Вписване в сайтаниз (стринг)

Вторник, 27 Юли 2010 03:21

задачи с низ (стринг)

Написана от 
Оценете
(9 гласа)

Да се състави програма на C++, чрез която от клавиатурата се въвеждат 30-50 знака общо.
Като резултат на екрана да се извежда броя знаци, 1-вия, средния и последния знак от въведения текст.
Пример: abcdefgh
Изход: първи a, среден e последен h
Решение (свободен достъп)

Да се състави програма на C++, чрез която от клавиатурата се въвеждат два низа съдържащи до 40 главни и малки букви.
Като резултат на екрана да се извеждат низовете само с главни и само с малки букви.
Пример: Abcd Efgh
Изход: ABCD abcd EFGH efgh
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която от клавиатурата се въвеждат последователно две думи с дължина 10-20 знака.
Програмата да размени първите им 5 знака и да изведе дължината на по-дългата, както и новото им съдържание.
Пример: uchilishe uchenik
Изход: 9 uchenishe
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която от клавиатурата се въвеждат последователно две редици от символи (стринг-низ) без интервали. Всяка от тях е с дължина от интервала [5..55] символа.
Програмата да извежда съобщение за резултата от сравнението им по позиции - разстояние по Хеминг.
Пример: хипопотам, хипопотук
Изход:
двата низа с равна дължина.
Разлика по позиции:
8 а-у
9 м-к
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която от клавиатурата се въвеждат последователно две редици от символи (стринг, низ) без интервали. Всяка от тях е с дължина между 5 и 15 символа.
Програмата да извежда съобщение за резултата от лексикографското им сравнение. Обърнете внимание, че главните букви са "по-напред" от малките.
Пример: мама татко
Изход: мама е по-малък
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която от клавиатурата се въвежда низ и знак.
Като резултат на екрана се извежда съобщение дали знакът се съдържа в низа и се отпечатват всички следващи го знаци от низа.
Пример: Uchitel; i
Изход: Знакът 'i' е на позиция 4, След него е 'itel'.
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която от клавиатурата се въвежда последователност от букви.
Програмата да проверява дали във въведения текст се съдържа знака 'Т' и на коя позиция е.
Пример: asdTeg Изход: позиция 4
Решение

За 14 февруари учениците от един клас решили чрез програма да проверят във всяка от двойките момче-момиче кой е шефа., т.е. кой има ‘по-голямо’ име.
Да се състави програма на C++, чрез която по въведени трите имена на двама човека се извежда чие име има по-голям сбор от ASCII кодовете на съставящите името букви.
Пример: Anna Dosewa Asenowa, Iwo Peew Peew
Изход: Anna Dosewa Asenowa
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която се въвеждат 2 редици от знаци (думи).
Ако в двете редици участва един и същи знак, да се изведе на екрана първата редица хоризонтално, а втората вертикално, така че да се пресичат в общия си знак.
Ако редиците нямат общ знак да се изведе само уведомително съобщение.
к
а
балон
е
н
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която от клавиатурата се въвежда изречение с отделни думи (30..50 знака общо).
Като резултат на екрана да се извежда същия текст, но всяка отделна дума да започва с главна буква, а следващите я букви да са малки.
Пример: аз буки веди глаголи
Изход: Аз Буки Веди Глаголи
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която от клавиатурата се въвежда ред от символи (стринг, низ) без интервали. Брой символи [10-50].
Програмата да изведе на екрана колко пъти се среща във въведения низ (стринг) определен знак - въведен допълнително от клавиатурата.
Пример: мама, а
Изход: 2 пъти
Решение

Да се състави програма на C++, която чете от клавиатурата набор думи.
Като резултат да се извеждат броя на въведените думи, както и броя знаци в най-дългата дума.
Пример: asd fg hjkl
Изход: 3 думи, най-дългата е с 4 символа.
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която от клавиатурата се въвежда ред от символи (стринг, низ). Брой символи от интервала [10..50].
Програмата да изведе на екрана дали въведения стринг е палиндром, т.е дали четен отляво-надясно и отдясно-наляво е един и същ.
Вход: капак Изход: да.
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която по въведен низ съдържащ букви, цифри, знак минус '-' се извежда сборът на въведените числа като се отчита знакът '-' пред съответното число.
Вход: asd-12sdf45-56asdf100
Изход:
-12
45
-56
100
Сума = 77
Решение

