Вписване в сайтаЕдномерни масиви

Вторник, 20 Юли 2010 05:51

Задачи за едномерни масиви

Написана от 
Оценете
(18 гласа)

Едномерни масиви

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 цели числа от интервала [-5000..5000] в едномерен масив. Програмата да изведе общата сума на въведените числа.

Пример: 89, -123, 45, 196, 1204, 0, 112
Изход: 1523

Решение (свободен достъп)

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 цели числа от интервала [-5000..5000] в едномерен масив. Програмата да изведе най-голямото от въведените числа.

Пример: 89, -123, 45, 196, 1204, 0, 112
Изход: 1204

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 цели числа от интервала [-5000..5000] в едномерен масив. Програмата да изведе най-малкото от въведените числа.

Пример: 89, -123, 45, 196, 1204, 0, 112
Изход: -123

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 цели числа от интервала [-5000..5000] в едномерен масив. Програмата да изведе средната стойност на въведените числа.

Пример: 89, -123, 45, 196, 1204, 0, 112
Изход: 217.571

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 цели числа от интервала [-5000..5000] в едномерен масив. Програмата да изведе средната стойност на въведените числа като се взема абсолютната им стойност.

Пример: 89, -123, 45, 196, 1204, 0, 112
Изход: 252.714

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 цели числа от интервала [-5000..5000] в едномерен масив. Програмата да изведе числото, което е най-близко до средната стойност на въведените числа.

Пример: 1,2,3,4,5,6,7
Изход: средна стойност 4, най-близка стойност 4

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 цели числа от интервала [-5000..5000] в едномерен масив. Програмата да изведе числото, което е с максимална разлика от средната стойност на въведените числа.

Пример: -2, 15, 18, -7, 6, 7, 8
Изход: средна стойност 6.42857; число -7

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 числа от интервала [-4999.99..4999.99] в едномерен масив. Програмата да изведе сумата от абсолютната стойност на въведените числа.

Пример: -3.2, 1.8 2.5, -3.5 1.4, -2.6 7
Изход: 22

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 естествени числа от интервала [0..5000] в едномерен масив. Програмата да извежда броя на цифрите на получената сума.

Пример: 13, 14, 25, 16, 55, 97 900
Изход: сума 1120 брой цифри 4

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 естествени числа от интервала [0..5000] в едномерен масив. Програмата да изведе броя на цифрите на въведените числа, както и сумата на въведените четни числа.

Пример: 13, 14, 25, 16, 55, 97 900
Изход: сума 930 брой цифри 15

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 естествени числа от интервала [0..5000] в едномерен масив. Програмата да изведе всички прости, неповтарящи се делители на сумата от въведените числа.

Пример: 13, 14, 25, 16, 55, 97 900

Изход: сума 1120 делители: 2 5 7

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 7 естествени числа от интервала [0..5000] в едномерен масив. Програмата да извежда броя на съвпадения на цифра в числото и позицията му в масива.

Пример: 321,345,456,567,678,789,101
Изход: 1 т.к. само в първото число (321) има цифра=индекса.

Решение

Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата 7 цели числа от интервала [-5000..5000] в едномерен масив Програмата да изведе всички числа кратни на 5, но по големи от 5.

Пример: -23, -55, 17, 75, 56, 105, 134
Изход: 75,105 2 числа

Решение

Имате предварително въведени естествени числа от интервала [0..5000] в едномерен масив. Да се състави програма, чрез която се извеждат всички делители на въведените числа в масива.

Пример: 24
Изход: 12, 8,6,4,3,2

Решение

Да се състави програма, чрез която предварително въведени 7 естествени числа от интервала [0..5000] в едномерен масив и се разменят местата на елементи с индекси:
- 1 и 2 чрез трета променлива;
- 3 и 4 чрез събиране;
- 5 и 6 чрез умножение.

