Вписване в сайтаЗадачи за файл

Вторник, 23 Ноември 2010 07:56

Задачи за файл

Написана от 
Оценете
(1 глас)

Брой празни редове във файл

Да се състави програма, чрез която се броят празните редове във файл, т.е. редове, в които няма знаци, четими знаци и/или интервали.

Решение (свободен достъп)

Въвеждане на знаци

Да се състави програма, чрез която се въвежда от клавиатурата последователност от знаци. Програмата да запише в текстов файл въведената последователност.

Решение

Извеждане съдържанието на файл знак по знак

Да се състави програма, чрез която на екрана се извежда съдържанието на съществуващ текстов файл знак по знак.

Решение

Извеждане съдържанието на файл ред по ред

Да се състави програма, чрез която на екрана се извежда съдържанието на съществуващ текстов файл ред по ред. Програмата да извежда съдържанието на файла по предварително посочен брой редове М, където М е естествено число от интервала [2..20]. Пример: съдържание на файла 1121, 1221, 2341, 222, брой редове 2

Изход:
1121
1221

Решение

Търсене на знак във файл

Да се състави програма, чрез която се търси дали в съдържанието на съществуващ текстов файл се среща и колко пъти определен знак.
Пример: съдържание на файла: 1121, 1221, 2341, 222; знак 1
Изход: 6 пъти

Решение

Търсене на най-дългия ред във файл

Да се състави програма, която търси най-дългия ред в съдържанието на съществуващ текстов файл.

Решение

Въвеждане на фрази

Да се състави програма, чрез която се въвеждат N броя отделни фрази, където N е естествено число от интервала [2..10] и е предварително въведена стойността му.

Програмата да записва всяка фраза на отделен ред във файла.

След като бъде въведена и последната фраза, програмата да изведе записаната във файла информация.

Решение

Търсене на брой редове със зададена дължина във файл

Да се състави програма, чрез която се търси в съдържанието на съществуващ текстов файл брой редове с дължина М, където М е естествено число от интервала [5..100].

Решение

Извеждане съдържанието на файл през ред

Да се създаде програма, която извежда през ред съдържанието на съществуващ текстов файл, както и броя на редовете му. Използвайте сорс кода на програмата за текстов файл.

Решение

Средна дължина на редове на файл

Да се създаде програма, която извежда всеки ред от съдържанието на съществуващ текстов файл, както и средната дължина на редовете му.

Решение

Извеждане съдържанието на файл ред по ред - комбинирано

Да се състави програма, чрез която се чете текстов файл ред по ред. На екрана се извежда прочетеният от програмата ред (всеки нечетен ред на екрана), а на следващия ред (всеки четен ред) само 4 знака от него (прочетения ред от файла). Ако за първия ред това са знаци 1..4, то за всеки следващ ред от файла началото на изведените знаци се отмества с 1 позиция вдясно, но пак само 4 знака.
Ако редът е по-къс, се започва от началото на реда.

Решение

Файл - съдържание в обратна последователност

Да се състави програма, чрез която на екрана се извежда съдържанието на съществуващ текстов файл. Програмата да извежда съдържанието на файла по предварително посочен брой редове M [5..20]. След извеждането и на последния знак от файла, програмата да изведе съдържанието на файла (без служебните символи - нов ред), но в обратна последователност - от последния знак към първия.

Решение

Запис на елха от "*" във файл

Да се състави програма, чрез която се изчертава със знака '*' елха на екрана, а крайният резултат се извежда в изходен текстов файл. От входен текстов файл се прочита естествено число N от интервала [10..30]. Ако числото N е четно, то трябва да се закръгли към първото по-голямо нечетно число. Така формираното число определя броя '*' в предпоследния ред. Всеки четен ред съдържа единствен знак '*', символизиращ стъблото на елхата. Всеки нечетен ред съдържа последователно 1,3,5,..N знака '*', символизиращи клоните на елхата.