Числа с брой цифри >50 се наричат дълги числа. Съставете програма, чрез която от клавиатурата се въвежда цяло число чийто брой на цифрите е от интервала [30..50].
Програмата да извежда колко е целочисленият му остатък при делене на 3.
Пример: 345
Изход: 0статък 0.
Решение

Мария е оставена да домакинства - да почисти мебелите и подреди. На масата има голям букет от позасъхнали цветя.
Мария, настояща професионална кандидат студентка решава да провери още веднъж дали ще си вземе изпитите. Начинът е като къса последователно листче по листче и си нарича ДА - НЕ.
Трудно се доказва достоверността на получения резултат, но такъв е животът. Тя обаче е упорита - записва броя на листчетата за всяко цвете от букета - така от всяко цвете се формира цифра в 20-40 цифрено естествено число.
Да се състави програма на C++, чрез която по въведено 20-40 цифрено число се извежда съотношението брой четни/нечетни цифри в числото.
Пример: 123456789
Изход: по-малък брой са четни 4 бр
Решение

Зноен летен ден. Две дълги числа уморено влачат поредиците си цифри по прашния селски път. Срещнали се и решили да си поприказват на сянка.
Оказало се, че всяко е недоволно от себе си, по-точно от част от цифрите си. Първото харесвало само нечетни цифри – 1,3,5,7,9, а второто – само четните 0,2,4,6,8.
Да се състави програма на C++, чрез която се въвеждат две дълги числа с брой цифри от интервала [20..40]. Броят цифри в двете числа не е непременно равен.
Програма да извърши размяна на цифрите между дългите числа, ако в една и съща позиция за първото число има четна цифра, а във второто нечетна.
Пример: 23467, 18278
Изход: 13477, 28268.
Решение

Иван е феноменален математик - веднага изчислява кубовете на всяко естествено число от интервала 1..255].
Да се състави програма на C++, чрез която по въведено естествено число от интервала [1..255] се извеждат кубовете на всички числа от 1 до въведеното, отделени със запетая. Печата се в колони по 60 знака.
Ако едно цифрите на едно число не могат да се вместят на текущия ред се печата до 60-та колона, а следващия ред започва със следващата цифра на числото.
Пример: 5 Изход: 1,8,27,64,125,
Решение

Нашият стар познат Иван решил кола да си купува. Парите ги има, но си има и проблем. - пада си малко фаталист.
Иска серийния номер на двигателя да бъде щастливо число в 2-ична бройна система.
Ако това не може, поне броят 1 в числото да е равен на броя 0.
Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда естествено число от интервала [100 000..1 000 000 000] и се проверява дали числото в 2-ична бройна система е щастливо или дали броя 1 е равен на броя 0.
Въвеждането на числа да продължава по желание на потребителя.
Пример: 103015 Изход: 11001001001100111 8 нули, 9 единици.
Решение

Живели си две дълги числа в мир и любов. Всяко от тях било естествено число, макар и голямо. По едно време и двете решили да си отгледат собствено малко дълго число. Отишли при Великия мъдър смърф и му разказали за мечтата си.
Смърфът внимателно ги изслушал, мислил дълго, но накрая се усмихнал и им казал:
- Знаете, че от нищо нещо не става. Но имате възможност да си изберете дали Вашето число ще е >0 или <0. Ако едно от Вас двете е съгласно да намали стойността си, то аз съм готов да помоля учениците по Информатика да решат следната задача:
Да се състави програма на C++, чрез която се въвеждат две дълги естествени числа N1 и N2. Броят на цифрите за всяко от числата е от интервала [2..52].
Програмата да изведе резултата от разликата между N1-N2.
Пример: 487 513 Изход: -26
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда естествено число N от интервала [9999..999999999].
Програмата да извежда дължината на най-дългия палиндром, съдържащ се в представянето на въведеното число в 2-ична бройна система.
На изхода да се изведе 2-ичния вид на числото, дължината на най-дългия палиндром в него и началната позиция на палиндрома.
Пример: 56789 Изход:1101110111010101 11 2.
Решение

