Към окръжност с център O е построена допирателна K с точка на допиране т.Т. В окръжността е построена хорда AB, която е успоредна на допирателната K и разполовява радиуса OT.
Да се състави програма, чрез която се въвежда f дължина на хордата AB и се извежда обиколка на окръжността L.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Петък, 01 Ноември 2013 23:20

координати на върхове - тип на триъгълник

Написана от

Дадени са координатите на 3 точки в равнината. В отделна функция да се извежда съобщение дали триъгълникът, който те образуват е правоъгълен, остроъгълен, тъпоъгълен или точките лежат на една права.
Пример:0,0; 3,0; 0,4 Изход: правоъгълен триъгълник
Пример:1,0; 3,0; 0,4 Изход: тъпоъгълен триъгълник
Пример:1,0; 3,0; 1.5,4 Изход: остроъгълен триъгълник

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Неделя, 03 Февруари 2013 10:09

цели числа - главен диагонал в матрица

Написана от

Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда естествено число N [3..10].
Програмата да генерира квадратна матрица с N броя редове и колони, чийто елементи са цели числа.
Да се изведе разликата между сумите на елементите под и над главния диагонал, както и самите елементи под и над главния диагонал.
Пример N=4 Изход:
77 92 68 48
45 84 43 91
27 83 40 43
98 21 65 41
Разлика между суми на елементите под и над главния диагонал: -46

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Да се състави програма на C++, чрез която се въвеждат две различни естествени числа N и M от интервала [3..23] и след това се въвеждат N*M едноцифрени числа за елементи в матрица.
Програмата да изведе средна стойност на редица съставена само от 0 или 1. Всеки елемент на редицата се формира като 1, ако броя на елементите от съответния ред на матрицата със стойности над средната стойност е по-голям от елементите, чиято стойност е по-малка или равна на средната стойност на съответния ред в матрицата.
Пример: N=4, M=3
3; 7; 2;
5; 7; 2;
3; 2; 2;
3; 5; 4;
средна стойност на елементите в матрицата: 3.75
елементи в редицата: 0; 1; 0; 1;
средна стойност на елементите в редицата: 0.5

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Дадени са коефициентите на два полинома A(n), B(m), където m и n са естествени числа и представляват максималната степен на двата полинома. Да се състави цикличен алгоритъм за произведение на два полинома и се изчертае неговата блок схема.

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Петък, 21 Декември 2012 14:01

обединение на две множества

Написана от

Да се състави програма, чрез която се извършва обединение на две множества.
Въвеждат се две естествени числа N и M представляващи брои елементи в двете множества. М и N не са непременно равни. От клавиатурата се въвеждат съответния брой естествени числа от интервала [1..101]. Програмата да изведе като резултат обединение на две множества.
Пример:N=6 [2,3,4,4,3,2]; M=7 [1,2,3,4,5,6,7]
Изход: 7 елемента 2,3,4,1,5,6,7

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Сряда, 19 Декември 2012 18:05

цели числа - редица от едноцифрени

Написана от

Естественото число N е последното от редица последователни цели числа с начало 1.
Образува се нова редица от N числа, като всяко число е едноцифрено и е съставено от сумата на цифрите на съответното число в началната редица.
Да се състави програма, чрез която се изчислява броя на единиците в новата редица.
Пример: 2001 Изход: 223

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

За правоъгълен триъгълник са въведени радиуси r - на вписаната и R - на описаната окръжност около триъгълника. Да се състави линеен алгоритъм за изчисляване периметър на правоъгълен триъгълник.

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Неделя, 16 Декември 2012 08:55

цикличен алгоритъм - двоична дроб

Написана от

Да се състави цикличен алгоритъм, чрез който въведена десетична дроб се представя като двоична дроб.
Пример: 0.125 Изход: 0.001.

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Неделя, 16 Декември 2012 08:52

цикличен алгоритъм - съседни върхове на куб

Написана от

Даден е куб със срещулежащи страни ABCD и EFGH. Да се състави цикличен алгоритъм, който извежда последователно всички върхове на куба и свързаните с него други три съседни върха.
Пример за връх A на куба: BDE
Пример за връх H на куба: EGD

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Страница 1 от 31