Вписване в сайтасъставно условие

Събота, 24 Юли 2010 01:31

Задачи със съставно логическо условие

Написана от 
Оценете
(3 гласа)

Високосни години са всички години кратни на 4 с изключения столетията, но без столетия кратни на 400, т.е. 1900 не е високосна, но 1600 и 2000 са високосни.
Съставете програма, която по въведен ден, месец, година отпечатва следващата дата.
Използвайте съставно логическо условие.
Входни данни: естествени числа за ден, месец, година.
Пример: 28, 2, 2000 Изход: 1,3,2000
Решение (свободен достъп)

Да се състави програма, която да решава линейно уравнение от вида: ax + b = 0.
Входни данни a и b - естествени числа от интервала [-100 ..100].
Използвайте съставно логическо условие.
Пример: 2,-4 Изход: 2
Решение

Да се състави програма, която да отгатне колко е студено/топло по въведената температура в градус Целзий. Температурните интервали са: t <=-20 ледено студено; t <=0 && t>-20 студено; t <=15 && t>0 хладно; t <=25 && t>15 топло; t >25 горещо
Входни данни: t - цяло число от интервала [-100..100].
Използвайте съставно логическо условие.
Пример: 12 Изход: хладно
Решение

Да се състави пролграма, която по въведени координати на 2 позиции от шахматната дъска извежда отговор дали са оцветени в еднакъв или различен цвят.
Шахматната дъска е квадратна. Въвеждат се две двойки естествени числа от интервала [1..8].
Използвайте съставно логическо условие.
Пример: 2,2 3,2 Изход: Позициите са с различен цвят
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвежда естествено число от интервала [1..101].
Програма да изведе съответстващо съобщение за възрастта на човек.
Периодите са: <=3 бебе; <=10 дете;<=19 юноша; <=30 млад; <=65 възрастен; >65 стар.
Използвайте съставно логическо условие.
Пример: 27 Изход: млад
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвежда естествено число от интервала [0..24].
Програма да изведе съответстващо съобщение съобразно въведения час.
Периодите са: [18..4] Добър вечер; [4..9] Добро утро; [9..18] Добър ден
Използвайте съставно логическо условие.
Пример: 10 Изход: Добър ден
Решение

Да се състави програма, която да провери дали е възможно един правоъгълник да се вмести изцяло в друг правоъгълник.
Входни данни: X1, Y1, X2, Y2 - страните на 2-та правоъгълника - естествени числа от интервала [5 ..100].
Използвайте съставно логическо условие.
Пример: 5, 12; 18,7 Изход: вместват се
Решение

Да се състави програма, която да провери дали даден триъгълник e правоъгълен.
Входни данни страните на триъгълника a, b, c - естествени числа от интервала [1 ..101].
Използвайте съставно логическо условие.
Пример: 3,5,4 Изход: правоъгълен триъгълник
Решение

Да се състави програма, която да решава линейното уравнение ax+b=cx+d.
Входни данни a, b, c, d естествени числа от интервала [0 ..100].
Използвайте съставно логическо условие.
Пример: 2, 3, 1, 7 Изход: 4
Решение

Да се състави програма, която по въведени 3 реални числа определя най-малкото от тях
Входни данни 3 числа от интервала [-99.99 ..99.99].
Използвайте съставно логическо условие.
Пример: 2,-5, 4 Изход: -5
Решение

Да се състави програма, чрез която по въведени координати на точка по абсциса и ордината се определя в кой квадрант се намира точката.
Въвежданите координати да са <>0. Входни данни 2 числа от интервала [-99.99 ..99.99].
Използвайте съставно логическо условие.
Пример: -5,4 Изход: 2-ри квадрант
Решение

Да се състави програма, чрез която се изчислява решението на система от 2 уравнения с 2 неизвестни.
A*X*X - A*Y*Y = B ;
C*X + C*Y = D.
Програмата да проверява решима ли е системата уравнения и да извежда уведомяващо съобщение при некоректно входни данни.
Използвайте съставно логическо условие.
Пример: 1,-5, 2,10 Изход: x=2, y=3;
Решение

Съставете програма, чрез която се изчислява решението на система от 2 уравнения с 2 неизвестни.
A1*X + B1*Y = C1;
A2*X + B2*Y = C2
Програмата да проверява решима ли е системата уравнения и да извежда уведомяващо съобщение при некоректно входни данни. Стойности на коефициентите са естествени числа от интервала [-100..100].
Използвайте съставно логическо условие.
Пример: 3, 4, 18 2, 1, 7 Изход: 2,3
Решение

Да се състави програма, чрез която от клавиатурата се въвеждат 3 естествени числа от интервала [5..100]. Като първите 2 са операнди в аритметично действие, a третото число e резултат от извършеното пресмятане.
Програмата да извежда вида действие или съобщение за грешно действие/данни.
Използвайте съставно логическо условие.
Пример: 4, 5, 9 Изход: резултат събиране;
Пример: 7, 8, 56 Изход: резултат умножение
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 3 естествени числа от интервала [1..11111].
Програма да ги изведе във възходящ ред, т.е. да ги подреди по стойност.
Използвайте съставно условие.
Пример: 135, 9224, 46 Изход: 46, 135, 9224
Решение