Пример: 1,2,3,4,5,6,7
Изход: 2,1,4,3,6,5,7

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която предварително въведени N естествени числа от интервала [0..5000] в едномерен масив се реверсират (разменят) местата на елементите му.
Така 1-вият става последен а последният елемент 1-ви; 2-рият елемент става предпоследен, а предпоследният елемент става 2-ри и т.н.
Програмата да илюстрира обхождане на масив при извършване размяна стойностите на отделните елементи.
Пример: 1,2,4,3,5,6,7 Изход: 7,6,5,3,4,2,1

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число от интервала [100..1000] и се представя като число в двоична бройна система.
Програмата, чрез масив, да изчислява последователно всички цифри на въведеното естествено число в 2-ична бройна система.
Пример: 99 Изход: 1100011

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число от интервала [100..1000] и се представя като число в N-ична бройна система, където 2 Програмата да илюстрира работа с масив като изчислява последователно всяка цифра на въведеното естествено число в новата бройна система. Всяка отделна цифра се записва като елемент на масива.
Пример: 99, 4 Изход: 1203

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число N от интервала [5..25].
Да се въведат N броя двуцифрени естествени числа.
Програмата да използва само един масив и да изведе броя четни и нечетни числа, както и поотделно средна стойност на въведените числа.
Въвежданите числа могат да бъдат и само четни или само нечетни.
Пример: N=5 1,2,3,4,5
Изход: четни 2, средна стойност 3; нечетни 3, средна стойност 3

Решение

Да се състави програма, която по предварително въведени N естествени числа от интервала [0..5000] в едномерен масив проверява за равни стойности на елементи от масива.
Програмата да извежда индекса (позицията в масива) на всички равни стойности от масива.
Пример: 1,2,3,4,5,4,6
Изход: 4,6

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число N от интервала [5..25].
Да се въведат N броя двуцифрени естествени числа.
Програмата да използва само един масив и да илюстрира алгоритъм за вмъкване на елемент при работа с масив.
Въведените в масива числа се разглеждат като четни и нечетни по следния начин: след всяко четно число се вмъква ново четно число със стойност квадрата на предходното, за нечетните числа няма допълнителна обработка.
Пример: N=5; 12, 45, 33, 26, 32 Изход: 12,144,45,33,26,676,32,1024

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число N от интервала [5..25].
Да се въведат N броя двуцифрени естествени числа.
Програмата да използва само един масив и да илюстрира алгоритъм за изтриване на елемент при работа с масив.
Въведените в масива числа се разглеждат като четни и нечетни по следния начин: всяко четно число се изтрива, нечетните числа съхраняват стойността си и съответната относителна позиция в масива.
Пример: N=11; 12,45,33,26,32,47,91,92,72,14,62 Изход: 45,33,47,91

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число N от интервала [5..25].
Да се въведат N броя двуцифрени естествени числа.
Програмата да използва само един масив и да илюстрира алгоритъм за компресиране на данни при работа с масив.
Изчислява се средната стойност на въведените в масива числа се изтриват всички числа, които са по-малки от изчислената средна стойност. Останалите елементи в масива със стойност над средната запазват съответната си относителна позиция в масива.
Пример: N=11; 12,45,33,26,32,47,91,92,72,14,62 Изход: средна стойност: 57.0909 елементи: 76; 91; 92; 72; 62; 85.

Решение

Имате предварително въведен едномерен масив, съдържащ реални числа от интервала [-4999.99..4999.99].
Да се състави програма (C++), чрез която се избират само елементи със стойности от интервала [-2.99..2.99] и новата редица се извежда на екрана.
Пример: 7.1,8.5,0.2,3.7,0.99,1.4,-3.5,-110,212,341,1.2
Изход: 0.2; 0.99; 1.4; 1.2

Решение

Да се състави програма (C++), която въвежда естествени числа от интервала [1..101] до въвеждане на 0. Максималният брой въвеждани числа не може да превишава числото 500.
Като изход програма да извежда всички въведени числа с техния пореден номер, но в обратна последователност.
Пример: 5; 6; 7; 3 Изход: 1:3; 2:7; 3:6; 4:5

Решение

Да се състави програма (C++), която въвежда числа от интервала [-999.99..999.99] до въвеждане на 0. Максималният брой въвеждани числа не може да превишава числото 500.
Като изход програмата извежда съответния брой цифри по вид, с които започва всяко от въведените реални числа - всяка първа цифра на число.
Пример: 3.13; -4.2; 4.9; 5.1, 6.5, 1.7, 0.56
Изход::0:1; 1:1, 2:0; 3:1; 4:2; 5:1; 6:1; 7:0; 8:0; 9:0;

