Вписване в сайтаУсловие if

Петък, 23 Юли 2010 01:15

задачи с логическо условие if

Написана от 
Оценете
(7 гласа)

Логическо условие if

Млад моряк се учи да снема данни за местоположение на кораба чрез секстант. Да се състави програма, чрез която по въведено естествено число от интервала [0..3600] се извежда съобщение дали данни те са коректни.
Използвайте проверка на логическо условие - оператор if.
Реалните данни са между 60 и 120 градуса, но за програмата следим само <180 градуса.
Пример: 90
Изход: Да
Решение (свободен достъп)

Да се състави програма, чрез която се въвеждат от клавиатурата 3 числа от интервала [-99.99 .. 99.99]. Програмата да извежда въведените числа във възходящ ред на стойностите им.
Използвайте проверка на логическо условие - оператор if.
Пример: 3.14, -2.73, 1.25 Изход: -2.73, 1.25, 3.14.
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвежда 4-цифренo естествено число от интервала [1000.. 9999]. От това число се формират 2 нови 2-цифрени числа. Първото число се формира от 1-та и 4-та цифра на въведеното число. Второто число се формира от 2-рa - 3-та цифра на въведеното число. На екрана да се изведе дали 1-то ново число e по-малко <, равно = или по-голямо от 2-то число.
Използвайте проверка на логическо условие - оператор if.
Пример: 3332 Изход: по-малко (32<33)
Пример: 1144 Изход: равни (14=14)
Пример: 9875 Изход: по-голямо (95>87)
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 2 естествени двуцифрени числа a,b. Програмата да изведе съобщение дали последната цифра от произведението на двете числа е четна, както и самата цифра. Входни данни: a,b - естествени числа от интервала [10..99].
Използвайте проверка на логическо условие - оператор if.
Пример: 15, 25 Изход: 375, 5 нечетна
Решение

Да се състави програма, която да изведе дали предпоследната цифра от произведението на две естествени двуцифрени числа, както и да провери дали е е четна. Входни данни: a,b - естествени числа от интервала [10..99].
Използвайте проверка на логическо условие - оператор if.
Пример: 15, 25 Изход: 375, 7 нечетна
Решение

Трябва да се напълни цистерна с вода. Имате 2 кофи с вместимост 2 и 3 литра и ги ползвате едновременно. Да се състави програма, която по въведен обем извежда как ще прелеете течността с тези кофи, т.е. по-колко пъти ще се пълни всяка от кофите. Входни данни: естествено число от интервала [10..9999].
Използвайте проверка на логическо условие - оператор if.
Пример: 107 Изход: 21 пъти 2-те кофи, допълнително кофа от 2 литра
Решение

Съставете програма, която по въведено трицифренo число проверява дали числото се дели на всяка своя цифра. Във въведеното число да няма цифра 0.
Използвайте проверка на логическо условие - оператор if.
Пример: 121 Изход: 1:2:4 дели се
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат координатите на началната и крайна точка на отсечка. Програмата да изведе коя от 2-те точки сключва по-малък ъгъл с абсцисата. Координатите са естествени числа от интервала [1..100].
Използвайте проверка на логическо условие - оператор if.
Пример: 3,4 8,9 Изход: втората точка сключва по-малък ъгъл
Решение

Да се състави програма, която да определи по два начина коя от две променливи e по-голяма. Първи начин - чрез трета променлива. Втори начин чрез използване на абсолютна стойност на разлика - да се прилага само при цели числа
Използвайте проверка на логическо условие - оператор if.
Пример: 4,5 Изход: 5>4
Решение

Да се състави програма, която да изчислява периметър и площ на правоъгълник по въведени дължини на прилежащи страни - естествени числа от интервала [5 ..100]. Изведете съобщение, ако страните формират квадрат.
Използвайте проверка на логическо условие - оператор if.
Пример: 4,4 Изход: квадрат лице 16, периметър 16
Решение

Съставете програма, която въвежда 3 цифрено естествено число от интервала [100 .. 999] и проверява дали e кратно на сбора от цифрите си. Входни данни: естествено число - chis1.
Използвайте проверка на логическо условие - оператор if.
Пример: 126 Изход: 9, числото е кратно
Решение

