Вписване в сайтаЧетвъртък, 22 Юли 2010 05:27

Задачи с цикъл while

Написана от 
Оценете
(1 глас)

Задачи с цикъл while

Имате въведени 3 естествени числа от интервала [10..10000], представляващи знаменатели на 3 дроби. Да се състави програма, която извежда най-малкия общ знаменател на тези дроби.
Входни данни три естествени числа от интервала [10..10000].
Пример: 30, 45, 225 Изход: 15.
Използвайте цикъл while.
Решение (свободен достъп)

Да се състави програма, която въвежда естествени числа от интервала [10..9999], докато сумата им стане 5 цифрено число.
Програмата да извежда най-голямото въведено число и неговия пореден номер.
Входни данни: естествени числа от интервала [1..9999]
Пример: 12, 4444, 2022, 3033, 4123 Изход: 4444 с номер 2
Използвайте цикъл while.
Решение

Да се състави програма, която по въведено естествено число >=1, чрез цикъл while, го преобразува в N-ична бройна система, където N е от интервала [2..9].
Входни данни br - естествено число [2..999].
Пример: 9,2 Изход: 1001 при избрана 2-ична бройна система
Решение

Едно число X е палиндром, ако числото N написано с цифрите на X, но в обратен ред е равно на числото X
Да се състави програма, която проверява дали въведеното число е палиндром.
Входни данни N - естествено число от интервала [10..30000].
Пример: 1661 Изход: числото е палиндром
Използвайте цикъл while.
Решение

Да се състави програма, която извежда квадратите на всички естествени числа по-малки и равни на въведеното.
В програмата да се използва само сумиране, т.е. Да не се използва умножение или степенуване.
Входни данни: естествено числа от интервала [5..100].
Пример: 6 Изход: 1, 4, 9, 16, 25, 36
Използвайте цикъл while.
Решение

Ще наричаме число на Хеминг - естествено число, което се дели на 2, 3 или на 5.
Да се състави програма, която извежда първите 10 най-малки числа на Хеминг, които са по-големи от въведено естествено число.
Числата се извеждат, заедно с техния пореден номер.
Входни данни br - естествени числа от интервала [1..999]
Пример: 1 Изход: 1:2; 2:3, 3:4, 4:5, 5:6, 6:8, 7:9, 8:10, 9:12, 10:14
Използвайте цикъл while.
Решение

Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата естествено число от интервала [100..30000].
Като резултат за въведеното число се извеждат броя цифри, тяхната сума, произведението и средната им стойност.
Пример: 12345 Изход: брои =5, сума =15, произведение =120, средна стойност =3
Използвайте цикъл while за намиране броя цифри.
Решение

Приемаме, че дадено 4-цифрено число е щастливо, ако левите му 2 цифри съвпадат с десните му 2 цифри.
Да се състави програма, която въвежда чрез клавиатурата естествени числа от интервала [1000 .. 9999] до въвеждане на щастливо число.
Входни данни - естествено 4-цифрено число.
Пример: 1414 е щастливо число
Използвайте цикъл while.
Решение

Да се състави програма, която по дадено естествено число от интервала [100 - 30000] намира най-голямата, най-малката от цифрите му и тяхната средна стойност (на цифрите).
Входни данни: естествено число - chis.
Пример: 1234 Изход: минимална 1, максимална 4, средна стойност 2.5
Използвайте цикъл while.
Решение

Да се състави програма, която изчислява общата сума от естествени числа, всяко от които се дели без остатък на дадено 1-цифрено число, а общата им сума не надминава въведено естествено число.
Входни данни br - 2 числа: 1) делител, 2) обща сума.
Пример: 4, 100 Изход: 4,8, 12,16,20,24,28
Използвайте цикъл while.
Решение

Една жаба живеела на дъното на кладенец. Гледайки непрекъснато светлото петно над себе си решила да се покачи и да го разгледа Всеки ден тя се изкачвала по 2 метра нагоре, но през нощта се разколебавала и слизала по 1 метър надолу.
Да се състави програма, която чрез цикъл while описва движението на жабата. Дълбочината на кладенеца се въвежда от клавиатурата.
Входни данни: wis естествено число от интервала [10..101]
Пример: при 20 метра дълбочина на кладенеца жабата се изкачва на 19-тия ден.
Решение

Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата цели числа положителни и отрицателни от интервала [-1000 .. 1000]. Броят на числата е предварително фиксиран (въведен).
Програмата да извежда средната абсолютна стойност от сумата от всяко второ въведено число.
Пример: 2,-25,-30,-5,20,15 Изход: 15
Използвайте цикъл while.
Решение

Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата 2 естествени числа от интервала [50 .. 3456]. Програмата да извежда всички числа от интервала, които са кратни на 50 в низходящ ред.
Програмата да е индиферентна за наредбата 1-то и 2-то въведено число, кое е по-голямо от двете.
Пример: Вход 25,249 Изход: 200,150,100, 50
Използвайте цикъл while.
Решение