Решение

Да се състави програма (C++), която въвежда в едномерен масив реални числа от интервала [-999.99..999.99] до въвеждане на 0. Максималният брой въвеждани числа не може да превишава числото 500.
Като изход: програма извежда онези 3 различни числа, чиято абсолютна стойност формира максималната обща сума.
Пример: 7.13; 0.2; 4.9; 5.1; 6.34; 1.12 Изход: 5.1; 6.34; 7.13

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която предварително въведени 10 реални числа от интервала [-99.99.. 99.99] се обработват по следния начин: 1. Извежда съществуващите числа.
2. Всички елементи със стойност по-малки от -0.231 се заменят със сумата от квадрата на индекса им + числото 41.25, а всички останали елементи се заменят с произведението между самия елемент и неговият пореден номер
3. Да се изведат елементите от началния и новообразувания масив.
4. Да се изведат средната стойност на всички елементи от новата редица, които са различни от 0.
Пример: -1.12, -2.43, 3.1, 4.2, 0, 6.4, - 7.5, 8.6, 9.1, -4
Изход: 42.25, 45.25, 9.3, 16.8, 0, 38.4, 90.25, 68.8, 81.9,141.25

Решение

Една редица от естествени числа ще наричаме зигзагообразна нагоре, ако за елементите й са изпълняват условията:
N1 < N2 > N3 < N4 > N5 <..
Съставете програма (C++), която проверява дали въведени в едномерен масив редица от числа изпълняват горните изисквания.
Пример: 1 3 2 4 3 7
Изход: изпълнява изискванията за зигзагообразна нагоре редица

Решение

Дадени са два едномерни масива с естествени числа от интервала [0..299].
Да се състави програма (C++), която сравнява всички числа с еднакви индекси от двата масива и записва в трети масив, по-голямото от двете числа.
Да се изведе съдържанието и на трите масива
Пример:
18,19,32,1,3, 4, 5, 6, 7, 8
1, 2, 3,4,5,16,17,18,27,11
Изход: 18,19,32 ,4,5,16,17,18,27,11

Решение

Дадени са два едномерни масива с естествени числа от интервала [0..299].
Да се състави програма (C++), която извежда броя равни числа имащи равни индекси, както и броя равни числа в двата масива.
Пример:
1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10
1,2,3,4,5,6,7,18,7,11
Изход:
Брой равни числа на еднакви позиции 7
Брой равни числа в двата масива 8

Решение

Множество е съвкупност от неповтарящи се елементи. Дадени са два едномерни масива с естествени числа от интервала [0..299].
Да се състави програма (C++), която проверява дали всички числа от първия масив се съдържат във втория масив, т.е. дали първият масив е подмножество на втория.
Първият масив да съдържа САМО неповтарящи се числа, т.е няма площадки.
Пример:
2,1,5,4,6
1,2,3,4,5,6,7,18,7,11
Изход: Първият масив е подмножество на втория

Решение

Имате два едномерни масива съдържащи естествени числа. Стойностите на 1-вия масив са въведени предварително.
Да се състави програма (C++), чрез която се проверява дали всички числа от първия масив са числа и във втория масив, дали има съвпадащи числа в двата масива.
Да се изведе съответното уведомително съобщение.
Пример:
11,72,13,14,15
12,11,14,24,33
Изход: Всички числа от първия масив не са числа от втория масив

Решение

Имате предварително въведени стойности в едномерен масив от 9 числа от интервала [-99.99..99.99].
Да се състави програма (C++), която:
1) По въведено число от клавиатурата се сравнява всеки от елементите на масива, извежда се броя и самите елементи на масива, които са по-големи от въведеното число.
2) Въведеното число се сравнява с абсолютната стойност стойност на елементите от масива, като се извежда средната стойност на всички елементи, чиято абсолютна стойност е по-голяма от въведеното число.
Пример: -73.5, 21.3, 0.37, -0.45, 71.2, 81.4, -9.1, 41.3, 32.5; 20
Изход: >20 21.3; 71.2, 81.4, 41.3, 32.5
абсолютна стойност >20 -73.5, 21.3; 71.2, 81.4, 41.3, 32.5
средна стойност: 53.5333