Младият информатик Иван се е загледал в поредния интересен сайт. Сестра му Мария, вече разбрала как се работи с двуцифрени числа, го закача за задача. Иван решава да даде нещо по-интересно.
Знаеш годините на всеки от нашите роднини. Намери най-голямото и най-малкото естествено число, което е с толкова цифри, колкото са годините на роднината, като сборът от цифрите на числото е равен точно на броя на цифрите в числото.
Да се състави програма на C++, която извежда този резултат.
Пример: 7 Изход: максимално 6000001, минимално 1000006.
Решение

Имате естествено число от вида 10..01, цифрите му са само 1 и 0, като при това само първата и последната са 1, а останалите са 0.
Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда естествено число N от интервала [3..50]. Това число е степенен показател за число от посочения по-горе вид с 20 нули.
Като резултат да се изведе сумата от цифрите на резултата от степенуване на дългото число.
Пример: N=20 Изход: 94.
Решение

По въведено естествено число N, чийто брой цифри n е от интервала [5..55], като цифрите на N не са непременно еднакви.
Търси се естествени число М от вида 100..001, такова че броят на цифрите му m = n-1. Числото М има в записа си само 2 единици (в началото и в края), а останалите му цифри са 0.
Да се състави програма на C++, чрез която по въведено число N се генерира число М. Извеждат се: стойността на произведението M*N, както и сумата от цифрите на полученото произведение.
Пример: 98076 Изход: 9807698076, сума 60.
Решение

Числа с брой цифри >50 се наричат дълги числа. Съставете програма, чрез която от клавиатурата се въвежда цяло число чийто брой на цифри е от интервала [30..50].
Програмата да извежда дали въведеното число е кратно на 8.
Пример: 1020304050120 Изход: кратно
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която се въвеждат 2 числа с [10..70] цифри. ако N е броя цифри на по-малкото число, програма да използва само първите N цифри от двете числа по следния начин.
Умножава 1-та цифра от 1-то число с последната цифра на второто число. Ако това произведение е >10 числото се редуцира до сбор от цифрите си.
Продължава с 2-та цифра отляво на 1-то число и т.н.
Да се изведат резултатите от всяка новополучена цифра. Пример: при 123456789 и 987654321 се извежда:149779419.
Пример: 123456789 987654321 Изход: 149779419
Решение

Съставете програма, чрез която от клавиатурата се въвежда цяло число, чийто брой на цифри е от интервала [30..50].
Програмата да изведе възможно най-голямото число, в което участват същите цифри, както във въведеното число.
Пример: 4531 Изход: 5431
Решение

Числа с брой цифри >50 се наричат дълги числа. Съставете програма, чрез която от клавиатурата се въвежда цяло число, чийто брой на цифри е от интервала [30..50].
Програмата да извежда каква е честотата на срещане за всяка една от цифрите, както и броя на най-често срещаната цифра.
Пример: 45554
Изход:
4 - 2 пъти;
5 - 3 пъти;
Решение

Двамата братя Иван (9 г) и Петър (16 г) били оставен с ясната задача да си научат уроците по математика, като Петър да помага на Иван.
Петър "решил" въпроса кардинално - дава на брат си тежка задача, а той вече свободно се рови в Интернет. Задачата е следната:
Имате едно голяяямо число [10..50] цифри. Трябва да го представите като сума от числа, чиито цифри са само 0 и 1.
Вие, бихте ли направили програма, която чрез функция да решава тази задача.
Пример: 1254 Изход: 1111+ 111 + 11+11+10
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която по въведено число от 16-ична бройна система, с брой цифри от интервала [10..20] се извежда еквивалента му (същото число) представено в 2 и 4-ична бройна система.
Да се реализира защита по вход - въвеждат се само [0..9] и [A..F]
Пример: 22222 1
Изход: 2:100010001000100010, 4:202020202.
Решение

Числото 1000 е доста приятно, ако трябва да го събираме с число, да е множител или сума за получаване.
Но дали е такъв случая, когато 1000 е степенен показател?
Да се състави програма на C++, чрез която по въведено естествено число от интервала [1..101] се извежда последната цифра на въведеното число, повдигнато на степен 1000.
Пример: 20 Изход 0.
Решение

