия. Бойната тактика на славяните е силен център и слаби крила. Орденът има невероятна ударна мощ - тежко въоръжени рицари. Те просто прегазват всичко дори и силен център. Имат си и недостатък - слаба маневреност.
Александър Невски преобръща военните канони и прегрупира армията си с много силни крила и колкото там да има все пак нещо - някакъв слаб център. За да разберете изхода на сражението трябва да прочетете историята и не пропускайте сагата цар Калоян и Балдуин IX Фландърски. Но за момента е по-спешното е славяните да се прегупират.
Да се състави програма, чрез която по предварително въведени N [10..20] псевдослучайни двуцифрени числа от интервала [10..90] се извършва подреждане на войсковите формирования както следва:
Нечетните отляво в низходящ ред до центъра, следват четните във възходящ ред. Програмата да използва функция при сортиране на елементите.
Пример: 15,16,48,45,32,37,77,72,80,85 Изход: 85,77,45,37,15,16,32,48,72,80
Решение

Нашият стар познат Иван решава да се включи в турнир по спортен бридж. Той е много добър във втората част на играта разиграване, но първата - анонсирането, определено му куца.
За целта му е нужна колода от 52 различни карти, която непрекъснато да разбърква, раздава и сортира картите на всеки от 4-мата играчи. Процесът сортиране на карти по цвят и сила е на две нива: по цвят и по сила на картите. Естествено всичко това отнема много излишно време.
Малки, но съществени подробности. Всяка колода съдържа 4 основни цвята, подредени във възходящ ред: трефа (спатия), каро, купа и пика. Във всеки отделен цвят има по 13 различни карти: 2,3,4,5,6,7,8,9, 10 (T); вале (J); дама (Q); поп, рига (K) и асо, туз (А). С цел представяне на всяка карта чрез 2 знака са въведени съкратените означения - в скоби. Играчите са означени 1) север; 2) изток; 3) юг; 4) запад, а раздаването е по посока на часовниковата стрелка с начало север.
Да се състави програма, чрез която се илюстрира уникална последователност на 52 карти от колода и тяхното последователно раздаване на 4-ма играчи. Да се извърши сортиране по цвят на картите за всеки играч, а във всеки цвят да е осъществено сортиране по сила на картите. Програмата да използва функция при сортиране на елементите.
Пример:
JC 3H KD 7D 9S 2S 8S 3S KC 4S 9D 2H JH 5S 5C QD 3C 8D 5H 7C 7S 9H 5D 8C AC 4D
AS 3D TD JS 4H 2C KH AH 6D TS 9C AD 6H 6S 6C KS 7H 4C TH JD QH QS QC 8H TC 2D
Всеки отделен играч: след сортиране на карти по цвят и сила:
север: 3C 6C 9C JC QC KC AC TD TH JH KH 7S 9S
изток: 4D 8D JD AD 3H 8H 9H AH 2S 4S 5S JS KS
юг 5C TC 5D 6D 9D KD 4H 5H 6H 7H QH 8S AS
запад: 2C 4C 7C 8C 2D 3D 7D QD 2H 3S 6S TS QS
Решение

Имате предварително въведен несортиран масив с естествени числа от интервала [1..99].
Броят на числата е N, естествено число от интервала [10..20].
Като използвате алгоритъм за сортиране пряк избор и отделна функция за сортиране, подредете стойностите на елементите в следната последователност:
Max0 MIN0 Max1 MIN1 ....Maxn MINn - най-малък след най-голям.
Пример: 2,5,4,1,10,6,9,8,7,3 Изход: 10,1,9,2,8,3,7,4,6,5.
Решение