Съставете програма, която по въведено 3 цифрено естествено число от интервала [100..999 проверява дали e кратно на произведението от цифрите си. Входни данни: естествено число - chis1.
Използвайте проверка на логическо условие - оператор if.
Пример: 224 Изход: Произведение 16, числото е кратно
Решение

Съставете програма, която проверява дали въведено 4-цифрено естествено число от интервала [1000.. 9999] левите му 2 цифри са равни на десните му 2 цифри.
Използвайте проверка на логическо условие - оператор if.
Пример: 2323 Изход: да
Решение

Да се състави програма, която да определи взаимното положение на точка и окръжност.
Входни данни: координати на центъра X1, Y1, дължина на радиуса R, координати на точката X2, Y2, всички те са естествени числа от интервала [1..101]..
Използвайте проверка на логическо условие - оператор if.
Пример: 1,1, 5 3,4 Изход: точката лежи в окръжността
Решение

Да се състави програма, която да въвежда от клавиатурата 2 естествени числа от интервала [5..100 ] a, b чрез които да извършите следните действия: ако а е с по-малка стойност в променливата s присвойте a+b, ако а е с по-голяма стойност в променливата s присвойте a*b. Изведете на екрана резултата.
Използвайте проверка на логическо условие - оператор if.
Пример: 2,3 Изход: 5,6
Решение

В часа по математика учителката написала 3 естествени числа, за които било вярно: a + b = c.
Започнало междучасие. Шегаджия някакъв изтрил едно от числата и понеже вероятността за 15 минутно писмено препитване е достатъчно голяма пак Вие трябва да спасите положението.
Да се състави програма, която да въвежда от клавиатурата 3 естествени числа a, b, c от интервала [1..100], за които e вярно условието a + b = c.
Ако се въведе 0, вместо коя да е от променливите, то програмата да извежда липсващото число.
Пример: 2, 0, 5 Изход: 3
Решение

Да се състави програма, която да изчислява дължина на отсечка по въведени координати на краищата й.
Програмата да извежда подходящо съобщение, ако отсечката е успоредна на координатните оси.
Координатите са естествени от интервала [1..101].
Пример: 1,2, 4,6 Изход: 5
Решение

Да се състави програма, чрез която се изчисляват площ и периметър на триъгълник по въведени 3 страни.
Програмата да извежда подходящо съобщение, ако въведените страни не формират триъгълник. Входни данни: a,b,c - числа от интервала [1.1..99.9].
Пример: 3,4,5 Изход: Лице 6, Периметър 12
Решение

Да се състави програма, която да изчисли за колко време един кораб ще измине разстоянието между две пристанища.
Входни данни: S - разстояние, Vk -скорост на кораба, Vt -скорост на течението.
Ако корабът плува срещу течението, то скоростта на течението e отрицателна стойност.
Програмата да извежда подходящо съобщение за движението на кораба и неговата посока.
Пример: 100, 5, 5 Изход: 10
Решение

Да се състави програма, която да изчисли за колко време един басейн ще се напълни с вода, ако е дадено: обем на басейна -V в куб. метри D1, D2, D3 дебит [куб.метра/ за час] на 3 тръби ).
Програмата да извежда подходящо съобщение ако една от тръбите е с отрицателен дебит, т.е. чрез нея се изпразва басейна.
Входните данни V, D1, D2, D3 са естествени числа от интервала [ 1..101].
Пример: V=20, D1=1, D2=2 D3=-2 Изход: 20
Решение

Числото a е дължина на страна в правоъгълник, а числото c е дължина на страна в квадрат, P е периметър на правоъгълник, а S лице. Числата са от интервала [2.2..99.2].
Създадената програма да два възможност за избор на един от вариантите:
0. И двете фигури имат равен периметър.
1. И двете фигури имат равни лица.
По въведени данни за страна на правоъгълник, лице или периметър да се изведе страната на квадрата.
Пример: 0, a=5, P=24 Изход: b=7, c=6;
Пример: 1, a=4, S=36 Изход: b=9, c=6.
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвежда реално число от интервала [1.01..99.99] и се извежда същата стойност, но закръглена до цяло число.
Закръглението се извършва по познатото правило:
- при дробна част по-малка от 0.5 закръглената стойност е цялото число;
- при дробна частпо-голяма или равна на 0.5 закръглената стойност е следващото цяло число
Пример: 7.51 Изход: 8
Решение