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която в едномерен масив предварително са въведени редица естествени числа от интервала [0..5000].
Програмата да съхрани само ненулевите елементи, т.е. Да се премахнат всички елементи със стойност 0 и така формираната нова последователност да се разпечатва в ред обратен на началния.
Пример: 7,8,0,3,0,1,5,110,212,341,2 Изход: 2,341,212,110,5,1,3,8,7

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число N от интервала [8..8888].
Програмата да изведе всички прости множители по брой и вид на N!, т.е. произведението 1*2*3*...*N да се изведе като произведеие на всички прости множители на участващите в него числа.
Пример: N=10 Изход: 222222223333557

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се решава следната задача: предварително се въвеждат N [5..25] броя цели числа в едномерен масив и се извършва замяна на въведените в масива елементи. Ако числото е отрицателно се заменя с неговия квадрат, а ако числото е положително или 0 се заменя с увеличената му стойност с квадрата на неговия пореден номер.
Приема се, че началният номер на елемент от масива е 1.
Програмата да изведе елементите на масива преди и след обработването им.
Пример: N=10 14.8, -17.3, 21.5, 32.2,-43.7, -34.8, 47.3, -121.5, -92.2,143.7
Изход: 15.8, 299.29, 30.5, 48.2, 1909.69, 1211.04, 96.3, 14762.3, 8500.84, 243.7

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се решава следната задача: предварително се въвеждат N [5..25] броя цели числа в едномерен масив, въвежда се естествено K за максимална сума между два съседни елемента на масива и се извеждат само тези съседни двойки елементи с равна или по-малка стойност на тяхната сума от въведеното число K.
Пример: N=10 K=0 14, -17, 21, 32,-43, 43, 47, -121, -92,143
Изход: -43, 43

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се решава следната задача: предварително се въвеждат N [5..25] броя цели числа в едномерен масив и се извършва сравняване по абсолютна стойност на всички съседни двойки от въведените елементи. Извеждат само двойките с равна абсолютна стойност.
Пример: N=10 184, -17, 21, -21, 98, -43, -43, 47, -121, 143
Изход: 21, -21; -43, -43

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се решава следната задача: предварително се въвеждат N [5..25] броя цели числа в едномерен масив и се изчислява сумата на всички положителни числа, елементи на масива, до срещане на първото отрицателно число.
Програмата да извежда всички положителни числа, формиращи тази сума.
Пример: N=10 14, 43, 47,-17, 21, 32,-43, -121, -92,143
Изход: 14, 43, 47, сума 104

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се решава следната задача: предварително се въвеждат N [5..25] броя цели числа в едномерен масив и се изчислява сумата на всички елементи на масива, стоящи след първото срещане на елемент със стойност 0.
Програмата да извежда всички числа, формиращи тази сума.
Пример: N=10 -14, 43, 147, 0, 221, 832,-48, 21, -98,441
Изход: 221, 832, -48, 21, -98, 441, сума : 1369

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се решава следната задача: предварително се въвеждат N [5..25] броя цели числа в едномерен масив и се намират всички прости числа, елементи на масива , както и тяхната обща сума.
Въвежданите числа са от интервала [100..9999], а техния брой N е от интервала [5..25].
Пример: N=10 14, 47,117, 21, 32, 43, 58, 121, 92,143
Изход: 43, 47, сума 90

Решение

Имате два предварително въведени едномерно масива, съдържащи естествени числа от интервала [1..22].
Броят на числата и в двата масива е N - естествено число от интервала [10..15].
Да се състави програма (C++), чрез която по въведен избор от клавиатурата се създава трети масив, чиито елементи са равни на сумата или разликата на съответните елементи от първите два масива.
Пример:
I-ви масив: 11 17 4 10 29 4 18 18 22 14 5 5 1 27 1
II-ви масив: 11 25 2 27 6 21 24 2 3 22 22 21 26 8 5
сума Изход: 22 42 6 37 35 25 42 20 25 36 27 26 27 35 6

