Понеделник, 26 Юли 2010 04:26

Задачи с цикъл do while

Написана от 
Оценете
(2 гласа)

Да се състави програма на C++, която търси естествено число x, удовлетворяващо неравенството n^2 - (x^2 +2x +1) <=0.5
Входни данни n - естествено число от интервала [10 .. 100].
Пример: 12
Изход: 11
Да се използва цикъл do - while.
Решение (свободен достъп)

Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда естествени числа от клавиатурата до въвеждане на число кратно на 10.
Входни данни N - естествено число от интервала [10 .. 30000].
Да се използва цикъл do - while.
Решение

Едно число X е палиндром, ако числото N написано с цифрите на X, но в обратен ред е равно на числото X.
Да се състави програма на C++, която проверява дали въведено число е палиндром.
Входни данни n - естествено число от интервала [10 .. 30000].
Пример: 17571
Изход: числото е палиндром
Решение

Да се състави програма на C++, която изчислява броя цифри на въведено от клавиатурата естествено число от интервала [10 .. 30000]
Входни данни N - естествено число от интервала [10 .. 30000].
Пример: 1234
Изход: 4
Да се използва цикъл do - while.
Решение

Да се състави програма на C++, която изчислява сумата от цифрите на въведено от клавиатурата естествено число.
Входни данни н - естествено число от интервала [10 .. 30000].
Пример: 123
Изход: 6
Да се използва цикъл do - while.
Решение

Да се състави програма на C++, която търси дали въведено естествено число x, се дели без остатък на сбора от цифрите си.
Входни данни x - естествено число от интервала [10..10000].
Пример: 234 - сборът от цифрите е 9, а 234 е кратно на 9
Пример: 3456 Изход: кратно на 18
Да се използва цикъл do - while.
Решение

Да се състави програма на C++, която по въведено естествено число x от интервалла [11..10001] .извежда най-малкото и най-голямото естествено число със същия брой цифри.
Входни данни x - естествено число от интервала [10 .. 10000].
Пример: 123
Изход: 100,999
Да се използва цикъл do - while.
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която се въвеждат естествени числа от интервала [1..200] до въвеждане на число <1.
Програмата да извежда броя, сумата и средноаритметичната стойност на въведените числа.
Пример: 2,3,7,-1
Изход: брой 3, сума 12, средна стойност 4
Да се използва цикъл do - while.
Решение

Съставете програма, която по въведено естествено число от интервала [100 .. 30000] намира най-голямата и най-малката от цифрите му, както и тяхната средна стойност.
Входни данни: естествено число от интервала [100 .. 30000].
Пример: 123
Изход: най-голяма 3, най-малка 1 средна стойност 2
Да се използва цикъл do - while.
Решение

Съставете програма, която чрез клавиатурата въвеждат цели числа от интервала [-1000 .. 1000] до въвеждане на 0.
Програма да изчислява поотделно сумата на положителните и сумата на отрицателните числа.
Входни данни chis - числа от интервала [-1000 .. 1000]
Пример: -2,5, 10,-8, 0
Изход: -10,15
Да се използва цикъл do - while.
Решение

Съставете програма, чрез която се въвеждат естествени числа. Програмата да изведе произведението само от числата кратни на предварително указано едноцифрено число.
Общото им произведение да не надминава въведено естествено число от интервала [10000..20000].
Входни данни br - 2 числа 1 за делител, 2- за произведение.
Пример: 2, 500
Изход: 384
Да се използва цикъл do - while.
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която от клавиатурата се въвеждат цели числа от интервала [-1000 .. 1000]. Броят на числата е фиксиран - примерно 6.
Програмата да извежда средната стойност от сумата от абсолютната стойност всяко второ въведено число.
Пример: 2,-25,-30,-5,20,15
Изход: 15
Взети са само -25, -5, 15, чиято сума по абсолютна стойност е 45
Да се използва цикъл do - while.
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която от клавиатурата се въвеждат 2 естествени числа от интервала [10 .. 9999].
Програмата да изведе всички числа от интервала, които са кратни на 50. Извеждането е в в низходящ ред.
Програмата да е индиферентна за размера на 1-то и 2-то въведено число, т.е. крайният резултат да не се влияе дали първото въведено число е по-голямо или по-малко.
Пример: 25,249
Изход: 200,150,100, 50
Да се използва цикъл do - while.
Решение

Имаме 3-цифрено число от него можем да сформираме 3 отделни 2-цифрени числа по следния начин 1 и 2 цифра, 1 и 3 цифра, 2 и 3 цифра. Трябва да се провери дали едно от тези числа е равно на сумата от останалите две.
Съставете програма, която извежда всички естествени 3-цифрени числа равни и по-големи от въведеното 3-цифрено, които отговарят на това условие. Пример: 109 формира 10, 19,9, 19=10+9
Пример: 900
Изход: 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909
Да се използва цикъл do - while.
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която от клавиатурата се въвежда естествено число от интервала [100 .. 30000].
Като резултат се извежда броя цифри в числото, тяхната сума, произведението и средната им стойност.
Пример: 12345
Изход: брой 5, сума 15, произведение 120, средно аритметично 3
Да се използва цикъл do - while.
Решение