Да се състави програма, чрез която по въведени 3 естествени числа, представляващи съответните коефициенти в квадратно уравнение се изчисляват стойността на възможните корени в това уравнение.
Използвайте съставно условие.
Пример: A=1, B=-5, C=6 Изход: 2,3
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 4 естествени числа от интервала [1..11111].
Числата а1 и а2 са страни на правоъгълник, а а3 и а4 са катети на правоъгълен триъгълник.
Програмата да изведе съобщение дали триъгълникът може да се впише изцяло в правоъгълника.
Използвайте съставно условие.
Пример: 12,8; 7,10 Изход: Да.
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 2 естествени числа от интервала [1..11111].
Програмата да изведе съобщение дали и двете числа се делят без остатък на последната си цифра, т.е. дали и двете числа са съставни.
Използвайте съставно условие.
Пример: 25, 36 Изход: Да.
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 3 естествени числа от интервала [1..11111].
Програмата да изведе съобщение дали: сумата, разликата или произведението на първите две числа дели без остатък 3-тото въведено число.
Използвайте съставно условие.
Пример: 25,36,22; Изход: Да.
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат двуцифрено естествено число от интервала [10..99].
Програмата да изведе неговото огледално число (разменени местата на цифрите), абсолютната стойност на разликата между въведеното число и формираното огледално число, както и резултата от целочисленото делене на разликата им и числото 3.
Използвайте съставно условие.
Пример: 13 Изход: огледално 31,абсолютна стойност на разликата 18, остатъкът при делене на 3 е 0.
Решение

Нашият стар познат Иван утре има контролно по информатика и .. доста е притеснен.
През нощта сън сънува. Явява му се самата фея на числата - Числителница Делителна.
И му казва нещо странно: „ако имаш едно естествено трицифрено число и размениш местата на първата и последната цифра ще получиш второ число. Разликата между първото и второто число е винаги кратна на 99.”
Да се състави програма, чрез която по въведено естествено число от интервала [102..198] образува новото число. Да се изведе какъв е резултатът от делене на разликата между двете числа и числото - дали е кратно на 99.
Програмата да извежда също образуваното ново число и разликата между двете числа.
Използвайте съставно условие.
Пример: 132 Изход: 231, 99, 0
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвежда двуцифрено естествено число ab.
Да се провери дали, ако ab=4(a+b), то числото е кратно на 12.
Използвайте съставно условие.
Пример: 48 Изход: 48=4*(4+8) числото е кратно на 12
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 4 естествени числа a,b,c,d от интервала [1..1001].
Програмата да изведе резултат от проверката дали всяко от първите 3 въведени числа е по-малко или равно на друго 4 - то естествено число х от същия интервал [1..1001].
Използвайте съставно условие.
Пример: 3, 6, 4, 5 Изход: Не.
Решение

От клавиатурата е въведено трицифрено естествено число от вида abc.
Трябва да се провери дали:
ако a = b = c - Изход: цифрите са равни;
ако a>b>c - Изход: цифрите са във възходящ ред;
ако a<b<c цифрите са в низходящ ред;
и изход цифрите са ненаредени за неописаните случаи.
Да се състави програма, чрез която се въвежда числото и се извежда резултата от проверката за наредба на цифрите в числото.
Използвайте съставно условие.
Пример: 345 Изход: възходящ ред.
Решение

Дните в отделните месеци са: 31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31
Дните на 1877 година са номерирани с числата от 1 до 365: 01.01.1877 има номер 1; 02.01.1877 - номер 2; и т.н., 31.12.1877 има номер 365.
Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата пореден номер N и извежда на екрана съответната дата във формата dd.mm.gggg.
Използвайте съставно условие.
Пример: 62 Изход: 03.03.1877
Решение

Да се състави програма, чрез която от клавиатурата ще се въвеждат естествени числа от интервала [100 .. 5000].
На потребителя програмата да предоставя възможност за избор на бройна система, както при въвеждане, така и при извеждане на числата.
Трябва да се използват вградените в С++ функции oct, dec и hex. Така cin>>oct>>chis - въвежда в 8-ична; cin>>dec>>chis - въвежда в 10-ична; cin>>hex>>chis - въвежда в 16-ична; cout< Изборът е между основа 8, 10 и 16. Използвайте съставно условие.
Пример: 3, 17, 2 Изход: 23
Решение

Да се състави програма, която по въведено 4-цифрено естествено число извежда 1, ако всички цифри са различни и 0, ако има поне 2 еднакви цифри.
Входни данни: естествено число от интервала [1000 .. 9999].
Използвайте съставно условие.
Пример: 1023 - Изход: 1
Пример: 1012 - Изход: 0
Решение