Иван най-сетне се научил да умножава и дели - е поне за някои от числата. Веднага дава резултата от действието, ако числата имат цифри само 0 и 5.
Трябва да му се намерят спешно точно такива числа.
Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда естествено число N от интервала [1..1000001 и се извежда поредното закръглено число.
Последователността на тези интересни числа е: 0; 5; 50; 55; 500....
Пример: 61 Изход: 555500
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която се въвеждат 10-50 цифри.
Програмата да извежда по колко цифри са въведени. Отделно да се изведе коя цифра е с най-голям брой повторение.
Пример: 12223334422
Изход:
Броят въведени '0' e 0
Броят въведени '1' e 1
Броят въведени '2' e 7
Броят въведени '3' e 3
Броят въведени '4' e 2
Броят въведени '5' e 0
Броят въведени '6' e 0
Броят въведени '7' e 0
Броят въведени '8' e 0
Броят въведени '9' e 0
Най-голям брой повторения: 7
Решение

Да се състави програма на C++, която извежда на екрана квадрат, чиито страни са оформени със знака *, а вътрешността е запълнена със знак въведен от клавиатурата.
Входни данни br - дължина на страната, ch1 - знак за запълване, ch2.- знак за контур
Пример: 4, *, +
****
*++*
*++*
****
Решение

Да се състави програма на C++, която извежда ромб от символи. Началото започва с буквата A, продължава до въведената главна буква.
Пример:C
Изход:
A
B*B
C***C
B*B
A
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда главна латинска буква. Да се извежда на всеки ред от екрана последователност от букви, като всеки отделен ред се премества с 1 позиция вдясно и всеки ред започва от следващата буква от азбуката до А.
На последния ред се отпечатват всички букви от въведената до А в низходяща последователност.
Пример: C
Изход:
A
BA
CBA
Решение

Иван има за домашно по информатика проста наглед задача.
Да се състави програма на C++, чрез която по въведен низ, съдържащ няколко думи, се извежда най-дългата дума, която започва и завършва с един и същи знак.
Изречението трябва да съдържа максимален брой знаци [20..60] и максимален брой думи [3..10].
Пример: Вход: 'Mariq chete prikazki ot 1001 nosh'
Изход: '1001' с дължина 4.
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда фраза. Програмата да извежда само различните букви, участващи във въведения низ. Всички изведени букви да са малки без значение дали при въвеждането са били главни или малки. Подреждането на буквите да бъде азбучно – във възходящ ред по техния код. Програмата да изведе броя символи в изходния текст.
Пример: Iwo Peew Peew
Изход: 'eiopw' 5 знака.
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която от клавиатурата се въвежда изречение.
Програмата да изведе броя думи във въведеното изречение, броя символи в най-дългата дума и новообразуваното изречение, в което няма интервали пред първата и след последната дума, а между отделните думи има само един единствен интервал.
Всяка дума в новото изречение да започва с главна буква.
Броят на въведените отделни изречения и тяхната последователна обработка се определя от потребителя.
Пример: това е проба
Изход: Това Е Проба
Най-дългата дума е с 5 знака
Решение

Нашият стар познат Иван се пече на бавен огън – класно по математика.
Той предвидливо е назубрил доста формули (без да ги разбира) като буквено представяне, но е забравил кога и къде да сложи скоби. Твърдо знае общия брой на двойките скоби.
В момента трябва да изчислява сложен алгебричен израз, състоящ се от N на брой променливи (N естествено число от интервала [3..20].)
Целият израз е ограден в скоби, а вътре в израза има N-2 броя двойки лява и дясна скоба.
Да се състави програма на C++, чрез която се извежда броя възможни начини за изписване на израза по въведено N.
Пример: 4 променливи а1, а2, а3, а4.
Изход: 5 начина:
а) (((a1 a2)a3)a4); б) ((a1(a2 a3))a4); в) (a1(a2(a3 a4))); г) (a1((a2 a3)a4)); д) ((a1 a2)(a3 a4)).
Решение

Имате естествено число N от интервала [2..2002], явяващо се степенен показател на 2. При въведено N трябва да се изведе М - целочисления остатък от деленето (2^N)/9.
Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда N и се извежда М.
Пример: 3 Изход 8
Решение