Решение

Съществуват предварително въведени стойности в два едномерни масива - естествени числа от интервала [1..22].
Броят на числата и в двата масива е N - естествено число от интервала [10..15].
Да се състави програма (C++), чрез която по въведен избор от клавиатурата се създава трети масив, чиито елементи са равни на умножението или деленето на съответните елементи от първите два масива.
Пример:
I-ви: 11 17 4 10 29 4 18 18 22
II-ри: 14 5 5 1 27 1 11 25 2
произведение Изход: 154 85 20 10 783 4 198 450 44

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която в едномерен масив предварително се въвеждат естествени числа от интервала [0..5000]. Програмата да :проверява дали е симетричен, т.е 1-вия елемент е равен на последния 2-рия елемент е равен на предпоследния и т.н.
Пример: 7,8,9,4,9,8,7 Изход: масивът е симетричен

Решение

Малката Ани през ваканцията е на гости при дядо – белобрад инжинер. Едно от първите неща, което всяко дете прави при баба и дядо е инвентаризация на мазе и таван. Та нали там са складирани всички ценности.
Интуицията й не я подвежда и скоро намира разкошен велосипед – доста прашасал, но със скорости, фар с динамо и изобщо всички екстри. Ани е сръчна и амбициозна, но не може да кара колело. Моли дядо си да я научи как се кара колело.
Дядото се позасмива и й обещава при следните условия: тя ще го почисти и потегне и едва след това ще кара. Ако се научи да кара без ръце велосипедът става изцяло нейн.
Основният проблем е следният: и двете гуми ‘бият’ – трябва спиците на всяко колело да се потегнат или разхлабят. Дядото започва да обяснява как колелото трябва да се завърти и да се проследи къде точно, в кой участък, бие наляво или надясно. С ключа оправя една от спиците и подканва Ани да действа.
Това, че Ани ще кара колело, не се съмнявайте – стария инжинер си знае работата. Преди много години и бащата на Ани е учил и да кара колело, и сам да си оправя.
Нека оставим Ани и колелото и да напишем следната програма (C++).
В едномерен масив от N [10..25] елемента са въведени цели числа от интервала [-10..10], представляващи положителните числа – обороти завъртане надясно за затягане и отрицателните завъртане наляво за отпускане.
Програмата да изведе общия брой обороти и разликата между двете посоки.

Решение

Приема се, че една редица е триъгълна, ако наредбата на елементите в лявата й част е във възходящ ред, а в дясната е в низходящ ред или обратно.
Елементите в редицата не са непременно различни, от значение е само веднъж да се сменя посоката на наредбата.
Имате предварително въведена редица ( едномерен масив) от естествени числа от интервала [1..9999], като броят на числата N е естествено число от интервала [5..55].
Да се състави програма (C++), чрез която се проверява дали редицата от елементи е триъгълна.
Пример: 1,3,5,6,4,2 Изход: Да.

Решение

При мониторите в текстов режим отпечатвания знак представлява набор от колони и редове като знакът се изписва обърнат на 90 градуса.
Така можем да разглеждаме знака като двумерен масив от 0 и 1.
Създайте програма (C++), която по 8 естествени числа от интервала [0 ..255] в едномерен масив изчертава със знака '*' желаната буква.
Пример: 0,252,32,32,32,252,0,0 Изход: изчертава се Н

Решение

В матричните принтери печатащата глава представлява колона от игли като отпечатвания знак се формира като съвкупност от удари на съответните игли.
Така можем да разглеждаме отпечатания знак като двумерен масив от 0 и 1.
Да се създаде програма (C++), която по предварително въведени 8 естествени числа от интервала [0 ..255] в едномерен масив се изчертава със знака '*' желаната буква.
Пример: при въведени 0,252,32,32,32,252,0,0 Изход: изчертава се Н

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 10 естествени числа от интервала [9..299].
Програмата да изведе колко от елементите в масива имат за своя последна цифра първата цифра на общата сума на всички въведени числа.
Пример: N=10 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 100 Изход: сума 595 елемент 5, стойност 55

