Вписване в сайтаЛинейни алгоритми

Петък, 30 Юли 2010 11:19

Линейни алгоритми

Написана от 
Оценете
(32 гласа)

размяна стойности на две променливи чрез трета променлива

Дадени са две променливи съдържащи стойности от един и същи тип, които не са непременно равни. Трябва да се разменят техните стойности. Да се състави алгоритъм и изчертае блок схема за размяна стойности на две променливи чрез трета променлива.

Решение (свободен достъп)

размяна стойности на две променливи чрез събиране

Дадени са две променливи със стойности естествени числа, които не са непременно равни. Трябва да се разменят техните стойности. Да се състави алгоритъм и изчертае блок схема за размяна стойности на две променливи чрез събиране.

Решение (свободен достъп)

размяна стойности на две променливи чрез умножение

Дадени са две променливи със стойности естествени числа, които не са непременно равни. Трябва да се разменят техните стойности. Да се състави алгоритъм и изчертае блок схема за размяна стойности на две променливи чрез умножение.

Решение (свободен достъп)

радиус на вписана в триъгълник окръжност по две страни и ъгъл между тях

Имаме триъгълник с въведени за него стойности на две страни и ъгъл между тях. Да се състави алгоритъм и изчертае блок схема за намиране радиус на вписаната в триъгълник окръжност.

Решение (свободен достъп)

периметър и лице на правоъгълник

Въведени са дължини на две прилежащи страни в правоъгълник. Да се състави алгоритъм и изчертае блок схема за изчисляване периметър и лице на този правоъгълник.

Решение (свободен достъп)

лице на трапец

Имаме трапец с въведени дължини на двете основи и височината. Да се състави алгоритъм и изчертае блок схема за изчисляване лице на този трапец.

Решение (свободен достъп)

определяне по-голямо, по-малко от 2 числа с абсолютна стойност

Имаме две различни естествени числа a,b. Трябва да се определи кое е по-голямото и кое е по-малкото от тях без те да се сравняват. Да се състави алгоритъм и изчертае блок схема.

Решение (свободен достъп)

лице на успоредник

Имаме успоредник. Въведени са дължини на две прилежащи страни и заключения между тях остър ъгъл. Да се състави алгоритъм и изчертае блок схема за изчисляване периметър и лице на този успоредник.

Решение (свободен достъп)

периметър на триъгълник по въведена страна и прилежащите й ъгли

Имаме триъгълник с въведени стойности за дължина на страна и размер на прилежащите й ъгли. Да се състави алгоритъм и изчертае блок схема за намиране периметър на този триъгълник.

Решение (свободен достъп)

ъглополовящи в триъгълник по въведени две страни и дължина на отсечки

За триъгълник са въведени две прилежащи страни. Въведени са и дължина на отсечките, на които се разделя третата страна от ъглополовящата към нея. Да се състави алгоритъм и изчертае блок схема за намиране дължините на ъглополовящите в този триъгълник.

Решение (свободен достъп)

медиани в триъгълник по въведени три страни

Имаме триъгълник с въведени дължини на трите му страни. Да се състави алгоритъм и изчертае блок схема за намиране дължините на медианите в същия триъгълник.

Решение (свободен достъп)

закръгляне към четно число

Да се състави алгоритъм, чрез който въведено естествено число N трябва да бъде закръглено към най-близкото равно или по-голямо четно число. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.
Пример 8 Изход 8
Пример 11 Изход 12

Решение

басейн - две тръби

Басейн се пълни от две тръби. Ако работи само първата тръба, басейнът би се напълнил за N часа, а само чрез втората тръба за M часа. Да се състави алгоритъм, изчисляващ за колко време би се напълнил басейнът, ако и двете тръби едновременно работят. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение

басейн - три тръби

Басейн е с форма на паралелепипед, чиито размери са: a,b,c - размерите са в метри. Може да се пълни едновременно от три тръби, съответно с дебит: D1, D2, D3. Дебитът е кубически метра/час. Да се състави алгоритъм, изчисляващ за колко време би се напълнил басейнът, ако и трите тръби работят едновременно. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение

ъгъл - градуси в радиани

Имаме ъгъл, представен в градуси, минути и секунди. Същият ъгъл да бъде представен в радиани. Да се състави агоритъм за преобразуване на ъгъл от градуси в радиани. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение

ъгъл - радиани в градуси

Имаме ъгъл, представен в радиани. Същият ъгъл да бъде представен в градуси, минути и секунди като цели числа. Да се състави агоритъм за преобразуване на ъгъл от радиани в градуси. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение

дистанция - разстояние между две точки

Имаме две точки M(x,y) и N(x,y), за които са въведени координатите им в равнината. Търсим тяхното разстояние. Да се състави линеен алгоритъм за изчисляване разстояние между две точки и се изчертае блок схема за него.

