Понеделник, 26 Юли 2010 06:45

Задачи със знак char

Написана от 
Оценете
(2 гласа)

Да се състави програма на C++, която разпечатва всички символи, които удовлетворяват условието N<=S<=K, където N и K са символи въведени от клавиатурата.
Пример: A, E
Изход: ABCDE
Решение (свободен достъп)

Да се състави програма на C++, която разпечатва по 2 различни начина буквите от латинската азбука, както по възходящ ред - азбучно подреждане, така и в обратна последователност.
Използвайте факта, че всяка буква има свой номер - ASCII код.
Изход:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba`_^]\[ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba`_^]\[ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Решение

Да се състави програма на C++, която по въведена малка латинска буква отпечатва същата, но главна буква от латинската азбука
Пример: р Изход: Р
Решение

Имате въведени 2 букви M,N от латинската азбука, влизащи от интервала [a..z].
Трябва да се изведат всички възможни 3-буквени думи, които са съставен само от буквите, участващи от интервала на въведените букви [M..N].
Съставете програма на C++, чрез която се въвеждат 2 букви и се извеждат всички възможни неповтарящи се думи, които съдържат само букви от интервала на въведените.
Да се изведе и броят на изведените думи.
Пример: a,b Изход: aaa,aab,aba,abb,baa,bab,bba,bbb
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която се въвеждат 10 букви и цифри.
Програмата да извежда по колко цифри, големи и малки букви са въведени.
Вход: 8AFGcda567
Изход:
цифри: 4
главни букви: 3
малки букви: 3
Решение

Да се състави програма на C++, която очертава с въведен от клавиатурата знак, определен брой квадрати с определена дължина на страната Входни данни: знак, дължина на страна, брой квадрати.
Вход: *,5,3
Изход:
*************
*xxx*xxx*xxx*
*xxx*xxx*xxx*
*xxx*xxx*xxx*
*************
Решение

Да се състави програма на C++, която по въведена главна буква печата правоъгълен триъгълник с букви, като при това на последния ред са отпечатани всички букви от А до въведената.
Пример: D
Изход:
A
AB
ABC
ABCD
Решение

Да се състави програма на C++, която по въведена главна буква печата равнобедрен триъгълник с букви, като при това на средния ред са отпечатани всички букви от А до въведената.
Пример: C
Изход:
A
AB
ABC
AB
A
Решение

Да се състави програма на C++, която по въведена главна буква печата на отделен ред всички букви от интервала от А до въведената, като на всеки ред се печатат по 4 букви и знаците се придвижват с 1 позиция наляво спрямо предходния ред.
Пример: F
Изход:
ABCD
BCDE
CDEF
Решение

Да се състави програма на C++, която от въведени 2 знака за начало и край от интервала [А-P] извежда правоъгълна област, съдържаща всички знаци от интервала.
Входни данни: въвеждат се последователно 2 знака за начало и край.
Пример: А,D
Изход:
A B C D
B C D A
C D A B
D A B C
Решение

Главният герой на нашия разказ е Иванчо от вицовете. Та Иванчо много, много не се разбирал с математиката. Дори и да се опитвал да препише вярно задачата все му казвали, че пак нещо е сбъркал.
Бихте ли направили програма, която да казва еднозначно дали един математически израз е въведен правилно. Използват се само малки скоби, а за край на алгебричния израз се въвежда знак за равенство '='.
За правилно въведен израз се въвеждат следните изисквания: Да не започва с ')', както и броя на '(' e равен на броя ')'. Така: (x+5)*(x-4)= е правилно въведен; )x+5(*(x-4)= е неправилно въведен, защото започва с ')'.
Сещате се нали - времето тече, а Вие трябва да пишете програмата на C++?
Пример:
((34+56)*(45-18) - (32-12)/5)=
Изход: правилно
Решение