Мария, сестрата на Иван, се омъжи и скоро Иван стана вуйчо. Но не си мислете, че да си вуйчо е лека работа - като ти оставят онова ревливо чудо, което от дума не разбира, а трябва да го забавляваш, че иначе момченцата от плач могат да се изсипят (херния да получат).
Иван бързо разбира, че малкия пискун стои кротко, ако някой му приказва и/или чува собствения си глас.
Решението е моментално и кардинално. Взема стария си компютър с 2 GB диск и решава запис на племенника си да прави. Записът е с висока компресия (1 секунда звук - 1 килобайт файл). Все пак не се записва някой хит - последен писък на модата.
Пуска записа - племенника се заслушва и всичко е тихо до 5 минути след приключване на записа. Но започват проблемите: дискът вече е претъпкан, а и производителят е хитрувал - капацитета на диска е в байта, а не в килобайта.
Да се състави програма, чрез която по въведено свободно място на диска и време за запис в часове, минути, секунди се проверява дали може да се запише звук с определеното времетраене.
Пример: свободно място 456789, време часове 0, минути 25, секунди 36
Изход: няма място
Решение

Преди доста години имаше услуга - изпращане на луксозна телеграма. Поводи най-различни: рожден, имен ден, сватба и т.н.
Цената се формираше по следния начин А: цена за бланка, B: цена за текст до 20 думи, C: цена за всяка дума, след първите 20 думи.
Стойностите на A, B, C са реални числа от интервала [0.02..0.89].
Да се състави програма, чрез която по въведени брой думи, стойности за A, B, брой думи, C се изчислява крайна цена на луксозна телеграма.
Пример: A=0.2, B=0.5, 45 думи, C=0.05 Изход: 1.95
Решение

Всяко закупено съоръжение в бизнеса има срок за амортизация, т..е. колко години трябва да се работи с него за да се закупи ново със същите функции. За целта се внасят в специална сметка амортизационни отчисления.
Да се състави програма, чрез която по въведени брой години за срок, начална цена и срок на амортизация се изведе остатъчната амортизационна стойност на съоръжението.
Входните данни за срок и период са естествени числа от интервала [5..100].
Пример: срок=10, цена=50000, период=5 Изход: 25000.
Решение

Пепа и Страхил играят на следната игра:
Единият скрива във всяка от ръцете си четен и нечетен брой топчета. Трябва да каже каква е сумата от произведенията лява*2 + дясна*3.
Другият познава в коя ръка е четният брой топчета.
Да се състави програма, чрез която по въведено естествено число от интервала [10..2055] за сума от произведенията ляво*2 + дясно*3 се извежда в коя ръка са четният брой топчета.
Пример: 25 Изход: В лявата ръка има четен брой.
Решение

Иван има за задача да проверява дали едно число е в даден интервал или не е. Имате 3 естествени числа начало, край на числовия интервал и число за проверка.
Да се състави програма, чрез която по въведени 3 естествени числа от интервала [10..2055] N,P,C съответно за начало, край на интервала и число за проверка се извежда дали числото е в или извън интервала.
Програмата да е индиферентна относно въведените стойности за начало и край на интервала.
Пример: 2, 125, 678 Изход: Числото е извън интервала.
Решение

Според непроверени източници следващата задача (не програма) е решавана от самия Гаус, още като ученик в отделенията.
Да се състави програма, чрез която по въведено естествено число N от интервала [10..2010] се изчислява сумата на всички естествени числа от 1 до въведеното.
Пример: 100 Изход: 5050
Решение

Местната общинска управа решила празника на града да се празнува до местния манастир.
За целта наели транспортна фирма за превоз на желаещите. Уговорката била за 100-200 човека.
Фирмата паркирала 3 автобуса всеки с места от интервала [100..200].
Събралите се скупчили около 1-вия автобус, малцина се качили във втория. Самият кмет, всички съветници, общо 30 човека и може би още 1-2 се качили в 3-тия автобус.
След допитване с демократичния кмет шефът на фирмата наредил във всеки автобус да има равен брой пътници.
Да се състави програма, чрез която се въвеждат броя пътници в първите два автобуса и да ги разпределя по равно в трите автобуса.
Пример: 43,46 Изход: 1-ви -3; 2-ри -6; 3-ти +9.
Решение

Прочетена 13318 пъти Последно променена в Петък, 14 Септември 2012 11:43