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат 10 естествени числа от интервала [9..299].
Програмата да изведе средната стойност на въведените числа, както и брой цифри по вид, които формират въведените числа.
Пример: N=10 12, 23, 34, 45, 56, 67,78,89, 99,123 Изход: сума 626, средна стойност 62.6
Брой цифри по вид: 0-0;1-2; 2-3;3-3;4-2;5-2;6-2; 7-2;8-2;9-3

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат в масив 10 естествени числа от интервала [100..999].
Програмата да изведе всички четни числа, които принадлежат на интервала предварително указан интервал - примерно [400..600].
Програмата да допуска въвеждане само на числа в указания интервал.
Пример: интервал N=415, M=598; 234, 423, 490, 580, 567, 890, 500, 556, 456, 887
Изход: 5 броя 490, 580, 500, 556, 456

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат N [5..105] естествени числа от интервала [100..999].
Програмата да изведе всички нечетни числа, които НЕ принадлежат на предварително указан интервал [550..750].
Програмата да допуска въвеждане само на числа в указания интервал.
Пример: N=10 интервал K=415, M=598; 123,623,648,921,456,789,234,777,768,235,671,567
Изход: 5 броя - 789, 777, 235, 671, 567

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда редица от 7 естествени числа от интервала [10..299] в едномерен масив.
Да се формира нова редица представляваща суми от 2 числа - последователните елементи от началната редица събрани с елемента, чиито индекс е с 5 по-голям, т.е. В0=А0+А5, В1=А1+А3 и т.н. Всеки елемент от втората редица се формира като сума от два елемента на началната редица. Първата редица да се разглежда като пръстен, в който елементът следващ последния е началния елемент на редицата.
Програмата да изведе всички елементи на новата редица, както и най-малкото число от нея.
Пример: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 стъпка 5 Изход: 7,6,5,11,10,9,8 минимален 5

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда N [3..35] броя естествени числа от интервала [10..10010].
За всяко въведено число програмата да генерира друго естествено число, така че всяка двойка съседни числа - въведено и генерирано да имат равни максимални суми.

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда N [3..25] броя естествени числа от интервала [10..90009].
За всяко отделно въведено естествено число програмата да генерира друго естествено число, така че всяка двойка числа - въведено и генерирано да имат равни минимални суми.

Решение

Да се състави програма (C++) чрез която се въвеждат N [5..25] броя цели числа от интервала [-99..99] в едномерен масив. Програмата да намери елемента от масива с най-голяма абсолютна стойност max_el.
Да се променят стойностите на всички въведени елементи на масива по следния начин:
ако стойността е отрицателна се заменя със сумата между елемента и квадрата на max_el, а ако е положителна с произведението между индекса и корен квадратен от max_el.
Пример: N=10; -7; 47; 86; 85; 93; 98; -12; 91; 41; 55;
Изход: максимален елемент в масива: 98 9597; 9.89949; 19.799; 29.6985; 39.598; 49.4975; 9592; 69.2965; 79.196; 89.0955;

Решение

Да се състави програма (C++) чрез която се въвеждат N [5..25] естествени числа от интервала [10..99] в едномерен масив.
Да се провери всеки от въведените елементи на масива. Ако стойността е кратна на 10 към нея да се добави индекс на самия елемент, в противен случай стойността на елемента да се умножи с последната си цифра.
Минимална стойност на индекс е 1.
Пример: N = 10 93; 46; 31; 62; 41; 90; 84; 96; 91; 85;
Изход: 279; 276; 31; 124; 41; 96; 336; 576; 91; 425;

Решение

Да се състави програма (C++) чрез която се въвеждат N [5..35] естествени числа от интервала [10..99] в едномерен масив.
Стойността на всеки от въведените елементи на масива да се промени на 3 цифрено число, като се запазват първите 2 цифри, а последните 2 цифри са равни.
Да се изведе началната и крайна сума на елементите.
Пример: N=10 53; 81; 70; 88; 38; 45; 15; 57; 33; 50 сума 530
Изход: 533; 811; 700; 888; 388; 455; 155; 577; 333; 500 сума 5340