Може би си спомняте за шмекера Иванчо от вицовете.
Та Иванчо не се разбирал с математиката и особено със скобите. Решил да вземе радикално решение - 'разболява се' та дано бурята отмине. Както се казва направил си сметката без кръчмаря.
Докато се радвал на свободното си време неговите съученици се решили да решават задачи със средни скоби '[]'. Там правилата са следните - ако има средна скоба винаги първа е '[' - броя '(' е равен на броя ')', както и броя '[' е равен на броя ']' "- пре
Та Вие вече се досещате, че трябва да правите програма на C++ за проверка на математически израз. Последният знак от израза е знака за равенство '=' .
Пример:
((234)+23)*[345-12 + (34*4-7)]=
Изход: правилно
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която се въвеждат 10-50 цифри.
На екрана да се изведе числото, формирано от сбора на въведените цифри.
Пример: 23456
Изход: 20
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която се извеждат всички главни букви от латинската азбука и техните ASCII кодове. ASCII (American Standard Code for Information Interchange).
Извежданият резултат да бъде оформен в две колони.
Изход:
Буквата: A има ASCII код: 65 Буквата: B има ASCII код: 66
Буквата: C има ASCII код: 67 Буквата: D има ASCII код: 68
Буквата: E има ASCII код: 69 Буквата: F има ASCII код: 70
…..
Буквата: Y има ASCII код: 89 Буквата: Z има ASCII код: 90
Решение

Да се състави програма (C++), която извежда на екрана равнобедрен триъгълник от знаци, започващи от A, нараства до определено число, продължава на същия ред, но вече намалявайки до A.
Пример: 3 Изход:
A
A B A
A B C B A
Решение

Да се състави програма (C++), която при въвеждане на естествено число от интервала [2 - 20] извежда равнобедрен триъгълник с височина въведеното число и запълнен с определен символ.
Входни данни: брой знаци, вид знак.
Пример: 3, А Изход:
А
ААА
ААААА
Решение

Да се състави програма (C++), която по въведени два знака извежда триъгълник от знаци: Пример: A,I Изход:
1-ви ред: I H G F E D C B A
2-ри ред: H G F E D C B A
3-ти ред: G F E D C B A
...
до 9-ти ред: A
Решение

Да се състави програма (C++), която по въведени два знака извежда триъгълник от знаци: Пример: A,I Изход:
1-ви ред: A
2-ри ред: B A
3-ти ред: C B A
... до
9-ти ред:I H G F E D C B A
Решение

В шахмата фигурата пешка може да се придивижва едно поле напред или по диагонал едно поле напред. Ако е в началното си положение (ред 2), може да се премести през едно поле.
Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда знак [A..H] за номер колона и естесвено число [1..8] за номер на ред. Програмата да изведе възможните ходове на шахматна пешка.
Пример: b2 Изход: B3; C3; A3; B4
Решение

В шахмата фигурата цар може да се придивижва едно поле във всяка от 8-те посоки.
Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда знак [A..H] за номер колона и естесвено число [1..8] за номер на ред. Програмата да изведе възможните ходове на шахматен цар.
Пример: g4 Изход: G5; H5; F5; G3; H3; F3; F4; H4
Решение

В шахмата фигурата топ, тур може да се придивижва по всички полета на реда и стълба, към които позицията му принадлежи.
Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда знак [A..H] за номер колона и естесвено число [1..8] за номер на ред. Програмата да изведе възможните ходове на шахматен топ.
Пример: g3 Изход: G1; G2; G4; G5; G6; G7; G8; A3; B3; C3; D3; E3; F3; H3;
Решение

В шахмата фигурата кон се движи под формата на буквата Г, като прескача свои и чужди фигури.
Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда знак [A..H] за номер колона и естесвено число [1..8] за номер на ред. Програмата да изведе възможните ходове на шахматен кон.
Пример: f4 Изход: D5, H5, E6, G6, D3, H3, E2, G2
Решение

В шахмата фигурата офицер може да се придивижва по всички полета на двата диагонала, към която позицията му принадлежи.
Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда знак [A..H] за номер колона и естесвено число [1..8] за номер на ред. Програмата да изведе възможните ходове на шахматен офицер.
Пример: d6 Изход: A3; B4; C5; E7; F8; H2; G3; F4; E5; C7; B8;
Решение

В шахмата фигурата царица, дама може да се придивижва по всички полета на реда и стълба както и в двата диагонала, към които позицията му принадлежи.
Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда знак [A..H] за номер колона и естесвено число [1..8] за номер на ред. Програмата да изведе възможните ходове на шахматна царица.
Пример: g4 Изход: D1; E2; F3; H5; H3; F5; E6; D7; C8; G1; G2; G3; G5; G6; G7; G8; A4; B4; C4; D4; E4; F4; H4;
Решение

Прочетена 6599 пъти Последно променена в Четвъртък, 03 Януари 2013 12:12