Да се състави програма на C++, която изчислява елементи от редица на Фибоначи.
Първите 2 елемента се въвеждат, а всеки следващ е равен на сумата от предходните два елемента.
Програмата да извежда указан номер елемент от тази редица, както и сумата от 1-вия до указания елемент.
Входни данни: 1-вия, 2-рия елемент и броя елементи - естествени числа от интервала [1..50].
Пример: 3,4, 5
Изход: сума 43, 5-ти елемент 18.
Да се използва цикъл do - while.
Решение

Да се състави програма, която чрез цикъл do-while илюстрира метода на двоично търсене в предварително подредена съвкупност.
Използват се естествените числа от интервала [1.. 100] и трябва до 7-мия път да се "отгатне'' число.
Операторът трябва да въвежда -1, ако предложеното число е по-голямо, 0 - ако съвпадат и 1, ако е по-малко.
Пример: намисленото число е 25
Компютърът дава предложение 50, потребителят отговаря -1, т.к. 50 е по-голямо от намисленото число.
Компютърът дава предложение 25, потребителят трябва да въведе 0, т.к. 25 е намисленото число.
Използвайте цикъл do while.
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат естествени числа.
Програмата да спира работата си след въвеждане на 5 двуцифрени числа, или ако сумата на въведените двуцифрени числа е >=234.
Ако въведените числа са извън интервала [10..99], те се игнорират.
Като изходен резултат програмата да извежда броя и сумата на въведените двуцифрени числа.
Използвайте цикъл do while.
Пример: 91,92,93 Изход: 3, 276
Решение

Със знак ^ ще означим степенуване, а със знака ! - факториел.
Да се състави програма, чрез която по въведено число Х от интервала [1.1 .. 19.9] се изчислява стойността и всеки член на функцията:
х^1/1! + х^2/2! + х^3/3! + ... + x^n/n!, където n е естествено число.
Изчисляването да се преустанови, ако 1) поредният член от функцията е <0.0001 или 2) ако общата стойност на функцията е >100000.
Използвайте цикъл do while.
Пример: 5 Изход: 0.000595825 Сума: 147.413
Решение

Едно широко разпространено приложение за дроби е изчисляване на интервал от време. Използват се знаменатели с различна стойност 60 - от минути в часове, 24 - от часове в денонощия, 7 - от дни в седмици.
Да се състави програма илюстрираща използване на дроби за изчисляване на интервал от време:
Входни данни са естествени числа за минути и часове. Въвеждането продължава до достигане интервал от време равен или по-голям на седмица.
Използвайте цикъл do while.
Пример: 12, 120; 15, 69 Изход: 1 седмица, дни 0, 23 часа, 17 минути
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат двойки дроби, чийто числител и знаменател са естествени числа a/b; c/d.
Числата a,b,c,d са естествени от интервала [1..1001].
Програмата да извежда отношението по-голямо, по-малко или равно между дробите.
Използвайте цикъл do while.
Пример: 3,2; 1,5 Изход: 3/2 > 1/5
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвежда естествено число N от интервала [2..1002] и се извежда стойността на сумата от следните прости дроби:
1 / 2 + 1 / 6 + 1 / 12 + 1/20 + ....+ 1 / ((N-1)*N)
Пример: N=250 Изход: десетична дроб 0.996
Решение

На агенция за подбор на персонал е дадена следната поръчка: да се подберат удачни комбинации от двойки кандидати на основание възрастова разлика.
Най-търсена комбинация е равни възрасти или разлика кратна на 4 и 8, приемлива комбинация е с разлика кратна на 1,3,5,7, 9 или 11 неудачна комбинация е разлика кратна на 2, а невъзможна разлика кратна на 6 или 12.
Броят на двойките кандидатите не е известен предварително, не е указан и ред за въвеждане на числата по стойност.
Да се състави програма за подбор на двойките. Използвайте цикъл do while.
Използвайте цикъл do while.
Пример: a=23, b=39 Изход: точна комбинация
Пример: a=29, b=23 Изход: невъзможна комбинация
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат естествени числа от интервала [1..10].
При въвеждането участват компютър и потребител. Всеки има право последователно да добавя естествено число най-малко 1 и най-много 10 към обявеното от противника число.
Побеждава, който пръв стигне до числото 100.
Използвайте цикъл do while.
Решение

Имате въведено естествено число N от интервала [10..1010]. Да се състави програма, чрез която се въвежда число N и същото число се представя като сума от степени на 2.
Пример: 45 Изход: 1 4 8 32
Решение

Веднъж в една гора омайна, в доба тъмна и потайна, попаднал великият вълшебен ловец на дълги числа.
Макар дългите числа старателно да криели голямата си опашка от цифри той, като един виден професионалист, добре обучен в занаята, винаги ги откривал.
В тихата безлунна нощ попаднал на дирите на страхотно дъгло число.
На него му е достатъчно да види само последната цифра на търсеното число - нали все пак е вълшебен ловец.
За голямо съжаление Вие трябва да разчитате, не на вълшебни умения, а на простичка логика и на цикъл do while.
Дадени са две естествени числа А, В от интервала [1001..10001], където А е начален член на геометрична прогресия, а В е частното.
Да се състави програма, чрез която по въведени 2 естествени числа от указания интервал се извежда последната цифра на 101-вия член на геометричната прогресия.
Пример: Вход 1234, 2345 Изход: 0.
Решение

Прочетена 8663 пъти Последно променена в Събота, 15 Септември 2012 00:51