Събота, 26 Ноември 2011 23:10

бройна система

Написана от 
Оценете
(1 глас)

Да се състави програма (C++), чрез която по въведено реално число от интервала [0.01..0.99] от 10-ичната бройна система се представя с точност до 7-ми разряд в 2-ична бройна система.
Пример: 0.0125 Изход .0000001
Решение (свободен достъп)

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число N от интервала [5..10].
Програма да изведе всички различни N-цифрени числа, които нямат повтарящи се цифри и са числа от бройна система с основа N, т.е. съдържат само цифри от интервала [0..N-1].
Пример: N=10 Изход: 3265920
Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежа естествено число от интервала [100..1000100]. Чрез функция да се изведе отношението в проценти на брой четни към брой нечетни цифри в числото. Приема се, че цифрата 0 е четна.
Пример: 245791 Изход: 50% 2 четни; 4 нечетни цифри
Решение

Да се състави програма (C++), чрез която въведено естествено число N от интервала [1..1 000 000] и K[2..36]. Програмата да изчисли и изведе в бройна система с основа K въведеното число N.
Да се изгради потребителска функция за преобразуване на числото в новата бройна система и нейните резултати да се съпоставят с вградената библиотечна функция.
Пример: 513, 12 Изход: 369.
Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число N от интервала [1000 .. 1000 000]. Чрез функция да се провери дали въведеното число, но в 2-ична бройна система съдържа в записа си K и повече на брой последователни нули.
Пример: N=12345; K=5 Изход:11000000111001 - брой последователни нули 5
Решение

Имате 2 естествени числа N от интервала [10..1000001] и К от интервала [2..51].
Търсите всички числа, от интервала [1..N], чиято сума от цифри е кратна на К.
Да се състави програма, чрез която по въведени 2 естествени числа N, K се извеждат броя числа отговарящи на изискването.
Пример: 120, 9 Изход:13
Решение

Инициативен комитет от една община решил да се прояви чрез инициатива за 14.II.
Обявили чрез медиите, че на всички местни забележителности ще има организиран купон с безплатен вход. Изискването е да имаш партньор и да посочиш предпочитано място.
Да се състави програма, чрез която по въведено естествено число от интервала [10..1000010] се представя като сума от минимален брой събираеми, представляващи степените на 2.
Да се изведат брой групи и брой членове във всяка от тях.
Пример: 456 Изход: 256 + 128 + 64 + 8, 4 групи.
Решение

Съседът Петър, ученик от 9-ти клас е направо поразен от филма 'Матрицата' и по-специално от един ефект - на екрана се появява безкрайна серия от множество 0 и 1.
Да се състави програма, която чрез функция извежда по 60 цифри 0 и/или 1 на ред, като началната колона при печат е 6-та.
Така формираните дълги числа да са избрани на случаен принцип.
Броят отпечатвани редове да се въвежда от клавиатурата - естествено число от интервала [2000..20000].
Решение

Да се състави програма, чрез която по въведено двуцифрено число се извежда сумата от всички числа от интервала между първата и втората цифра включително.
Пример: Вход 51 Изход: 15;
или Вход 89 Изход: 17.
Решение

Да се състави програма, чрез която се търсят първите 4 най-малки естествени числа, отговарящи на съвкупността от следните условия:
При делене на 2 има остатък 1, при делене на 3 има остатък 2, при делене на 4 има остатък 3, при делене на 5 има остатък 4, при делене на 6 има остатък 5, при делене на 7 има остатък 6, при делене на 8 има остатък 7, при делене на 9 има остатък 8.
Пример за такова число: 2519
Решение

Да се състави програма, чрез която се намира най-малкото естествено число, което умножено по 18 дава число е еднакви цифри.
Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число N от интервала [10000…1000000000].
От въведеното число да се съставят две нови естествени числа K и L, съдържащи съответно само четните и нечетните цифри на N.
Да се изведат двете нови числа, както и тяхната сума.
Пример: 23456 Изход 246, 35, сума 281
Решение

Дадени са: естествено число N, принадлежащо на интервала [2..2002], както и естествено число M от интервала [30..75].
Трябва да се изведат всички естествени числа от интервала [1..N], разделени със запетая. На всеки ред се извеждат M броя символи.
Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат две естествени числа от указания интервал и се извеждат всички последователни естествени числа.
Пример: N= 22 Изход: брой символи 15
Изход:
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,
Решение

Да се състави програма, чрез която се търси най-малкото естествено число, което представено във всички бройни системи от интервала [2..9] е с последна цифра 0.
Процесът на търсене да се извърши в интервала [1..20000].
Решение

