Вписване в сайтаЦиклични алгоритми

Четвъртък, 19 Август 2010 13:24

циклични алгоритми

Написана от 
Оценете
(19 гласа)

минимален елемент от редица

Имаме предварително въведена редица от стойности A1,A2…An, където n е естествено число. Да се състави цикличен алгоритъм за намиране най-малкия елемент в редицата, както и неговия пореден номер. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение (свободен достъп)

максимален елемент от редица

Имаме предварително въведена редица от стойности A1,A2…An, където n е естествено число. Да се състави цикличен алгоритъм за намиране най-големия по стойност елемент в редицата, както и неговия пореден номер. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение (свободен достъп)

сума от N числа, принадлежащи на указан числов интервал

Търсим сума от N числа, принадлежащи на предварително указан числов интервал [Min..Max]. Да се състави цикличен алгоритъм за намиране на сума от N числа, принадлежащи на указан числов интервал. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение (свободен достъп)

сума от четни числа в редица

Имаме предварително въведена редица от числа A1, A2,…Аn, съдържаща n броя елементи. Да се състави цикличен алгоритъм за намиране на сума от всички елементи в редицата, които са четни, кратни на 2. Да се изчертае блок схема на този алгоритъм.

Решение

сума от положителни числа в редица

Имаме предварително въведена редица от числа A1, A2,…Аn, съдържаща n броя елементи. Да се състави цикличен алгоритъм за намиране на сума от всички положителни елементи в редицата. Да се изчертае блок схема на този алгоритъм.

Решение

сума от елементи в редица с четен индекс

Имаме предварително въведена редица с числа A1, A2,…Аn, съдържаща n броя елементи. Да се състави цикличен алгоритъм за намиране на сума от всички елементи в редицата, които имат индекс, кратен на 2. Да се изчертае блок схема на този алгоритъм.

Решение

изчисляване на факториел

Имаме естествено число N. Търсим стойност на функцията факториел - N!. Да се състави цикличен алгоритъм за намиране факториел на естествено число. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение

повдигане на степен

Имаме две естествени числа A - за основа и N - за степенен показател. Търсим стойност на резултата от действието A, повдигнато на степен N. Да се състави цикличен алгоритъм за повдигане на степен. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение

числа от ред на Фибоначи

Първите две числа от ред на Фибоначи са 1 и 1. Всяко следващо число се образува като сума от предходните две числа.
Да се състави цикличен алгоритъм за извеждане стойност на N-тото число от ред на Фибоначи.
Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение

брой цифри в естествено число

Имаме естествено число N от 10-ична бройна система Търсим b брой цифри на числото N. Да се състави цикличен алгоритъм за намиране брой цифри на естествено число и се изчертае блок схема.

Решение

сума от цифри на естествено число

Имаме естествено число N от 10-ична бройна система Търсим S сума от всички цифри на числото N. Да се състави цикличен алгоритъм за намиране сума от цифри на естествено число и се изчертае блок схема.

Решение

търсене на цифра в естествено число

Имаме естествено число N, както и цифра C >0. И двете са от 10-ична бройна система. Трябва да се изведе съобщение дали C е цифра в числото N. Да се състави цикличен алгоритъм за осъществяване на проверка дали C е цифра в числото N и се изчертае блок схема.

Решение

преобразуване на естествено число от 10-ична в 2-ична бройна система

Имаме естествено число N, представено чрез 10-ична бройна система. Въведеното число да се представи в 2-ична бройна система. Да се състави цикличен алгоритъм за преобразуване на естествено число от 10-ична в 2-ична бройна система и се изчертае блок схема.

Решение

преобразуване на естествено число N от 2-ична в 10-ична бройна система

Имаме естествено число N, представено в 2-ична бройна система. Да се състави цикличен алгоритъм за преобразуване на естествено число N от 2-ична в 10-ична бройна система и изчертае блок схема.

Решение

всички делители на естествено число

Имаме естествено число N. Търсим всички негови делители. Да се състави цикличен алгоритъм за намиране всички делители на естествено число и се изчертае блок схема.

Решение

прости делители на естествено число

Имаме естествено число N. Търсим всички негови прости делители. Да се състави цикличен алгоритъм за намиране всички прости делители на естествено число и се изчертае блок схема.

Решение

блок схема и алгоритъм на Евклид - най-голям общ делител

Имаме въведени две естествени числа A и B. Търсим техния най-голям общ делител. Да се състави цикличен алгоритъм за намиране най-голям общ делител и се изчертае блок схема. Приложете алгоритъм на Евклид чрез изваждане. Да се осъществи проверка за валидност на входните данни.

Решение

средна стойност

Имаме редица от N броя стойности - N е естествено число. Търсим средна стойност на числата от редицата. Да се състави цикличен алгоритъм за намиране средна стойност и се изчертае блок схема. Да се осъществи проверка за валидност на входните данни.

Решение

средно хармонично

Имаме редица от N броя стойности. Търсим средно хармонично на редицата. Да се състави цикличен алгоритъм за изчисляване средно хармонично и се изчертае блок схема.

Решение

минимален елемент в сходяща редица

Алгоритъмът за изчисляване на π, предложен от Готфрид Лайбниц, представлява сходяща редициа от вида:
pi/4 = 1/1-1/3+1/5-1/7+1/9-1/11+...-1/(2*n-1).
Да се състави цикличен алгоритъм, чрез който се изчисляват n елемента от тази редица до достигане на елемент с абсолютна стойност равна или по-малка на предварително определено число. Да се изчертае блок схема.