Решение

Вмъкване на нови редове във файл

Да се създаде програма, която чете ред по ред съдържанието на съществуващ текстов файл и го извежда на екрана. Същото съдържание се записва в друг текстов файл, но на всеки нови 20 реда във втория файл се вмъква нов ред, съдържащ само ----------. Програмата да изведе колко такива страници по 20 реда има във входния файл.

Решение

Формиране на число от всички цифри във файл

Да се създаде програма, която чете съдържанието на съществуващ текстов файл и го извежда на екрана. Броят знаци във файла са от интервала [100..10000].

Програмата да изведе онова число, което се формира от всички цифри във файла по ред на тяхната поява. Да се изведе съобщение дали това число се дели на 8.

Пример:
asdf1
2as111df
as222df3
4a999sd
as777d5
8asd
Изход:
121112223499977758 не се дели на 8

Решение

Изчисляване периметър на многоъгълник по координати от файл

Да се състави програма, чрез която се четат от текстов файл координатите на многоъгълник. Във всеки ред от файла са въведени по две числа, разделени с интервал. Те представляват координатите на върховете, съответно по абсцисната и ординатната ос. Координатите са числа от интервала [-100.1..99.9].

Програмата да изведе периметъра на многоъгълника.

Пример:
1 1
2 1
2 2
1 2
Изход: 4.

Решение

Брой и обща сума на числа от файл

Да се състави програма, чрез която се четат числа от текстов файл. Във всеки ред от файла са въведени от 1 до 5 числа от интервала [-100.1..99.9], разделени с интервал.

Програмата да изведе броя на прочетените числа и тяхната обща сума.

Пример:
1 1
2 1
2 2
1 2
Изход: 8, сума 12.

Решение

Средна стойност на числа във файл

Да се състави програма, чрез която се четат числа от текстов файл. Във всеки ред от файла са въведени от 1 до 5 реални числа от интервала [-100.1..99.9] разделени с интервал.

Програмата да изведе средната стойност на прочетените числа.

Пример:
1 1
2 1
2 2
1 2
Изход: средна стойност 1.5

Решение

Брой цифри на числа във файл

Да се състави програма, чрез която се четат числа от текстов файл. На всеки ред от файла има по едно естествено число N с брой цифри 'n' от интервала [3..55], като цифрите му не са непременно еднакви. Търси се естествено число М от вида 100..001, такова че броят на цифрите му m = n + 1. М има само 2 единици - в началото и края, а останалите му цифри са 0.

Програмата да извежда стойността на произведението N*M, както и сумата от цифрите на полученото произведение.

Пример: 98076
Изход:
Вторият множител е: 100001
Произведението: 9807698076, със сума от цифри 60

Решение

Сума от абсолютни стойности на числа във файл

Да се състави програма, чрез която се четат реални числа от текстов файл. На всеки ред от файла има от 1 до 5 числа от интервала [-100.1..99.9]. За разделител между числа е използван интервал. Програмата да изведе броя на прочетените числа и тяхната обща сума от абсолютните стойности на числата.

Примерно съдържание на файл: 1 3 2 1 3 14 4 6 5 5
Изход:
Брой числа: 10
Обща сума: 44

Решение

Най-голямо и най-малко реални числа във файл

Да се състави програма, чрез която се четат от текстов файл числа. На всеки ред от файла има 1 реално число от интервала [-100.1..99.9]. Програмата да изведе най-голямото и най-малкото число, съдържащи се във файла.

Пример: 1;-33.1; 13.2;55.8; 2.2; 1.2
Изход: min -33.1, Max 55.8.

Решение

Най-голямо и най-малко реални числа по абсолютна стойност във файл

Да се състави програма, чрез която се четат от текстов файл числа. На всеки ред от файла има 1 реално число от интервала [-100.1..99.9].

Програмата да изведе най-голямото и най-малкото число по тяхната абсолютна стойност.

Пример: 1.09;-33.1; 13.2;55.8; 2.2; 1.2
Изход: min 1.09, Max 55.8

Решение

Брой числа от файл в зададен интервал

Да се състави програма, чрез която се четат от текстов файл числа. На всеки ред от файла има 1 реално число от интервала [-100.1..99.9].