Трябва да се напълни цистерна с вода. Имате 2 кофи с вместимост 2 и 3 литра и имате право да ползвате само една, но винаги пълна кофа.
Да се състави програма, която по въведен обем извежда как ще прелеете течността с тези кофи, т.е. по-колко пъти ще се пълни всяка от кофите с най-малък брой наливане на кофи.
Входни данни: естествено число от интервала [10..9999].
Използвайте съставно условие.
Пример: 104 Изход: 34 пъти кофа от 3 литра, допълнително кофа от 2 литра.
Решение

Съществува поверие, че един брак би бил щастлив, ако разликата във височината на съпрузите е поне 5 сантиметра в полза на мъжа, но не повече от 20 см. и едновременно с това и двамата са на 18 или повече години.
Да се състави програма, чрез която се въвеждат четири естествени числа H1,H2, W1,W2 от интервала [10..290] съответно за височината и годините на съпрузите.
Програмата да изведе съобщение дали числата отговарят едновременно на посочените изисквания.
Използвайте логическо умножение при проверка на съставното условие.
Пример: 166, 170; 27, 20 Изход: не
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвежда естествено число N от интервала [100..999].
Програмата да изведе съобщение дали числото отговаря на едно от следните изисквания:
а) числото да е четно и едновременно сборът от цифрите му да е четно число;
б) числото да е нечетно и едновременно сборът от цифрите му да е нечетно число; Пример: 166 Изход: не
Решение

Да се състави програма, чрез която по въведени 3 естествени числа, представляващи съответните коефициенти в квадратно уравнение се изчисляват стойността на възможните корени в това уравнение.
Пример: A=1, B=-5, C=6 Изход: 2,3
Указание: използвайте формулите на Виет за решаване на квадратно уравнение.
Решение

Мария настоява да си отглежда екзотични рибки и не се вслушва в съвета на баща си.
Всяка рибка иска поне 2.5 литра вода за себе си, за да се чувства комфортно. А аквариума може да се пълни до 90% от обема си.
Да се състави програма, чрез която по въведени геометрични размери на аквариума, се отчита дали в 90% от обема му могат да живеят въведения брой риби. Всички стойности са естествени числа от интервала [10..90]. Размерите са в сантиметри.
Пример: 20, 40, 40, брой 11
Изход: 0 - точен брой.
Решение

Радиусът на гума от лек автомобил е 27 сантиметра. Производителят гарантира безаварийни 3 500 000 оборота на гумите, но при рязко натискане на спирачки живота на гумата намалява с 250 метра.
Да се състави програма, чрез която се изчислява дали е възможно преминаване от една държава в друга (разстоянието в километри) с чисто нови гуми и при наличие на резки спирания.
Входни данни: път, радиус, брой оборота, брой спирания - естествени числа.
Пример: Вход: път 4000, радиус 25, обороти 3 000 000, спирания 15
Изход: Да.
Решение

Иван и Мартин по всяко време пред шахматната дъска стоят и шах играят, но ... Иван е разсеян.
Не винаги вижда всички възможни ходове на офицера и често губи топовете си. Да му помогнем.
Позициите на шахматната дъска са по абсцисата от интервала [A..H], а по ординатата [1..8], но тук ще се въвеждат като двуцифрени числа от интервала [11..88], като лявата цифра е координата за абсцисата, а дясната за ординатната ос (Y).
Да се състави програма, чрез която по въведени позиции на топ и офицер се проверява дали в шахматната дъска има фигура, попадаща в бито от противника поле.
Пример: 22, 78
Изход: Няма застрашена фигура.
Решение

Нашият герой Иван информатика започва да учи в година завършваща на 5.
Първата самостоятелна програма за домашно бе следната:
Да се състави програма, чрез която по въведени данни за текущия месец M и D ден се изчисляват отминалите месеци и дни от началото на годината и оставащите месеци и дни до края на годината.
M, D са естествени числа.
Пример: 4,5 Изход: 3,4 8,25
Решение

Гарги, свраки и врабчета решили да организират конкурс за нова горска песен. Събрали се на 3 отделни дървета и започнали регламента да обсъждат.
Една гугутка им дала предложение от всяко дърво да изпратят представители на поляната и там спокойно да обсъдят.
Всяка от групите изпратила съответно М1, М2, М3 броя представители, така че на дърветата останали по равен брой птици.
Имате N на брой птици, представителите на всяка от групите са М1, М2, М3.
Да се състави програма, чрез която по въведени естествени числа за N, M1, M2, M3 от интервала [10..99] се изчислява дали е възможно по клоните да са останали по равен брой птици от всяка група.
Пример: 56, 1, 2, 2
Изход: Да. Броят на птиците може да е равен.
Решение

Прочетена 7042 пъти Последно променена в Събота, 15 Септември 2012 01:13