Решение

сума от първите n члена в редица

Имаме редица от вида: x^0 + x^1/1! +x^2/2! + x^3/3! +....x^n/n!, където x,n са естествени числа.
Да се състави цикличен алгоритъм за изчисляване сумата от първите n члена на редицата.

Решение

естествено число палиндром

Имаме естествено число N. Трябва да се изведе съобщение дали това число е със симетрично разположени цифри - дали числото е палиндром. Да се състави цикличен алгоритъм за извършване на проверка дали въведено число е палиндром и се изчертае блок схема.

Решение

симетрия на стринг, палиндром

Имаме въведена дума с брой букви нестествено число N. Трябва да се изведе съобщение дали тази дума е със симетрично разположени букви - дали думата е палиндром. Да се състави цикличен алгоритъм за проверка дали въведената дума е палиндром и се изчертае блок схема.

Решение

вмъкване на елемент в наредена редица

Имаме предварително въведена наредена редица от n броя числа A1, A2...An. Допълнително е въведено число b, което трябва да бъде вмъкнато в редицата, така че да се запази наредбата. Да се състави цикличен алгоритъм, описващ вмъкване на елемент в сортирана редица и се изчертае блок схема.

Решение

изтриване на елемент от редица

Имаме предварително въведена редица от n броя числа A1 , A2...An., от която трябва да се изтрие елемент с идекс k. Елементите в редицата трябва да запазят наредбата си. Да се състави цикличен алгоритъм, описващ изтриване на елемент в редица. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение

обръщане наредба в редица

Имаме предварително наредена редица от n елемента. Да се състави цикличен алгоритъм за обръщане наредбата на елементи от редица. Да се изчертае блок схема на този алгоритъм.

Решение

алгоритъм - изчерпващо търсене

Имаме редица от n елемента A1,A2…An. Да се състави цикличен алгоритъм за търсене на определена стойност в редицата и се изчертае неговата блок схема. При първата открита равна стойност се извежда елементът от редицата и алгоритъмът преустановява търсенето.

Решение

търсене в сортирана редица

Имаме предварително наредена редица от n елемента A1,A2…An. Да се състави цикличен алгоритъм за търсене на число в сортирана редица и се изчертае неговата блок схема. При първата открита равна стойност се извежда елементът от редицата и алгоритъмът преустановява търсенето.

Решение

търсене в редица на елементи от интервал

Имаме редица от n елемента A1,A2…An. Да се състави цикличен алгоритъм за търсене на число в редицата, което принадлежи на интервала [Min..Max]. Да се извеждат всички числа, отговарящи на условието.
Да се извежда съобщение, ако липсва такова число.
Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение

алгоритъм - сортиране чрез пряка размяна

Имаме редица от n елемента. Да се състави цикличен алгоритъм за сортиране чрез пряка размяна на елементите във възходящ ред. Да се изчертае блок схема.

Решение

сума на две естествени числа цифра по цифра

Имаме две естествени N цифрени числа A, B. Да се състави цикличен алгоритъм за изчисляване сумата на двете естествени числа цифра по цифра. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение

greedy - алчен алгоритъм

В България монетите са със стойност 50,20,10,5,2,1 стотинки. Имаме естествено число S, представляващо цена за изплащане. Да се състави greedy - алчен алгоритъм, чрез който се извършва плащане с най-малък брой монети. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение

алгоритъм - средно геометрично

Имате редица от N броя стойности. Търси се средно геометрично на всички елементи от редицата. Да се състави цикличен алгоритъм за изчисляване средно геометрично и се изчертае блок схема.

Решение

алгоритъм - средно квадратично

Имаме редица от N броя стойности. Търси се средно квадратично на редицата. Да се състави цикличен алгоритъм за изчисляване средно квадратично и се изчертае блок схема.

Решение

сума от N числа, непринадлежащи на предварително указан числов интервал

Трябва да се въведат N броя естествени числа, непринадлежащи към предварително указан числов интервал {Min...Max]. Двете граници Min<Max са също естествени числа.
Да се състави цикличен алгоритъм за сума от N числа и се изчертае блок схема за него.

Решение (свободен достъп)

въвеждане и извеждане на N елемента от редица

Да се състави цикличен алгоритъм за въвеждане стойност на N елемента от числова редица. Въведените елементи да бъдат изведени по реда на тяхното въвеждане. Да се изчертае блок схема на този алгоритъм.

Решение (свободен достъп)

цикличен алгоритъм - двоична дроб

Да се състави цикличен алгоритъм, чрез който въведена десетична дроб се представя като двоична дроб.
Пример: 0.125 Изход: 0.001.

Решение

цикличен алгоритъм - съседни върхове на куб

Даден е куб със срещулежащи страни ABCD и EFGH. Да се състави цикличен алгоритъм, който извежда последователно всички върхове на куба и свързаните с него други три съседни върха.
Пример за връх A на куба: BDE
Пример за връх H на куба: EGD

Решение

цикличен алгоритъм - произведение на два полинома

Дадени са коефициентите на два полинома A(n), B(m), където m и n са естествени числа и представляват максималната степен на двата полинома. Да се състави цикличен алгоритъм за произведение на два полинома и се изчертае неговата блок схема.

Решение

Прочетена 17592 пъти Последно променена в Събота, 22 Декември 2012 19:42