Програмата да изведе броя числа, които са в посочен интервал. Границите на интервала се въвеждат от клавиатурата. На екрана се извежда всяко прочетено число, както и съобщение за принадлежност към интервала.

Пример: от файла 1.09;-33.1; 13.2;55.8; 2.2; 1.2 Граници -20, 20
Изход: 4.

Решение

Представяне на числа от файл в двоична бройна система

Да се състави програма, чрез която се четат от текстов файл числа. На всеки ред от файла има 1 естествено число от интервала [15..5005].

Програмата да изведе на екрана всяко от числата, както и представянето му в двоична бройна система.

Пример: от файла 5 естествени числа 11, 21,23,22,45
Изход:
11 : 1011
21 : 10101
23 : 10111
22 : 10110
45 : 101101

Решение

Брой 0 и 1 в двоичния вид на числа от файл

Да се състави програма, чрез която се четат от текстов файл числа. На всеки ред от файла има 1 естествено число от интервала [15..5005].

Програмата да изведе на екрана всяко от числата, представянето му в двоична бройна система, както и поотделно общия брой 1 и 0 от всички числа на файла.

Пример: от файла 5 естествени числа 11, 21,23,22,45
11 : 1011 брой 0=1 брой 1=3
21 : 10101 брой 0=2 брой 1=3
23 : 10111 брой 0=1 брой 1=4
22 : 10110 брой 0=2 брой 1=3
45 : 101101 брой 0=2 брой 1=4
Общ брой 0: 8
Общ брой 1: 17

Решение

Брой цифри по вид на числа във файл

Да се състави програма, чрез която се четат от текстов файл числа. На всеки ред от файла има 1 естествено число от интервала [15..5005].

Програмата да изведе на екрана всяко от числата и представянето му като брой цифри от вид.

Пример: от файла 15
Изход: 0100010000

Решение

Извеждане на числа - палиндроми от файл

Да се състави програма, чрез която се четат от текстов файл числа. На всеки ред от файла има 1 естествено число от интервала [10..9999].

Програмата да изведе на екрана броя на числата, които са палиндроми.
Пример: 1121;1221;2341; 222
Изход: 2 палиндрома

Решение

Сравнение на числа от колони във файл

Да се състави програма, чрез която се четат от текстов файл числа. На всеки ред от файла има 2 естествени числа от интервала [10..9999]. Програмата да изведе колко от числа от лявата колона са >= от числата в дясната колона. Да се изведе сумата, която се формира от по-голямото число от всеки ред.

Пример:
1 : 3
2 : 1
3 : 14
4 : 6
5 : 5
Изход:
Брой по-големи или равни числа в лявата колона: 2
Обща сума на по-големите числа от всеки ред: 30

Решение

Изчисляване на ДДС за цени - числа във файл

Да се състави програма, чрез която се четат от текстов файл числа. На всеки ред от файла има 1 реално число от интервала [9.99..9999.99]. Те представляват цени на отделни стоки. Програмата да начислява 20% ДДС към всяка от цените и да формира крайна цена = цена + ДДС. Програмата да изведе общия дължим ДДС и общата крайна продажна цена.

Пример: 1121, 1221, 2341, 222
Изход:
Стока: 1121 ДДС 224.2
Стока: 1221 ДДС 244.2
Стока: 2341 ДДС 468.2
Стока: 222 ДДС 44.4
Дължим ДДС: 981
Обща сума за всички стоки + ДДС: 5886

Решение

Най-голяма отсечка по координати от файл

Да се състави програма, чрез която се четат от текстов файл естествени числа. Във всеки ред от файла има по 2 естествени числа от интервала [1..555]. За разделител на числата се ползва знак за интервал. Те представляват начало и край на отделни, успоредни на абсцисата отсечки. Програмата да изведе координатите и дължината на най-голямата и обща за всички отсечка.

Пример:
1 9
2 11
1 8
3 14
Изход: 3,8

Решение

Съставяне на файл - ценоразпис

Да се състави програма, чрез която се изгражда ценоразпис - файл с директен достъп, съдържащ:
код на стока - естествено число от интервала[1..101];
име на стока - низ с дължина [1..25] знака без интервали;
цена на стока - реално число от интервала [0.01..99.99].