Фирма Драгомани ще празнува юбилей и ревностната шефка парти стяга. Наоколо суетня: служители от фирма за кетъринг искат да оставят поръчаните вкусотии, поддръжката поставя рекламното мото: „Драгомани криле за вашето послание”, а двете й поотраснали племеннички се въртят около нея и искат да помагат. Но това само с искане не става. За да се отърве елегантно от досадните им напъни им поставя следната задача.
Да подредят шоколадовите бонбони - от едната страна само черен, а от другата страна само бял шоколад, естествено без да намаляват умишлено бройката. Трудното е в задачата, че това сортиране се осъществява чрез преместване по двойки, т.е. задължително трябва по 2 съседни парчета едновременно да преместват. Вие сте милостиви към детските несгоди нали?
Защо не напишете програма? Парчетата [20..40] са подредени 'хаотично' с 0 и 1. Имате само 2 свободни места и право да пробутате наляво/ надясно всички парчета последователно в освободената дупка. Може да се премества в даден момент само една двойка съседни елементи.
Програмата да използва функция за сортиране и извежда на всеки етап от преместване по двойки знаци състоянието на данните след обработването им.
Пример: 01010101010101010101.
Изходът заема повече редове, но два от тях са:
00110011001100110011 преместване по двойки 01.
00000000001111111111 преместване по двойки 00.
Решение

В тежката химия под термина колона се разбира съоръжение с промишлени размери, в което могат едновременно да се обработват десетки тонове продукция. На характерни места се слагат групи датчици за контролиране на стотици параметри.
Всяка от тези групи се обединява в зависимост от мястото си и подава определена информация - за нашата задача ще приемем, че това е естествено число от интервала [0..32767]. Групите датчици могат да бъдат стотици, като всеки датчик в групата подава сигнал 0 или 1. Цялата информация се обработва от изчислителна техника, работеща в реално време.
Компютърът пред Вас работи в режим на време делене и не може да отговори на подобни изисквания.
Да се състави програма, чрез която с генератор на случайни числа се въвеждат 29 естествени числа от интервала [0..32767] като всяко от тях съответства за 15 контролирани параметъра, а числата имитират 29 групи датчици.
Да се изведе стойността на всеки от 15-те параметъра, да се използва функция за сортиране по алгоритъм двоично сортиране на тази съвкупност и се изведе вече сортирана, като се запази номерацията на отделните параметри.
Пример: за десетично число и инвертиран двоичен вид
1: 41 - 1111111111010110
2: 18467 - 1011011111011100
3: 6334 - 1110011101000001
4: 26500 - 1001100001111011
5: 19169 - 1011010100011110
6: 15724 - 1100001010010011
7: 11478 - 1101001100101001
Решение

Иван започва работа в хотелиерския бизнес. Оставят го на рецепцията. А там ключовете на свободните стаи са подредени по колони (започвайки от най-лявата) и по редове, т.е. отляво надясно и отгоре надолу.
Най-тежко е сутринта - гостите на хотела излизат забързани и често на групи. Всеки оставя ключовете и си заминава. А ключовете винаги трябва да са подредени.
Имате предварително въведени стойности в правоъгълна матрица. Елементите й са естествени числа от интервала [10..99]. Броят на елементите е от интервала [10..70].
Да се състави програма, чрез която чрез функция и алгоритъм за пряк избор (пряка селекция) се извърши сортиране на елементите в низходящ ред по колони и редове.
Пример:
41 67 34 0 69
24 78 58 62 64
5 45 81 27 61
91 95 42 27 36
Изход:
95 69 61 41 27
91 67 58 36 24
81 64 45 34 5
78 62 42 27 0
Решение

Продавачката на яйца учи младата си снаха как се продават бързо стоката.
Започваш да подреждаш в кората най-едрите яйца на най-далечния ред, като започваш отляво надясно. Най-дребните яйца са на реда най-близо до теб. Ако има клиент, който ще купува яйца, започваш да пълниш пластмасовия плик като му слагаш яйца от реда най-близо до теб.
Той продължава да гледа едрите яйца, а ти си продаваш стоката.
Имате предварително въведени стойности в правоъгълна матрица. Елементите й са естествени числа от интервала [10..99]. Броят на елементите е от интервала [10..70].
Да се състави програма, чрез която чрез функия и алгоритъм за пряк избор (пряка селекция) се извърши сортиране на елементите в низходящ ред по редове и колони.
Пример:
41 67 34 0
69 24 78 58
62 64 5 45
81 27 61 91
Изход: 91 81 78 69
67 64 62 61
58 45 41 34
27 24 5 0
Решение

Прочетена 2812 пъти Последно променена в Петък, 14 Септември 2012 12:36