Да се състави програма, чрез която по въведено естествено число N от интервала [2..16] за основа на бройна система се извежда квадратът на числото (N*N) в съответната бройна система на основа N.
Пример: 2 Изход: 100.
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 5 естествени числа от интервала [10000..50000].
Числата се представят в 2-ична бройна система и се извежда номера на колона, съдържаща най-голям брой 1-ци.
Пример: 34567,2346,12346,67,2315 Изход: колона 15.
Решение

Да се състави програма, чрез която по въведено естествено число N от интервала [9999..999999999] се извеждат:
1) представянето на числото в позиционна бройна система с основа от интервала [2..9];
2) дължината на най-дългия палиндром, съдържащ се в него, в избраната бройна система;
3) позицията, от която започва палиндромът.
Пример: 98765, 3 Изход:12000110222 дължина 4 начало 5.
Решение

Да се състави програма, чрез която се извеждат всички естествени числа от интервала [10..9999].
Програмата да извежда резултат от проверката дали въведеното число може да се представи като сума от степени на предварително указано естествено число от интервала [2..9].
Всяка от степените трябва да присъства в сбора само 1 път.
Броят на въвежданите за проверка числа не е зададен предварително.
Пример: За основа 3.
Вход 40 Изход Да.
Решение

Влиза майката в стаята на Иван, а на пода навсякъде играчки. Няма къде да стъпи човек. Не, че си играе с всичките, но просто така.
Иване, вземи и прибери малко нещата. И аз, и бебчо, и тати, и баба, и дядо искаме да си играем с тях, но ти не си ни оставил нищо.
След половин час Иван пристига запъхтян.
Мамо, не мога да ги разделя на 2, остава една играчка повече, на 3, на 4, 5 и на 6 става същото. Мога да ги разделя точно само на 7.
Да се състави програма, чрез която се извеждат всички естествени числа от интервала [1..1500], отговарящи на следното изискване:
При целочислено делене на 2,3,4,5 и 6 имат целочислен остатък 1, но са кратни на 7.
Решение

Да се състави програма, чрез която по въведено естествено число от 2-ична бройна система, с брой цифри от интервала [30..60] се извежда еквивалента му (същото число) представено в 16,8 и 4-ична бройна система и не се ползва междинна бройна система.
Да се реализира защита по вход - въвеждат се само 0 и 1.
Пример: 110010100101 Изход: 16:CA5, 8:6245, 4:302211.
Решение

Да се състави програма, чрез която се извеждат всички естествени числа от интервала [1..99999], отговарящи на следното условие:
При целочислено делене на N [2..222] да имат еднакви числа при целочислено делене - за целочислено частно и целочислен остатък.
Пример за такова число при N=5 е 6 = 1*5 + 1.
Решение

Баба Мария сън сънува - от лотарията голямата печалба ще вземе.
Праща внучката Елена билет да купува - ама тъй да е някак печеливш, такъв да му е номера, някак особен.
Елена много, много не се вслушала в обясненията на баба си, но решила да избере номерът на билета по следния начин:
Да се състави програма, чрез която се въвежда естествено число с брой цифри от интервала [10..30].
Програма да формира две нови числа, всяко съставено с половината от цифрите на въведеното.
Да се изведе дали числата формирани от левите и десните цифри на въведеното число имат равен брой 1 при представянето им в 2-ична бройна система.
Пример: 345678 Изход: 345 = 101011001, 678 = 1010100110 имат по 5 1-ци.
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвежда естествено число N от интервала [101..1000001].
Програмата да изведе като резултат сума на всички 1 в двоичното представяне на всички естествени числа по-малки и равни на въведеното.
Пример: N=10 Изход: S=17
Решение

С оглед тежката метеорологична обстановка и по-специално силно намалялото присъствие в клас, група ученици направили предложение за допълнителна ваканция.
Молбата им била надлежно разгледана и предложението било следното.
Всяка седмица може да има 1 ден допълнителна ваканция, който се компенсира с 1 от двата неучебни дни - все пак учебният материал трябва да бъде усвоен и е необходим ден за надучване.
Въпросната ваканция ще бъде възможна само при въвеждане на естествени числа, отговарящи на следното условие.
Числата се въвеждат в 10-ична бройна система, но се разглеждат техните битове - същото число в двоична бройна система.
Последните 2 бита да са 0, а в левите да има точно 4 единици, като 0 в левите битове е неучебен ден.
Пример: 116 Изход: учим понеделник, вторник, сряда, ваканция, петък, събота надучване, неделя неучебен ден.
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвежда дълго естествено число N [2..10000000000000002] и се извежда в двоична бройна система.
Пример: N=12345 Изход: 11000001001
Решение

Прочетена 3633 пъти Последно променена в Петък, 14 Септември 2012 12:26