Чрез програмата да се въведат 8 записа във файла, да се изведат на екрана всички въведени данни, както и да се изведат данни за един запис, чийто номер се въвежда от клавиатурата.

Решение

Изграждане на файл с имена, ЕГН и професия

Да се състави програма, чрез която се изгражда файл с директен достъп, съдържащ:
име, презиме, фамилия на човек – низ с дължина [1..15] знака;
ЕГН, професия - низ с дължина [1..10] знака.

Чрез програмата да се въведат записи във файла, докато потребителят преустанови въвеждането. От клавитурата се въвежда и название на търсена професия.

Програмата трябва да изведе всички записи от файла, които съдържат такава професия.

Решение

Въвеждане на данни от три текстови файла в един

Фирма, занимаваща се с внос на употребявани автомобили, има въведена информация на три отделни текстови файла за: данни за модел – низ с дължина 20, продажна цена на автомобила – реално число от интервала [101.01..9999.99]; година на производство – естествено число от интервала [198 0..2008]. Всеки от файловете има по 20 реда.

За създаването на файловете използвайте удобен за Вас текстов редактор.

Да се състави програма, чрез която се въвеждат данните от 3-те текстови файла във файл с директен достъп. Структурата на файла съдържа описаните вече полета.

Програмата да изведе съдържанието на актуализираната информация.

Решение

Извеждане на данни от база данни във файл

Фирма, занимаваща се с внос на употребявани автомобили, има създаден файл с директен достъп, съдържащ: модел – низ [20]; цена – float; година на производство – int.

Фирмата желае да направи извадка от базата си в текстови файл, като на всеки отделен ред от текстовите файлове се съдържа информация от едно, предварително определено, поле от базата данни.

Да се състави програма, чрез която се извеждат данните от БД в текстов файл. Базата данни съдържа N на брой записа и техният брой се определя програмно.

Решение

Изчисление брой маймуни по брой глави или крайници - данни от файл

Група защитници на природата, добре екипирани с електроника, трябва да изчислят броя маймуни в далечен резерват. Идеята им е следната: правят цифрови снимки, въвеждат ги в компютъра, чрез специализиран софтуер се извежда резултат – брой глави, брой предни и задни крайници.

Проблемът се състои във факта, че маймуните не са се научили да позират правилно и в много снимки част и дори целите крайници и/или глави на животните са зад друг обект. Снимките са подбрани така, че да се виждат ясно или всички глави или всички предни или задни крайници, но информацията на коя снимка какво точно има, не е била съхранена.

Имате предварително създаден текстов файл, в който на всеки отделен ред има данни за:
N1 - брой глави,
N2 – брой предни крайници,
N3 – брой задни крайници.

Да се състави програма, която чете текстовия файл и въвежда във файл с директен достъп N1,N2,N3 и изчисления брой маймуни за всяка от снимките.

Програмата да дава възможност за преглед на данни по желан номер на запис.

Пример:
15 19 29
Изход: 15

Решение

Дължина и брой записи на двоичен файл

Съществува файл, за който твърдението, че е двоичен файл е определено основателно. Естествено не разполагате със сорс кода на управляващата го програма.

Необходимо е да се разбере дължина на структурата, както и броя записи във файла. Знаете определено, че дължината на структурата като стойност е по-малка или равна на броя записи, както и името на интересния файл.

Да се състави програма, чрез която се извежда възможна дължина на записа, както и брой записи при такава структура на записа.

Решение

Разделяне на четни и нечетни числа от файл

Имате предварително създаден текстов файл, съдържащ естествени числа от интервала [1..10001]. Всяко число е записано на отделен ред от файла.

Да се състави програма, чрез която се разделя информацията в два нови файла. Единият файл съдържа само четните числа, а другият - само нечетните числа от началния файл.