Решение

Да се състави програма (C++) чрез която се въвеждат N [5..35] естествени числа от интервала [100..990] в едномерен масив.
Стойността на всеки от въведените елементи на масива да се закръгли към число кратно на 10. Елементите с четни индекси се закръглят към по-малкото число, а елементите с нечетни индекси към по-голямото число.
Да се изведе началната и крайна сума на елементите.
Пример: N=10 351; 268; 789; 341; 665; 716; 484; 686; 298; 604 сума 5202
Изход: 350; 270; 780; 350; 660; 720; 480; 690; 290; 610; сума 5200

Решение

Имате речен док (пристанище), на който са стоварени N [10..109] брой пратки, не непременно с равни тегла.
Няма пратка с маса, по-голяма от максималния полезен обем на шлепа M [100..500] тона.
Шлепът се товари като се спазва редът на пристигане на пратките.
Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат предварително теглата на N пратки. Тези тегла са стойности на последователни елементи от едномерен масив.
Програмата да извежда на кой пореден курс с колко тона е натоварен шлепа - какви са сумите от последователните елементи.
Пример: M=160, N=15; 31,12,17,33,45,34,17,19,31,42,5,9,23,16,10 Изход: 138,157

Решение

Имате две редици съдържащи естествени числа. Стойностите на 1-вата редица са въведени предварително, а във втората се въвеждат от клавиатурата.
Да се състави програма (C++), чрез която се проверява дали всички числа от първата редица са числа и от втората редица, т.е. дали първата и вторта редица съдържат еднакви елементи.
Пример: 1-ва редица: 11,72,13,14,15 2-ра редица: 72, 15, 11, 13, 14, 33.
Изход: числата от 1-та редица са числа и от втората редица.

Решение

Дадена е редица от K елемента, съдържаща естествени числа от интервала [1..101]. Числото K е от същия интервал. Да се състави програма, която извежда най-дългата ненамаляваща подредица.
Пример: K=12; 5,6,1,3,2,4,5,6,7,2,8,9 Изход: 2, 4, 5, 6, 7

Решение

Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда естествено число N от интервала [5..1005]. Да се въведат N броя двуцифрени естествени числа в едномерен масив. Програмата да изведе сумата на всички елементи на масива, чийто индекс е равен на число от редица Фибоначи. Началният индекс в масива е 1.
Примерr: N=21 51, 27, 44, 50, 99, 74, 58, 28, 62, 84, 45, 75, 71, 97, 71, 51, 35, 72, 67, 46, 91
Изход: 51+51+27+44+ 99+28+71=371
Решение

Да се състави програма на C++, чрез която се въвежда естествено число N от интервала [10..110]. След което се въвеждат N броя естествени двуцифрени числа в едномерен масив.
Програмата да промени всички въведени числа в масива след най-голямото число както следва:
нечетните числа в по-малкото четно число;
четните числа в по-голямото нечетно число;
Пример: N=15; и 51, 27, 44, 50, 99, 74, 58, 28, 62, 84, 45, 75, 71, 97, 71
Изход: 51, 27, 44, 50, 99, 75, 59, 29, 63, 85, 44, 74, 70, 96, 70
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат две естествени числа N и М от интервала [5..105]. След това последователно се въвеждат в два различни едномерни масива цели числа. Програмата да обедини всички въведени числа в трети едномерен масив последователно както следва:
В началото всички четни числа от масив 1; всички четни числа от масив 2; всички нечетни числа от масив 1 и накрая всички нечетни числа от масив 2. Да се запази относителни ред на числата от двата входни масива.
Пример: N=5 - 51; 27; 44; 50; 99; M=6 - 74; 58; 28; 62; 84; 45;
Изход: 44; 50; 74; 58; 28; 62; 84; 51; 27; 99; 45;
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат N броя естествени двуцифрени числа в едномерен масив.
Програмата да изведе всички нечетни числа, намиращи се на четна позиция.
Пример:36 20 65 34 37 55 85 64 51 56 66 75 31 51 68 36 42 92 82 12
Изход: 2:65 4:37 6:85 8:51 12:31
Решение

В едномерен масив да се въведат стойности, естествени числа.
Да се създаде и изведе масив, съдържащ индексите на елементите на първия масив, които се делят на 3 и 5 без остатък.
Решение

Прочетена 44155 пъти Последно променена в Понеделник, 10 Ноември 2014 15:26