Сряда, 28 Май 2014 10:59

решения на задачи с файл 102

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

текстов файл - сортиране на елементи по неосновен диагонал

В квадратна таблица с размери 10х10 да се въведат или генерират псевдослучайни естествени числа от интервала [10..1000].
Да се състави програма, чрез която въведените стойности в квадратната таблица се извеждат в текстов файл, елементите по неосновния диагонал се сортират се във възходящ ред и отново се извежда във файл промененото съдържание на таблицата.

Решение

текстов файл - сума на елементи от двата диагонала

В квадратна таблица с размери 10х10 да се въведат или генерират псевдослучайни цели числа от интервала [-1000..1000].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се в текстов файл, и се изчислява поотделно сумата от елементите от основния и неосновния диагонал на таблицата.

Решение

текстов файл - четни стойности над главния диагонал

В квадратна таблица с размери 10х10 да се въведат или генерират псевдослучайни естествени числа от интервала [1..1000].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл въведените стойности по редове и колони, всички четни числа над главния диагонал и се изчислява: броят им, тяхната сума и средната им стойност.

Решение

текстов файл - удвояване на отрицателни реални стойности

В квадратна таблица да се въведат или генерират, псевдослучайни реални числа от интервала [-99.99..99.99].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл вече въведените стойности. Програмата да замени всички отрицателни числа с удвоената им абсолютна стойност. Да се изведе на екран и файл новото съдържание на масива, както и броя променени стойности.

Решение

текстов файл - матрица, редове с минимален и максимален елемент

Елементите на квадратна таблица са псевдослучайни естествени числа от интервала [1..1000].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл, намира се номера на реда съдържащ минималния и максималния елемент.
Ако редовете са с различни номера се разменят местата им и се извежда във файл новото съдържание на квадратната таблица.

Решение

текстов файл - матрица, колони с минимален и максимален елемент

Елементите на квадратна таблица са псевдослучайни естествени числа от интервала [1..1000].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат/генерират стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл, намира се номера на колоните съдържащи минималния и максималния елемент.
Колоната с минималната стойност разменя местата си с най-дясната колона, а колоната с максималната стойност се разменя с най-лявата колона в квадратната таблица.
Промененото съдържание на квадратната таблица се извежда на екран и във файл.

Решение

текстов файл - матрица, брой отрицателни числа по редове и колони

В квадратна таблица се въвеждат или генерират псевдослучайни цели числа от интервала [-1000..1000].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл, намира се броя отрицателни числа по редове и колони.
Извежда се съответно номер на ред и колона, съдържащи най-голям брой отрицателни числа.

Решение

текстов файл - матрица, максимална отрицателна и минимална положителна стойност

В квадратна таблица се въвеждат или генерират псевдослучайни цели числа от интервала [-1000..1000].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл, намира се максимална отрицателна и минимална положителна стойност. Елементите с тези стойности разменят местата си.
Да се изведе промененото съдържание на таблицата на екран и във файл.

Решение

текстов файл - уплътняване на елементи в матрица

В квадратна таблица се въвеждат или генерират псевдослучайни естествени числа от интервала [1..9999].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл, нулират се всички елементи, кратни на индекса си - кратни на сумата от номер на ред и колона, които са позиция на дадения елемент.
Да се извърши уплътняване на елементи в матрица, като всички елементи с нулева стойност заемат най-левите колони в съответния ред.
Да се изведе промененото съдържание на таблицата на екран и в текстов файл.

Решение

текстов файл - позиция на елемент в матрица спрямо главния диагонал

В квадратна таблица се въвеждат или генерират псевдослучайни цели числа от интервала [-999..999].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл. В зависимост от позицията на елемент в матрица спрямо главния диагонал се извършва следната промяна:
Всички елементи над главния диагонал стават положителни, по главния диагонал получават стойност 0, под главния диагонал стават отрицателни.
Да се изведе промененото съдържание на таблицата на екран и в текстов файл.

Решение

текстов файл - антисиметрична матрица

В квадратна таблица се въвеждат или генерират псевдослучайни цели числа от интервала [-999..999].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл. Матрицата да се преобразува в антисиметрична - в зависимост от позицията на елемента спрямо главния диагонал се извършва следната промяна:
Всички елементи над главния диагонал стават само положителни, по главния диагонал получават стойност 0, под главния диагонал стават отрицателни, като тяхната абсолютна стойност е равна на съответния им симетричен елемент над главния диагонал.
Да се изведе промененото съдържание на таблицата на екран и в текстов файл.

Решение

текстов файл - диагонал на матрица, положителни и отрицателни стойности

В квадратна таблица се въвеждат или генерират псевдослучайни цели числа от интервала [-999..999].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл. Да се изчислят и изведат следните суми на част от елементите на таблицата:
сума от всички отрицателни елементи под главния диагонал;
сума от всички положителни елементи над главния диагонал;
Стойността и на двете суми да се изведе на екран и в текстов файл.

Решение

текстов файл - симетрична матрица

В квадратна таблица се въвеждат или генерират псевдослучайни цели числа от интервала [-999..999].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл. Матрицата да се преобразува в симетрична - всички елементи под главния диагонал да станат равни на симетрично разположените над главния диагонал елементи. Всички елементи по главния диагонал да станат равни на номера на съответния ред.
Да се изведе промененото съдържание на таблицата на екран и в текстов файл.

Решение

текстов файл - балансирана комбинация

Наближава празник и подготовката за купона е в разгара си. Организаторите са решили всички поканени да са доволни и за целта канят не само определени хора, а и техните компании. Неявната цел е равен брой гости от двата пола.
Да се състави програма, чрез която се въвежда естествено число N и след това N броя цели числа от интервала [-15..15]. Числата са с различен знак и са елементи на търсената балансирана комбинация. Различният знак на числата се асоциира с различния пол на поканените. Програмата да изведе на екран и в текстов файл най-високия възможен клас балансирана комбинация, така че сумата от избраните елементи на комбинацията да е 0.
Пример за подобна балансирана комбинация: -7,-5,-4,-3,-2,-1,2,5,6,9

Решение

Прочетена 2356 пъти Последно променена в Сряда, 28 Май 2014 11:26