Решение

Обединяване на възходяща наредба от естествени числа в два файла в трети

Имате предварително създадени два текстови файла, съдържащи естествени числа от интервала [1..10001]. Всяко число е записано на отделен ред от файла. Всяко следващо число е равно или по-голямо от предходното. Броят на числата във файловете не е непременно еднакъв.

Да се състави програма, чрез която се обединява информацията от двата файла в нов, трети файл, като при това се запази възходящата наредба в новия файл.

Решение

Запис на избрани от потребител числа, съдържащи се в текстов файл

Имате предварително създаден текстов файл, съдържащ естествени числа от интервала [1..10001]. Всяко число е записано на отделен ред от файла.

Да се състави програма, чрез която се записват в друг файл само числата, посочени от потребителя.

Решение

Изтриване на ред от файл по въведен номер

Имате предварително създаден текстов файл, съдържащ естествени числа от интервала [1..10001]. Всяко число е записано на отделен ред от файла.

Да се състави програма, чрез която се изтрива ред от файла по въведен номер на съществуващ ред от файла.

Решение

Вмъкване на ред във файл по въведен номер

Имате предварително създаден текстов файл, съдържащ естествени числа от интервала [1..10001]. Всяко число е записано на отделен ред от файла.

Да се състави програма, чрез която се вмъква ново число на нов ред във файла по въведен номер на съществуващ ред от файла.

Решение

Записване на левите N символа от всеки ред на файл в друг файл

Имате предварително създаден файл1. На всеки негов ред има записана информация, съдържаща букви, цифри и интервали. Трябва да се създаде друг файл2, всеки ред на който съдържа левите N символа на файл1.

N е естествено число от интервала [3..15] и се въвежда чрез клавиатурата. Ако броят на символите в ред на файл1 е по-малък от N, то във файл2 се записва целият ред.

Да се създаде програма, която реализира описания алгоритъм.

Решение

Записване на десните N символа от всеки ред на файл в друг файл

Имате предварително създаден файл1. На всеки негов ред има записана информация, съдържаща букви, цифри и интервали. Трябва да се създаде друг файл2, всеки ред на който съдържа десните N символа на файл1.

N е естествено число от интервала [3..15] и се въвежда чрез клавиатурата. Ако броят на символите в ред на файл1 е по-малък от N, то във файл2 се записва целият ред.

Да се създаде програма, която реализира описания алгоритъм.

Решение

Запис на Nти до Mти символ от всеки ред на файл в друг файл

Имате предварително създаден файл1. На всеки негов ред има записана информация, съдържаща букви, цифри и интервали. Трябва да се създаде друг файл2, всеки ред на който съдържа всички символи от съответния ред на файл1, намиращи се между колони с номера N, M (N<M).

N,M са естествени числа от интервала [3..15] и се въвеждат чрез клавиатурата. Ако броят на символите в ред на файл1 е по-малък от N, то във файл2 се записва празен ред.

Да се създаде програма, която реализира описания алгоритъм.

Решение

Изчисляване на цена по зададени във файл обща цена и брой артикули

Фирма за търговия на дребно получава текстов файл (предварително създаден). На всеки ред от файла има по две естествени числа от интервала [2..500]. Първото число отразява общата цена за цялото количество стока от конкретен артикул, а второто броя артикули от този вид.

Трябва да се изчисли единичната цена за всеки отделен артикул. Цената се закръглява с точност до 2-рия знак след десетичната запетая. Ако се формира цяло число, се записват две нули след десетичната запетая.

Пример: 6, 3 Изход 2.00

Във втори файл се записва название на стоката (въвежда се от клавиатурата) и единична цена - изчислената.

Да се създаде програма, реализираща описания алгоритъм. Програмата да дава възможност за преглед на данни по въведен номер на запис K. K е естествено число от интервала [1..N], където N е брой редове от първия файл.

Решение

Втора степен на число, състоящо се от N единици по данни от файл

Имате предварително създаден текстов файл, в който на всеки отделен ред е записано едно естествено число N от интервала [2..102]. Чрез това число се формира ново естествено число M, което съдържа в записа си N+1 броя единици.