От 3-цифрено естествено число можем да сформираме 3 отделни 2-цифрени числа по следния начин 12 цифра, 13 цифра, 23 цифра. Трябва да се провери дали едно от тези числа е равно на сумата от останалите две.
Да се състави програма, която извежда всички 3-цифрени естествени числа >= от въведеното 3-цифрено, които отговарят на това условие.
Пример: 109 Изход: 10, 19,9, 19=10+9
Използвайте цикъл while.
Решение

Да се състави програма (C++), която изчислява елементи от рекурентна редица. Първите 2 елемента се въвеждат, а всеки следващ елемент е равен на сумата от предходните два елемента. Всеки елемент на редицата е естествено число.
Програмата, чрез цикъл while, да извежда стойността на указан номер елемент от тази редица, както и сумата от 1-вия до указания номер елемент.
Пример: 3,4, 5 Изход: сума 43, 5-ти елемент 18.
Решение

Да се състави програма (C++), която по въведени 2 естествени числа от интервала [10 .. 500] намира чрез цикъл while най-старшата (лявата) цифра на произведението им.
Пример: 19, 21 Изход: произведението е 399 - най-лява цифра 3
Решение

Да се състави програма (C++), която чрез цикъл while извежда таблицата за умножение, но без повторение. Т.е. ако е изведено 4*5 не се извежда 5*4. Пример:
1-ви ред: 1*1; 1*2; 1*3; 1*4; 1*5; 1*6; 1*7; 1*8; 1*9;
2-ри red 2*2; 2*3; 2*4; 2*5; 2*6; 2*7; 2*8; 2*9; ...
до 9-ти ред: 9*9;
Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат 2 естествени числа съответно числител и знаменател, Програмата, цикъл while извършва, ако е възможно съкращаването им, т.е. ги представя като проста, несъкратима дроб.
Входни данни: 2 естествени числа от интервала [10..30000].
Пример: 10 и 8 Изход: 1 и 1/4
Решение

Да се състави програма (C++),която чрез цикъл while обработва въведено естествено число N от интервала [2 .. 22222] по следния начин:
Намалява въведеното число чрез делене на 2 или 3, ако числото съответно е кратно на 2 или 3.
Ако не е, числото се увеличава с 1, т.е. ако е кратно на 5, 7 .. се увеличава с 1.
Програмата продължава този алгоритъм, докато числото е по-голямо от 1. Да се извеждат резултатите на всеки етап на обработка на цикъла while, както и общия брой извършени операции с въведеното число.
Пример: 5 Изход: 6 3 операции 3
Решение

Иван е добър монтьор, при това разбира двигателите. Той ремонтира мотор за период от време X минути, а двигател на кола за време Y минути. Знаете, че Иван е работил днес общо N минути, и че предпочита моторите.
Съставете програма (C+), която извежда колко двигатели общо е ремонтирал, така че моторите да бъдат възможно най-много.
Пример: 6 за мотор, 7 кола, общо време за работа 55 минути: Изход: 8/1.
Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат 3-цифрени естествени числа.
Програмата преустановява работата на цикъла while при изпълнение на следното съставно условие: въвеждане на естествено число от интервала [123..321], което е кратно на 5. Програмата да изведе сумата на всички числа, принадлежащи на указания интервал без последното число.
Пример: 100,277,500, 215 Изход: сума 277
Решение

Да се състави програма (C++) чрез която се въвежда естествено число N от интервала [7..10117].
Програмата да използва цикъл while и да изпълнява следното условие - ако въведеното число е четно се приема най-близкото по-малко нечетно число.
Програмата да изведе сумата от последните 3 цифри на последователните произведения на всички нечетни числа от 1 до въведеното число.
Пример: N=7 Изход: 124
Решение

Голяма търговска верига решава да повиши оборота си и да привлече нови клиенти. Започва широка медийна кампания с обещание за големи намаления и резултатът не закъснява. Пред магазините се извиват дълги опашки - мечтата на търговеца.
Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат цели числа [-50…50] за брой едновременно влезли - положителна стойност или излезли клиенти - отрицателна стойност.
Въвеждането продължава, докато общата сума на въведените числа не стане 0.
Програмата да изведе максималната въведена положителна и отрицателна стойност.
Пример: 5, 12, -9, 7, -6,-4,-5 Изход: -9, 12
Решение

Представянето на дадено естествено число като произведение на прости множители се нарича канонично разлагане. Да се състави програма на C++, чрез която се въвеждат две естествени числа N и M от интервала [1..1001]. Числата представляват начало и край на редица от последователни естествени числа. Програмата да изчисли сумата на всички числа от затворения интервал [N…M] и да представи сумата им като произведение на прости множители, т.е. да се осъществи канонично разлагане на тази сума. Да се използва само цикъл while.
Пример: 1,8 Изход: сума 36, канонично разлагане (2^2)*(3^2)
Решение

От клавиатура се въвежда естествено число N (N > 0) и цифра C, и двете са от 10-ична бройна система.
Да се състави програма, чрез която се извeжда съобщение на екрана дали C е цифра в числото N.
Решение

От клавиатура се въвежда естествено число N (N > 0) от 10-ична бройна система.
Да се състави програма, чрез която се извeжда сумата на четните и нечетни цифри в числото N.
Пример: 12345 Изход: четни 6, нечетни 9
Решение

Прочетена 13219 пъти Последно променена в Сряда, 26 Ноември 2014 19:23