Имате въведени две естествени числа: K от интервала [0..6] и N от интервала [1..366], съответно K е пореден ден от седмицата, започвайки с 0-неделя, а N е пореден ден от годината - започвайки с 1.I.
Предполага се, че тази година 1.I се е паднал неделя.
Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда N (поредния ден) и се извежда K - деня от седмицата.
Пример: 14 Изход: събота
Решение

Имате въведено естествено число N, принадлежащо на интервала [2..2002], както и естествено число M от интервала [30..75].
Трябва да се изведат всички естествени числа от интервала [1..N], разделени със запетая. На всеки ред се извеждат M броя символи.
Да се състави програма на C++, чрез която се въвеждат две естесвени числа от указания интервал и се извеждат всички последователни естествени числа.
Пример: число 22, брой символи 15
Изход:
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда число с римски цифри.
Програмата да извежда числото с арабски цифри в 10-ична бройна система.
Ползвайте следните означения: 1-I;5-V;10-X;L-50;C-100;D-500;M-1000.
Пример: XXIX Изход: 29
Решение

Имате въведени две естествени числа N, M, принадлежащи на интервала [2..2002], като са възможни релациите N<M или N>M.
Трябва да се изведе такова естествено число, чиито цифри са съставени от всички естествени числа от интервала [N,N+1,N+2...M].
При извеждането на дългото число броят на цифрите във всеки отделен ред е <=K, където K е също естествено число от интервала [30..75].
При извеждане на дългото число не трябва да се допуска разкъсване на цифрите на поредното естествено число.
Програмата да извежда: дългото число по указания начин, както и съобщение дали числото е кратно на 3 и 6.
Пример: 24,15, 20 Изход: 15161718192021222324
Сума от цифрите на числото: 60
Изход: числото е кратно на 3 и 6
Решение

Имате 2 естествени числа N, M, всяко от които има брой цифри от интервала [2..32].
Да се създаде програма, чрез която се въвеждат две такива числа и се извежда разултата от тяхното сравнение <=>.
Пример: 23, 123 Изход: 23 < 123
Решение

Имате 2 рационални числа без знак N, M, всяко от които има брой цифри от интервала [2..32].
Да се създаде програма, чрез която се въвеждат две такива числа и се извежда разултата от тяхното сравнение <=>.
Пример: 23.456, 123 Изход: 23.456 < 123
Решение

Имате рационално число N, което има брой цифри от интервала [5..45].
Да се създаде програма, чрез която се въвежда такова рационално число и се извежда неговата абсолютна стойност.
Пример: -10203040506.073 Изход: 10203040506.073
Решение

В администрацията често се налага определена фраза да се изписва като абревиатура - първите букви от всяка съставяща я дума.
Да се състави програма, чрез която се въвежда фраза (няколко различни думи) и се извеждат изписани с главни букви първите букви на всяка от думите, както и дължината на абревиатурата.
Програмата да не се влияе от начина на изписване на думите, т.е. да няма разлика дали думите са изписани с главни или малки букви, както и от броя интервали преди и след всяка дума.
Пример: Държавни зрелостни изпити Изход: ДЗИ - 3 букви.
Решение

Къдрокосият Иван има малка сестричка, която скоро се е научила да пише цифрите. Пише няколко цифри и търчи при брат си с въпрос - кое е това число?
На Иван скоро му омръзнал ентусиазмът й. Решил задача да даде, та от Мариините въпроси да се отърве.
Мария трябва да напише число, в което всяка цифра се повтаря поне 2 пъти. И в това дългичко число да открие най-голямото дълго число, което се среща поне 2 пъти.
Да се състави програма, която решава задачата на Мария.
Дължина на въведеното число от интервала [20..500].
Пример: 112333456789123090019833345670002 Изход: 3334567.
Решение