Да се състави програма, чрез която се чете текстов файл и за всяко число N се записва втората степен на M в изходен файл.

Пример: 5 - формираното число 11111

Изход: 123454321

Решение

Брой и сума на цифри на числа от файл

Имате предварително създаден текстов файл, съдържащ естествени числа. Броят на цифрите в числата е N – естествено число от интервала [5..105].

Всеки ред от файла съдържа подобно число.

Да се състави програма, чрез която: се четат числата от входния файл и се извеждат на екрана и в друг, изходен текстов файл.

За всяко от прочетените числа се извежда на отделен ред: прочетеното число, броят и сумата от цифрите му.

Пример: 1234321

Изход:

Число: 1234321

брой цифри 7

сума 16

Решение

Брой редове палиндроми в текстов файл

Да се състави програма, чрез която се проверява дали ред от съществуващ текстов файл е палиндром.

Програмата да изведе броя на палиндромите във файла.

Пример: бялхляб е палиндром

Решение

Формиране на фраза от символи в текстови файл

Страхил и Иван решават да си обменят шифрована кореспонденция. Предварително са се разбрали за няколко ключови фрази с точно определено съдържание. Когато използват една от фразите разпръскват последователността й от букви в текстов файл с привидно безсмислено съдържание.

Имате текстов файл с брой редове от интервала [10..80], на всеки ред има брой символи [0..80].

Да се състави програма, чрез която се намира колко пъти може да се формира от съдържанието на файла определена фраза/дума.

В общия случай фразата/думата е част от няколко реда и се формира като прекъсната последователност от символи.

Решение

Най-дългата непрекъсната поредица от еднакви знаци във файл

Имате текстов файл с брой редове [10..80], на всеки ред има брой символи от интервала [0..80].

Да се състави програма, чрез която се намира най-дългата непрекъсната поредица от еднакви знаци. В общия случай поредицата е част от няколко реда.

Решение

Най-дългия палиндром във файл

Имате текстов файл с брой редове [10..80], на всеки ред има [0..80] символа.

Да се създаде програма, чрез която се намира дължината на най-дългия палиндром във файла.

В общия случай палиндромът е разположен на няколко реда.

Решение

Взаимно разположение на пръстен и окръжности по данни от файл

Имало едно време едно племе. Хората живеели щастливо. Най-вещите, наречени магьосници, вземали решенията като се съобразявали с желанията на всички.

Събрал се веднъж съветът на магьосниците и решили да украсят нощното небе с разноцветни звезди. Възложили изпълнението на най-добрия. И той се справил блестящо.

Но имало и завистници. Един от тях, зловреден хакер, направил контрамагия и тя закрила като огромен пръстен част от звездите.

Помогнете да поправим бедата. Имате текстов файл, съдържащ на всеки ред реални числа от интервала [-100.1..100.1].

На 1-вия ред има 4 числа Xp,Yp,Rm,Rg, като координатите на центъра на 2 концентрични окръжности са Xp и Yp, Rm - радиус на окръжността с по-малък радиус, а Rg - по-големия радиус.

Двете окръжности формират своеобразен пръстен. Всеки следващ ред съдържа по 3 реални числа: съответно Xz, Yz са координати на центъра, а Rz - радиус на окръжност, представляваща всяка отделна звезда.

Да се състави програма, чрез която по въведените данни се извеждат съобщения колко от звездите са засегнати изцяло, частично или не са засегнати.

Решение

Минимално разстояние за обхождане на обекти числа от файл

Група приятели решили да посетят изложение на електронна техника. Приятелите се намират в центъра на изложението и искат с минимално обикаляне да видят всичко интересно.

В задачата всяка от фирмите е представена с 1 цяло число.

Да се състави програма, чрез която се четат цели числа от текстов файл. На всеки ред има само по 1 число от интервала [-2500..2500]. Числата <0 касаят фирми от лявата част на изложението, а тези >0 за дясната част на изложението. Числата не са непременно различни, а техният брой е от интервала [10..11011].