Решение

дължина на допирателна от точка до окръжност

Имаме точка M(x,y) и окръжност с център O(x,y) и радиус R. Точката не принадлежи към окръжността. Търсим дължината на допирателна t от точка M към окръжността O.

Решение

паралелно и последователно свързване на два резистора

Имаме две числа, представляващи номинални стойности, съпротивление на резистори. Да се състави алгоритъм, изчисляващ еквивалентното съпротивление при паралелно и последователно свързване на двата резистора. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение

просто тройно правило

1852 метра са една морска миля. N метра колко морски мили са? Да се състави линеен алгоритъм за просто тройно правило за изчисляване на търсеното неизвестно. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение

сложно тройно правило

A1 работника слобяват B1 броя секции за C1 работни дни в месеца. За колко дни A2 работника ще произведат B2 броя от същите секции? Да се състави алгоритъм, използващ сложно тройно правило за изчисляване на търсеното неизвестно. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм. Пример
A1 = 5 е началният брой работници,
B1 =1200 е броят изделия,
C1=20 необходим брой дни
A2 =25 е новият брой работници,
B2 =1800 е новият брой изделия,
X е търсеният брой дни

Решение

изчисляване на процент

В група от N човека, M са мъже, където - N>M. Колко процента са жените? Да се състави линеен алгоритъм за изчисляване на търсения процент жени. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм

Решение

процент от сума

Имаме три естествени числа N1, N2 и N3. Търсим тяхната сума, както и процента на всяко от числата в общата сума. Да се състави алгоритъм, чрез който се изчислява процент на всяко от събираемите, и се изчертае блок схема за него.

Решение

увеличение в проценти

Началната цена на търсена стока е N. Поради голямото търсене цената претърпяла две последователни увеличения първо с M%, а после с K%. Да се състави алгоритъм, чрез който се изчислява крайната цена на стоката. Да се изчертае блок схема за него.

Решение

средна скорост

Автомобил се движи T1 часа със средна скорост V1 km/h и T2 часа със средна скорост V2 km/h. Да се състави алгоритъм, чрез който се изчислява средната скорост на автомобила. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение

подобни триъгълници

Имаме два подобни правоъгълни триъгълника с въведени:
а) за първия триъгълник дължини на двата катета A1,B2.
б) за втория триъгълник - дължина на катет A2.
Да се състави линеен алгоритъм за изчисляване лице на всеки от двата тригълника P1,P2. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение

намаление в проценти

Началната цена на търсена стока е N. Поради слабото търсене цената претърпяла две последователни намаления първо с M%, а после с K%. Да се състави линеен алгоритъм, чрез който се изчислява общото процентно намаление и крайната цена на стоката. Да се изчертае блок схема за него.

Решение

действия с множества

Всяка епоха се отличава с определена мода. Нека разгледаме изображение в казанлъшката тракийска гробница. В античността жената се е обличала с дълги дрехи, докато за мъжа туниката е била къса - много над коляното. Да се състави линеен алгоритъм, чрез който се въвеждат брой човешки глави и брой човешки крака и се извежда колко от изобразените фигури са на жени. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение

разтвор с процентна концентрация

Имаме два разтвора на вещество с различна процентна концентрация p1 и p2. Чрез смесване на тези разтвори трябва да се получи разтвор с процентна концентрация p0. Неговата маса ще бъде m0. Процентната концентрация p1>p0>p2. Масата m0<m1+m2. Да се състави линеен алгоритъм, чрез който се изчислява каква маса е нужна от двата начални разтвора m1=? и m2=?. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение

линеен алгоритъм - периметър и лице на два вписани квадрата

Дадени са два вписани квадрата. Всеки от върховете на по-малкия квадрат лежи на отделна страна на по големия квадрат и я дели на две отсечки, чийто дължини са в отношение m:n. По въведен P - периметър на по-големия квадрат да се състави линеен алгоритъм и изчертае блок схема за намиране лице на по-малкия квадрат.

Решение

линеен алгоритъм - правоъгълен триъгълник, радиуси, периметър

За правоъгълен триъгълник са въведени радиуси r - на вписаната и R - на описаната окръжност около триъгълника. Да се състави линеен алгоритъм за изчисляване периметър на правоъгълен триъгълник.

Решение

Прочетена 27516 пъти Последно променена в Вторник, 18 Декември 2012 18:17
Още в тази категория: закръгляне към четно число »