Имате въведен въведена фраза - последователност от цифри, букви и интервали. Дължината на фразата е от интервала [5..79] символа.
Да се състави програма, чрез която въведената фраза се извежда като пясъчен часовник. В най-тънката му част има 1-2 символа.
Пример: 123456
Изход:
123456
  2345
   34
   34
  2345
123456
Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда изречение (стринг), съставено от отделни думи.
Използваните знаци за всяка отделна дума са букви и/или цифри. Като разделител между всяка дума се ползва поне 1 интервал.
Програмата да изведе дължината на най-дългата дума от въведения стринг, както и:
в ред обратен на въвеждането им всички думи с четен брой букви;
по реда на въвеждането им всички думи с нечетен брой букви.
Пример: да се пресметне сумата 555 + 55 Изход: дължина 8
55 сумата да се
пресметне 555 +
Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда текст (стринг), съставен от отделни думи.
Използваните знаци за всяка отделна дума са букви и/или цифри. Като разделител между всяка дума в текста се ползва поне 1 интервал.
По въведено естествено число N [40..70] програмата да изведе въведения текст, но вече центриран в поле с ширина N броя букви.
Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда текст (стринг), съставен от отделни думи.
За отделна дума се приема последователност от букви и/или цифри. Като разделител между всяка дума в текста се ползва поне 1 интервал.
По въведено естествено число N [40..70] програмата да изведе въведения текст, но подравнен вдясно в поле с ширина N броя букви.
Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда стринг, съставен от отделни думи.
За отделна дума се приема непрекъсната последователност от букви и/или цифри. Като разделител между всяка дума в текста се ползва интервал.
По въведено естествено число N [40..70] програмата да изведе въведения стринг, но подравнен двустранно в поле с ширина N броя букви.
Решение

Иван е намислил страхотна парола: дълга с цифри, букви, препинателни знаци, без интервали.
Допустимата дължина на стринга е N - естествено число от интервала [10..25000] знака. Проблемът не е в паролата, а в желанието му да я помести в рамка от истинско масивно злато.
Счетоводителят му разбира, че златото си е много добра инвестиция, но е изправен пред следния проблем: ако не укроти амбициите на шефа целия оборотен капитал ще се замрази в злато, ако не изпълни каприза на шефа ще трябва да си търси друг шеф.
Единственият изход е рамката да е възможно най-малката.
Всеки знак от паролата заема площ с равни размери по двете оси. Контурът на златната рамка е с ширината на знак и по двете оси.
Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда стринг с указаната дължина N и се извежда, така че рамката да е с минимална цена - минимален правоъгълник, който съдържа всички букви от стринга.
Пример: 123456789012345
Изход:
1234
5678
9012
345
Решение

Съществували някога приказни създания - тролове.
Били много големи и силни създания, но имали една особена слабост - броене и смятане.
Познавали няколко цифри: нула, едно, две, както и по-големите числа много и камара.
Да се състави програма (C++) която решава нашата задача - да научим малкия трол да брои.
При въведено естествено число от интервала [0..26] да се извежда числото в съответната бройна система, както и числото словом по тролския начин на броене.
Описанията на самите числа да се съхраняват в масив от стринг.
Пример: 23 Изход 212 - две камари много и две
Пример: 16 Изход: 121 - камара две много и едно
Решение

Да се състави програма (C++) чрез която се въвежда фраза съдържаща (стринг) име на кучета и породи. Всяко отделно име е разделено от останалите поне с един интервал.
Ако думата съдържа главна буква, то това е име на герой от роман или филм, в противен случай се приема за име на порода.
Ако порода или име съдържа 2 отделни стринга / 2 отделни думи, то те се представят като един стринг свързан с тире.
Програмата да изведе отношението между въведения брой герои и породи.
Пример: коли Ласи пекинез Изход: герой / породи = 1/2
Разпространени / екзотични породи кучета: аиди, акбаш. басет, басенджи, бобтейл, боксер, болонка, борзая, бриар, булдог, бултериер, булмастиф, дакел, далматин, доберман, еърдейлтериер, евразиер, йорки, канаан, коли, комондор, мопс, нюфаундленд, пекинез, пинчер, померан, пудел, ротвайлер, самоед, санбернар, хедлинг, чау-чау, чихуахуа, шeлти, шар-пей, шнауцер, шиперке
Решение

Под анаграма ще разбираме пренареждане буквите на дума, така че да се формира нова дума. Пример: док и код.
Да се състави програма (C++), чрез се въвеждат 2 стринга с равна дължина. Всички букви в първия стринг са различни.
Програмата да изведе съобщение дали двата стринга съдържат еднакви букви или кои букви от първия стринг не се срещата във втория.
Решение