Програмата да изведе минималното разстояние за обхождане на всички обекти, както и реда на обикалянето им. Разстоянието между два обекта се измерва с разликата между стойностите на числата.

Пример

Вход: -50, 38, -48, -321, 156,15 Изход: разстояние 633

Решение

Изчисляване на медиани по дадени дължини на страните във файл

Да се състави програма, чрез която се изчисляват медианите към всяка от страните в триъгълник.

Дължините на страните са реални числа от интервала [-99.99..99.99].

Данните за страните на всеки отделен триъгълник са записани на отделен ред в текстов файл.

Пример: 5, 3, 4 Изход: 3.3541, 4.4441, 4

Решение

Изчисляване на височини по дадени дължини на страните във файл

Да се състави програма, чрез която се изчисляват височините към всяка от страните в триъгълник.

Дължините на страните са реални числа от интервала [-99.99..99.99].

Данните за страните на всеки отделен триъгълник са записани на отделен ред в текстов файл. Пример: 3, 4, 5 Изход: 4, 3, 2.4

Решение

Изчисляване на числа на Каталан

Баба Мравка тръгнала да обикаля за храна и попаднала на стълбище. Всяко от стъпалата е направено от блокове с квадратно сечение.

Мравката бърза, но е и предпазлива и като една много дисциплинирана мравка се движи само по фугите на стълбището, т.е. само по хоризонталните и вертикалните прави и никога там, където вървят хората.

Мравката се качва само по страничната част на стълбището и не си губи времето, т.е. не пълзи хаотично, а строго насочено към върха на стълбището.

Тук въпросът е колко са различните възможни маршрути, ако мравката спазва горните правила?

Да се състави програма, която по въведено естествено число N от интервала [2..20] извежда броя възможни къси маршрути (числа на Каталан).

Дадени са примери за различен брой стъпала: 1:1, 2:2, 3:5, 4:14, 5:42, 6:132, 7:429, 8:1430, 9:4862.

Решение

Кодиране чрез размяна места на символи

Двама приятели решили да кодират всяко свое съобщение, изпратено по електронната поща. За целта си измислили свой собствен шифър.

Да се състави програма, чрез която от клавиатурата се въвеждат отделни изречения. Въведеният текст се кодира чрез размяна местата на всеки два съседни символа. Така кодирани съобщенията се записват в текстов файл. Всеки ред от файла съдържа различен брой думи като общия брой символи за всеки отделен ред е от интервала [2..80].

След въвеждане на текста информацията се чете от файла като на екрана се извежда всеки отделен ред както кодирания, така и декодирания текст.

Решение

Прилагане теорема на Стюарт по входни данни от файл

От теоремата на Стюарт знаем, че:
a*(d*d +m*n) = m*b*b + n*c*c - ако точката лежи между върхове B и C
a*(d*d -m*n) = m*b*b - n*c*c - ако точката лежи отвъд връх C
a*(d*d -m*n) =- m*b*b + n*c*c - ако точката лежи отвъд връх B

Имаме триъгълник и точка D лежаща на страната BC.
За триъгълника са въведени дължини на страните a,b,c както и разстоянието на точката до върховете AD=d, BD=m, DC=n.
Въведените данни са: AB=c, BC=a, AC=b, AD=d, BD=m, DC=n,
Да се състави програма, чрез която се чете съществуващ текстов файл.
На всеки ред от файла е записано по 1 реално число в следната последователност: a,b,c,d,m,n.
Програма да извежда съобщение за положението на точката при всеки случай.

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се чете съдържанието на съществуващ текстов файл - сорс кода на програмата.
Програмата да изведе съдържанието на файла по 3 различни начина:
а) всички символи по реда на въвеждането им;
б) всеки четен номер символ по реда на въвеждането му;
в) всеки нечетен номер символ е ред обратен на въвеждането му.
Да се отчитат и служебните символи за край на ред.
Търсеното решение на задачата изисква отделни функции, съхраняващи съдържанието на файла като стринг - string и като масив от знаци - char.
Решение

Прочетена 7957 пъти Последно променена в Петък, 14 Септември 2012 22:09