Под абревиатура ще разбираме дума, формирана от началните букви на участващие в названието думи. Пример: БАН.
Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число N [3..103].
Да се въведат N броя стрнига - думи, съдържащи само букви и/или цифри.
Програмата да формира абревиатура на всички въведени думи и провери да тя е палиндром.
Пример: 4; анаграма баба барби абревиатура Изход: абба е палиндром
Решение

Под рекурсивен акроним ще разбираме съкращение, абревиатура, при което първата от формиращите го думи е самото съкращение. Пример за това е VISA International Service Association.
Да се състави програма (C++) чрез която се въвежда стринг - фраза, съставена от отделни думи, разделени една от друга с интервал.
Програмата да провери дали въведения стринг е рекурсивен акроним.
Решение

Преди много, много години живеели приказни създания – тролове и джуджета. Те имали една обща слабост - подземия и пещери. Троловете приемали пещерите като даденост - място за отмора и почивка, а джуджетата като предизвикателство - място за творческа изява и добив на ценни метали.
В общия случай всеки трол е огромно създание с кротък нрав и не особено развит интелект. Говорят малко, защото трудно намират най-точния изказ. Ако се противоречи на трол, то той става опасен противник, но ако го убедиш с доводи, то тролът е склонен да отстъпи и дори да се махне от любимата си пещера.
Джуджетата са силни физически, но дори и в група не могат да се противпоставят на един, единствен трол. Тяхната особена черта е невероятно трудолюбие и съобразителност. Джуджетата бързо схванали, че ако влязат в спор с трол и повторят убедено неговите думи, но в друга последователност, най-често тролът онемява от почуда и полека отстъпва.
Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда цяла фраза – думи, съставени от букви и/или цифри, отделени една от друга с един или повече интервала. Като изход програмата да извежда същите думи, но в последователност 312.
Пример: аз съм трол и това е моята пещера. Изход: трол аз съм е и това пещера моята
Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се чете същестуващ текстов файл и се извежда акростих - първите букви на всеки нов ред, стринг от файла.
Пример:
Високо горе в планината
отнейде появи се вятър,
дъждовен облак се надипли,
а после кротко заваля.
акростих Вода Решение

Ще наричаме почти палиндром стринг, в който има само два различни знака, намиращи се на симетрични спрямо средата позиции.
Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда стринг, съдържащ непрекъсната редица от букви и/или цифри.
Програмата да изведе съобщение дали въведения стринг е палиндром, почти палиндром или не е.
Ако въведеният стринг е почти палиндром да се изведат двата възможни палиндрома, съдържащи еднаквите знаци на същите симетрични позиции.
Пример: 1275885521 Изход: почти палиндром 1275885721, 1255885521
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвежда стринг - непрекъсната последователност от знаци. Всеки знак е латинска буква и/или цифра. Броят знаци е от интервала [5..205].
Програмата да изведе позицията на първите два повтарящи се знака или Не, ако липсват такива.
Пример: габровото Изход: 5-7
Решение

Чрез морзовата азбука могат да се предават съобщения съдържащи букви и/или цифри.
Всеки знак от тази азбука се представя чрез къси и дълги сигнали, условно наречени точки и тирета.
Между отделните знаци се вмъква къса пауза, а между отделните думи дълга пауза.
Въпросът е следният: колко различни знаци могат да бъдат съставени, ако всеки знак съдържа равен брой точки и тирета и освен това в лявата част на знаци няма повече тирета от точки.
Да се състави програма, чрез която се въвежда естествено число N [2..19] и се извеждат броя различни знаци.
Пример: N=3 Изход: 5
В случая възможните знаци са: 1)...))); 2) .-..--; 3) .-.-.-; 4) ..--.-; 5) ..-.--
Решение

Един от дефектите на клавиатура е "залепване", в резултат на което при едно натискане на клавиш се въвеждат множество от повтарящи се символи.
Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда стринг с повтарящи се съседни символи. Програмата да изведе стринг съдържащ само неповтарящи се съседни символи.
Пример: 11112222333345666 Изход: 123456
Решение

Прочетена 24843 пъти Последно променена в Понеделник, 14 Януари 2013 17:04